• Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
  • Iki vasario 3 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
  • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
  • Iki vasario 6 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
  • Studijų skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
  • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. vasario 1 d., susimokėję po 11,58 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų skyriuje.
  • Studentai, turintys akademinių skolų už 2017/2018 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2018-02-03. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
  • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2018/2019 m.m. rudens semestro studijas iki 2018-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų !!!

Studijų ir karjeros skyrius