About Ona Januleviciene

This author has not yet filled in any details.
So far Ona Januleviciene has created 356 blog entries.

Informacija karo tarnybą atlikusiems asmenims

sausio 14, 2020|

Vadovaujantis  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 442 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją pradinę karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos aprašu“ ir MK direktoriaus 2013-01-15 įsakymu Nr. 1V-18 patvirtintu „Nuolatinę privalomąją karo tarnybą atlikusių ar bazinius karinius mokymus baigusių asmenų už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimo tvarkos Marijampolės kolegijoje aprašu“ kviečiame teikti prašymus kainos dalies kompensavimui asmenis, karo tarnybą atlikusius iki studijų kolegijoje ar jų metu:

 1. 2019 m. baigusius pirmuosius dvejus studijų metus Kolegijoje (dabartiniai trečio kurso nuolatinių ir ištęstinių studijų studentai).
 2. 2019 m. baigusius studijas.

Pretendentai turi atitikti šiuos reikalavimus:

 1. Pirmą kartą studijuoja aukštojoje mokykloje.
 2. Studijas pradėjo praėjus ne daugiau negu trejiems metams nuo karo tarnybos atlikimo.
 3. Karo tarnybą atliko po 2011 m. rugsėjo 1 d.
 4. Karo tarnybą pradėjo iki 2015 m. balandžio 21 d.
 5. Visą studijų laikotarpį ar jo dalį (semestrą) studijavo valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje.
 6. Neturi akademinių skolų.

Pretendentai iki 2012 m. vasario 5 d. į Studijų ir karjeros skyrių turi pristatyti prašymą ir Krašto apsaugos ministro nustatyta tvarka išduoto dokumento, patvirtinančio karinių mokymų baigimą, kopiją.

Į visus klausimus, susijusius su už studijas sumokėtos kainos dalies kompensavimu karo tarnybą atlikusiems asmenims, atsakymus gausite Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, 205 kab.) arba paskambinę telefonu (8 612) 88 087.

Studijų ir karjeros skyrius

Skelbiamas viešas patalpų nuomos konkursas

gruodžio 12, 2019|

Valstybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso sąlygos

 1. Turto valdytojas –       Marijampolės kolegija

Adresas –                              P.Armino – 92  Marijampolė

Juridinio asmens kodas –       211967140

 1. Nuomojamo turto pavadinimas, kadastro numeris, adresas, kiti turto indentifikavimo duomenys:

    Butai:

Kvietiškio g. 1A-2  unikalus numeris  1885-0001-0041:0010, bendras plotas-39,87m2

Kvietiškio g. 1A-7  unikalus numeris   1885-0001-0041:0015, bendras plotas-29,60m2

Kvietiškio g. 1A-12 unikalus numeris 1885-0001-0041:0011, bendras plotas-31,93m2

Kvietiškio g. 1A-13 unikalus numeris 1885-0001-0041:0012, bendras plotas-34,52m2

Kvietiškio g. 1A-20 unikalus numeris 1885-0001-0041:0013, bendras plotas-44,51m2

Kvietiškio g. 2-16   unikalus numeris  1885-0001-0017:0005, bendras plotas-28,74m2

Kvietiškio g. 6-4     unikalus numeris  1890-0005-7036:0005, bendras plotas-35,14m2

Kvietiškio g. 7-7     unikalus numeris  1885-0001-2014:0013, bendras plotas-29,84m2

 1. Turto naudojimo paskirtis – Gyvenamosios patalpos
 2. Pradinis turto nuomos nuompinigių dydis; patalpoms – 1,09 EUR/m2 mėnesiui.
 3. Nuomininkas moka nuompinigius kas mėnesį, bet ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 25 dienos.

Nuomininkas nustatytu laiku  nesumokėjęs nuompinigių, moka delspinigius (0,05 procentų dydžio nuo nesumokėtos nuompinigių sumos, nustatytos už kiekvieną pavėluotą dieną).

 1. Turto nuomos terminas – 5 mėnesiai.
 2. Konkurso dalyvių registravimo vieta:

Adresas  P. Armino g. – 94

Komisijos nario  arba turto valdytojo įgalioto atstovo pavardė Sigutė Kunigiškienė

Telefono Nr. 8-621-12607 Elektroninio pašto adresas siga.kunigiskiene@mkolegija.lt

 Registracijos pradžia: Data 2019-12 -16  Laikas nuo 07 val. iki 16 val. darbo dienomis.

Registravimo pabaigos terminas Data  2019 -12- 30 Laikas 16 val.

Registracijos vieta: Kolegija. Direktoriaus sekretorė.

 1. Konkurso dalyviams pradinio įnašo mokėti nereikia.
 2. Viešojo nuomos konkurso komisijos posėdžio pradžia;

Data  2019-12-31  Laikas 12 val. Vieta P. Armino – 94 Marijampolė

Kabineto Nr. 101

2019–2020 m. m. rudens semestro pabaiga – vasario 2 d.

gruodžio 6, 2019|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 2 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 5 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2021 m. vasario 1 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2018/2019 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2020-02-02. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2019–2020 m. m. rudens semestro studijas iki 2019-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Studijų ir karjeros skyrius

Kuriamas STEAM atviros prieigos centras moksleiviams

gegužės 15, 2019|

Marijampolės kolegijoje kuriamas pirmasis regione STEAM atviros prieigos centras kaip kolegijos padalinys. Iš viso Lietuvoje bus įkurti septyni regioniniai tokie centrai. Santrumpa STEAM reiškia, kad tai gamtos mokslų, technologijų, inžinerijos, meno ir matematikos (angl. Science, Technology, Engineering, Art, Mathematics) tyrimų ir eksperimentinės veiklos atviros prieigos centras, kuriame integruojant ugdymo procesą, bus siekiama akcentuoti tiksliuosius ir techninius mokslus, kūrybiškumą bei lyderystę. Centro veiklose dalyvaus įvairaus amžiaus mokiniai, kurie turės galimybę iš arti susipažinti su penkių mokslų dėsniais ir naujausiais išradimais, patys eksperimentuoti ir kurti.

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo aprūpinimo centras įgyvendina ES struktūrinės paramos projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“  ir nuo 2019 m. vasario mėn. vykdo naują veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“. Reikėjo nemažai laiko ir atlikti daug darbų, kol puiki idėja pradėjo virsti realybe. Vyko daugybė susitikimų, buvo rengiami įvairūs dokumentai, atlikti skaičiavimai, pasirašytos bendradarbiavimo sutartys ir galime teigti, kad STEAM atviros prieigos centrų kūrimo etapas prasidėjo.

Gegužės 10 d. Marijampolės kolegijoje įvyko susitikimas, kuriame dalyvavo Švietimo aprūpinimo centro įgyvendinamo projekto vadovė Dalia Lėckaitė, projekto metodinės dalies vadovė dr. Romualda Lazauskaitė, projekto administratorė Giedrė Daugirdienė, patalpų pritaikymo laboratorijų įrangai konsultantas Simas Šakiržanovas, remonto darbų pirkimo konsultantė Jurgita Nainienė, Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, direktoriaus pavaduotoja studijoms ir mokslui Irena Sviliuvienė, direktoriaus pavaduotojas ekonomikai ir infrastruktūrai Romas Giedraitis ir kiti atsakingi kolegijos darbuotojai. Šio susitikimo tikslas – bendradarbiauti STEAM atviros prieigos centrui rengiant patalpų remonto projektus, pateikti laboratorijų patalpų interjero techninio įrengimo projektus ir konsultuoti atliekant remonto darbus. Vyko kolegijoje numatytų STEAM atviros prieigos centro patalpų apžiūra, aptartos galimybės jas pritaikyti perkamai laboratorijų įrangai ir numatyti remonto darbai, kurie bus vykdomi iš projekto lėšų. Šiais metais STEAM atviros prieigos centrui įkurti planuojama įrengti: dvi standartizuotas laboratorijas – gamtamokslinę ir mechatronikos / IT, Kūrybiškumo ir medijų specializuotą laboratoriją, specialios skaitmeninės gamybos technologijų erdvę FabLAB, kabinetą metodininkams ir administracijai bei kitas papildomas patalpas.

Kolegijoje jau prasidėjo STEAM atviros prieigos centro kūrimo darbai: paskirtos patalpos, planuojama vykdyti viešąjį pirkimą remonto paslaugoms pirkti, o po jo vyks remonto darbai. Visas šias veiklas turėtume įgyvendinti 2019 m., nes 2020 m. į laboratorijas atkeliaus įranga bei baldai.

*Nuotrauka iš www.smm.lt

Stipriname bendrystę su Profesinio rengimo centru

gegužės 13, 2019|

Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius bei Verslo ir technologijų fakulteto dekanas Vladas Beržanskis praėjusią savaitę lankėsi Marijampolės profesinio rengimo centre, susitiko su direktoriumi Gražvydu Juodišiu bei Mechanikos ir statybos skyriaus vedėja Vida Undzėniene diskusijai dėl bendrų darbų, rengiant regiono verslui reikalingus specialistus ir darbuotojus. Buvo pasikeista nuomonėmis dėl produktyvesnio bendradarbiavimo tarp aukštosios mokyklos, profesinio rengimo centro ir regiono verslo įmonių, dėl praktiniam mokymui skirtos įrangos ir infrastruktūros efektyvesnio naudojimo, susitarta dėl konkrečių darbų artimiausiam laikotarpiui. Taip pat buvo susipažinta su mechanikos ir inžinerijos praktiniam mokymui skirtomis laboratorijomis, jose esančia įranga.

Kolegijos dėstytojų vizitas į Huelvos universitetą (Ispanija)

gegužės 8, 2019|

Balandžio 22 -26 dienomis Edukologijos fakulteto dėstytojos Odeta Gluoksnyė (ESDF prodekanė) ir Romalda Kasiliauskienė (Pedagogikos, menų  ir socialinio darbo katedros vedėja) buvo išvykę pagal Erasmus+ dėstytojų mobilumo programą į Huelvos universitetą (Ispanija) skaityti/vesti paskaitų. Tai buvo smagus iššūkis, gera praktika bei naudinga patirtis, ypač kai teko vesti paskaitas didelei Erasmus studentų grupei. Tuo pačiu metu universitetas organizavo Tarptautinę savaitę, kurioje dalyvavo 57 aukštųjų mokyklų atstovai iš 4 žemynų, 27 pasaulio šalių, tokių kaip Kanada, Kolumbija, Senegalas, Kazachstanas, JAV ir kt.

Šios savaitės metu vyko Studijų mugė, kurioje svečiai iš skirtingų universitetų išradingai pristatė savo mokymo įstaigų studijų programas, pasidalijo patirtimi, kaip pritraukti studentus atvykti studijuoti pagal Erasmus+ programą.

Šeimininkai pasiūlė atvykusiems svečiams labai įspūdingą kultūrinę programą, kurios metu vyko paskaitos, susipažinimas su Huelvos miestu, jos istorija, įžymiomis vietomis. Norisi priminti, kad Kristupas Kolumbas išplaukė būtent iš Huelvos uosto, ieškodamas trumpesnio kelio iš Europos į Rytus, ir netyčia atrado Amerikos žemyną. Netoli Huelvos miesto Atlanto vandenyno pakrantėje šiam garsiam jūrininkui pastatytas įspūdingo dydžio paminklas,  įrengtas puikus muziejus jo didesniam laivui „Santa Maria“ ir dviem mažesnėms karavelėms „Pintai“ ir „Ninai“. Tarptautinės savaitės dienomis taip pat turėjome galimybę mokytis ispanų kalbos bei ispaniškų šokių. Garsusis ispanų šokis  flamenko yra kilęs iš Andalūzijos,  Ispanijos regiono, kuriame ir lankėmės.  Mokėmės to regiono sostinės vardu pavadintą šokį „Sevilijana“, turėjome galimybę aplankyti ir pačią Andalūzijos sostinę Seviliją.

Puikūs, šilti žmonės, nepaprastai graži aplinka bei pasaulio žmonių draugiškumas palieka gilų įspūdį ir norą apsilankyti čia vėl.

Romalda Kasiliauskienė

Odeta Gluoksnytė

Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija

gegužės 8, 2019|

Gegužės 7 d. Marijampolės kolegijoje vyko respublikinė studentų konferencija „Studentų taikomieji tyrimai“, skirta kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė, kolegijoje viešintis Prancūzijos vaikų gynimo organizacijos prezidentas Jean-Yves Feat ir kolegijoje dirbantis dėstytojas iš Danijos doc. Leif Tvilum.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 metais įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi etapai, pedagoginės mokyklos ir iš jos išaugusio Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto veiklos dešimtmečiai.

Konferencijoje dalyvavo Marijampolės ir Kolpingo kolegijų studentai. Jos plenariniame posėdyje ir penkiose darbo grupėse iš viso buvo perskaityti 37 pranešimai įvairiomis pedagogikos, socialinio darbo, teisės, vadybos, verslo ir komunikacijos temomis. Konferencijoje studentai turėjo puikią progą pristatyti savo tiriamųjų darbų rezultatus, kuriuos atlikdami mokėsi įsigilinti į tam tikras problemas, jas analizuoti, apibendrinti, interpretuoti rezultatus ir formuluoti atitinkamas praktinio pobūdžio išvadas. Taip padedami konsultuojančių dėstytojų jie plėtojo savo gebėjimus atlikti tyrimus, kurie yra svarbūs tolimesniuose jų studijų etapuose.

Konferencijos straipsnių rinkinys yra išleistas elektroniniu leidiniu.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

 

Papildomas paraiškų pildymas socialinei stipendijai gauti

balandžio 30, 2019|

Skelbiama papildomo paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2018/2019 m.m. likusiai pavasario semestro daliai pradžia.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos, gali tai padaryti nuo gegužės 2 iki gegužės 11 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje [http://vsf.lrv.lt/lt]  (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. pavasario_semestras_papildomas_gegužė). Socialinė stipendija bus mokama nuo gegužės mėn. iki semestro pabaigos.

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92, centriniai rūmai, 112 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Probased projekto dalyvių susitikimas San Sebastiane

balandžio 25, 2019|

           Balandžio 8 – 12 d. Marijampolės kolegijos studentai A.Lukoševičius, H. Krašauskas, A. Beliūnas, G. Karpavičius ir Studijų ir karjeros skyriaus vyr. specialistė A. Adomaitytė bei ESDF lektorė R. Kasiliauskienė dalyvavo Erasmus+ KA2 partnerystės projekto ´Pro-Based Learning in VET„ susitikime San Sebastiane (Ispanija). Mišriose komandose kartu su studentais iš Turkijos, Portugalijos ir Ispanijos vyko diskusijos apie projektinio darbo svarbą studijose bei įgūdžius, įgyjamus projektinėje veikloje.

 

„Projekto metu susipažinau su įdomiais studentais ir dėstytojais. Kartu atlikome įvairias užduotis, kurių metų išmokome net įvairių užsienio kalbų. ProBased projekte įgijau neįkainojamos patirties.“ – Adomas

         Projekto dalyviai aplankė San Sebastiano Don Bosco profesinę mokyklą, kurioje moksleiviams sudarytos puikios sąlygos eksperimentuoti, kurti inovacijas ir jas siūlyti šalies įmonėms automobilių diagnostikos, telekomunikacijų, maisto, chemijos pramonės srityse. Paprastai per metus pasiūloma ir pritaikoma bent viena inovacija.

 

„Šis projekto susitikimas man paliko pačius geriausius įspūdžius. Manau, kad tai žymiai geresnė mokymosi forma, tikiuosi, kad vis daugiau studentų pasinaudos tokia galimybe.“ – Aidas

         Projektas baigėsi projektinės veiklos analizės pristatymu, kurio metu studentai teikė patarimus ir rekomendacijas dėstytojams, kaip tobulinti šį mokymo (-si) metodą.

         Sekantis projekto dalyvių susitikimas vyks birželio mėnesį Izmire, Turkijoje.

 

„Projektas tai puiki priemonė mokantis komandinio darbo. Dalyvaudamas dame taip pat susipažinau su žmonėmis iš įvairių šalių. Manau, kad įgyta profesinė ir kultūrinė patirtis man tikrai pravers ateityje.“ – Hubertas

Algirdė Adomaitytė

Romalda Kasiliauskienė

 

Džiugių Šv. Velykų!

balandžio 19, 2019|