About Ona Januleviciene

This author has not yet filled in any details.
So far Ona Januleviciene has created 368 blog entries.

Darnaus verslo vadyba

kovo 10, 2020|

 • Kultūros ir sporto industrijos.
 • Sveikatingumo ir grožio verslas.
 • Transporto logistika.
 • Agroverslas.
Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Atsakingo verslo kūrėjas ir vadovas, derinantis ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.
 • Vadybininko ir vadovo darbas privataus verslo sektoriuje pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose.
Pagrindiniai studijų dalykaiDarnioji plėtra, vadyba ir verslumas, darnioji lyderystė, komandinis darbas, rinkodara ir rinkotyra, tarpkultūrinė komunikacija, socialinės medijos ir reklama, inovacijos ir projektų valdymas. Pasirinktinai: kultūros ir sporto industrijos, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, transporto įmonės veiklos organizavimas, logistika, agropolitika ir agrorinkos, alternatyvieji agroverslai.

Buhalterinė apskaita

kovo 10, 2020|

Studijų programos pavadinimasBuhalterinė apskaita
Studijų programos valstybinis kodas653N44002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550411
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisApskaita
Studijų krypties šaka
Švietimo sritisVerslas ir administravimas
Švietimo posritisBuhalterinė apskaita ir apmokestinimas
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikiančios studijos
Studijų pakopaPirmos pakopos studijos
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaBuhalterinės apskaitos profesinis bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditai. Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasMarijampolės kolegija, kodas 2119678140, www.marko.lt
Studijų programos vykdymo vietaMarijampolės kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas

P. Armino g. 92, Marijampolė

Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2008
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2016-08-31
Akreditavimo įsakymasAkreditavimo įsakymas SV-6-22, 2008 08 31
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus, nuolat mokytis ir tobulėti kintančioje aplinkoje.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 • apibūdins verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus;
 • gebės paaiškinti valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje;
 • žinos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.

 Gebėjimai vykdyti tyrimus:

 • gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
 • gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikys efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaups informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.

 Specialieji gebėjimai:

 • gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką bei ją įgyvendinti;
 • gebės taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS);
 • gebės taikyti buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų  principus;
 • gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis bei jomis apdoros apskaitos informaciją;
 • gebės tinkamai įforminti ūkines operacijas, remdamasis juridinę galią turinčiais dokumentais bei kontroliuos jų teisėtumą;
 • gebės apskaityti organizacijos ir fizinių asmenų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas bei vykdys vidaus kontrolę;
 • gebės parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas;
 • gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertins finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teiks siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais;
 • gebės pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertins riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą;
 • gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.

 Socialiniai gebėjimai:

 • gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, spendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus;
 • gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškels problemas ir jas spręs, lanksčiai, nestereotipiškai vertins reiškinius.

Asmeniniai gebėjimai:

 • gebės savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėsis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį;
 • gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, inovatyvumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.

Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Lektorė Birutė Petrošienė, birute.petrosiene@mkolegija.lt,  tel. 8 618 21241

Programos struktūra

Bendrieji kolegijiniai  dalykai: Psichologija, Užsienio kalba, Sociologijos pagrindai, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos, Bendroji ir įmonių statistika, Vadyba, Taikomoji ekonomika, Apskaitos pagrindai, Įmonių finansai, Finansinė analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinė apskaita, Verslo teisė, Individualių įmonių apskaita, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Vidaus auditas ir kontrolė, Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, Verslo etika,  Kompiuterizuota apskaita, Žmonių sauga.

Profesinės veiklos praktikos: Praktika verslo mokymo firmoje „Marko Mantingėlė“, Specialybės įgūdžių praktika 1, Buhalterinės apskaitos praktika, Specialybės įgūdžių praktika 2, Baigiamoji praktika.

Alternatyviai pasirenkami dalykai:

 • Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Prekybos įmonių apskaitos politika, Prekybos įmonių apskaita.
 • Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Prekybos įmonių apskaitos politika, Kompiuterizuota prekybos įmonių apskaita.
 • Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Žemės ūkio pagrindai, Ūkininko ūkio veiklos apskaita, Žemės ūkio įmonių apskaita.
 • Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Žemės ūkio pagrindai, Žemės ūkio subjektų apskaita.

Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo: http://www.marko.lt/pasirenkami-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

Profesinių žinių gilinimui studentai gali rinktis po vieną alternatyviai pasirenkamą dalykų modulį iš Prekybos įmonių apskaitos ir Žemės ūkio įmonių apskaitos  alternatyviai pasirenkamų dalykų modulių.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį,  įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, organizuoti įvairius renginius ir spręsti studentams kylančias problemas.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.

Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

Studijų kokybė

Studijų programos išorinio vertinimo išvados

Buhalterinės apskaitos studijų programos tobulinimo planas 2018-2021 m. m.

Socialinis darbas

kovo 10, 2020|

Parametrai
Studijų programos pavadinimasSocialinis darbas
Studijų programos valstybinis kodas6531JX014
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550923
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialinis darbas
Studijų krypties šaka
Švietimo sritisSocialinės paslaugos
Švietimo posritisSocialinis darbas ir konsultavimas
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaSocialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai),  ištęstinės studijos (4 metai)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija,

kodas 211967140,  www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2013 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2016-06-17
Akreditavimo įsakymas2013-08-14 Nr. SV6-56
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.1

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti pilietiškai aktyvius, kūrybingus, kritiškai mąstančius socialinius darbuotojus praktiniam profesiniam darbui, gebančius taikyti naujausias socialinio darbo žinias, metodus ir savarankiškai teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais.

Studijų rezultatai:

Studijų programos aprašo santrauka

Absolventai gebės:

 1. Taikyti teorines žinias, aiškinančias biopsichosocialinę žmogaus sąveiką su aplinka (mikro, mezo, makro lygmenyse) atpažįstant socialinius procesus, jų kaitą ir poveikį žmonių gerovei.
 2. Taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus, grįstus   įgalinimu, žmogaus teisėmis,  profesine etika bei vertybėmis, teikiant socialinę pagalbą.
 3. Atskleisti kliento (asmens, grupės, organizacijos, bendruomenės) poreikius ir stiprybes planuojant, dokumentuojant, vykdant ir kritiškai vertinant socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus.
 4.  Demonstruoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius kuriant pasitikėjimu grįstą ryšį su klientais, kolegomis, kitų profesijų atstovais, kompleksiškai veikiant sudėtingose socialinio darbo srities situacijose.
 5.  Reflektuoti, naudojant įvairias asmeninio pažinimo ir profesinio tobulėjimo formas, vertinant savo praktinę veiklą, laikantis mokymosi visą gyvenimą principų.
 6. Atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, sprendžiant konkrečias socialines problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant socialinio darbo inovacijas.
 7. Rengti realizuojamus socialinius projektus, padedančius kūrybiškai spręsti socialines problemas ir skatinančius pokyčius visuomenėje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, išvažiuojamosios paskaitos/ seminarai, dalyvavimas konferencijose,  reflektyvus mąstymas.

Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai, savarankiški darbai, praktinio darbo veiklos yra pagrįstos užduotimis, grupiniu darbu, kur svarbūs yra probleminis ir kritinis mąstymas ir kūrybiškas problemų sprendimų ieškojimas. Studentams kuriama aplinka, kurioje sudaroma galimybė vykdyti studijų programą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą.  Praktikos yra palydimos grupės supervizijomis. Dėstytojo santykis su studentais paremtas pasitikėjimu, gebėjimu motyvuoti, skatinti kurti nebijant nesėkmių

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, baigiamoji refleksija ir egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.

Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

Studijų programos komiteto pirmininkė dr. Salomėja Karasevičiūtė, tel.8-674-28915, el.p. sal.kara@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Socialinio darbo studijų programą sudaro šios dalys:

 1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.(informacinės technologijos, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, filosofijos įvadas);
 2. Studijų krypties dalykai –144 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (Socialinio darbo įvadas, socialinio darbo vertybės ir etika, žmogaus teisės, bendroji ir raidos psichologija, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinio darbo teorijos ir metodai, socialinė psichologija, socialinės paslaugos, socialinė politika, socialinė raida, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinių tyrimų metodai, socialinė gerontologija ir paliatyvi slauga, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, krizių intervencijos, bendruomenės sutelktumas ir įgalinimas); profesinės veiklos praktikos – 30 kr.: Pažintinė praktika (3 kr.), Socialinio darbo su atveju praktika (6 kr.), Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika ( 6 kr.); Socialinio darbo bendruomenėje praktika (6 kr.), Baigiamoji praktika (9 kr.) baigiamasis darbas – 9 kr.;

Alternatyviai pasirenkami dalykai pagal pasiūlytus blokus: Vaiko gerovės sistema (3 kr.), Socialinis darbas su jaunimu (6 kr.), Socialinių paslaugų plėtra bendruomenėje (6 kr.), Socialinis verslumas (6 kr.), toje pačioje kryptyje – viso 21 kr. (dalykai pasirenkami pagal pateiktus sąrašus); laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas nuo planavimo iki įgyvendinimo. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo ir kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą. Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas kitose pasaulio šalyse. Studentai dalyvauja Erasmus + programose.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Studentai praktikas gali atlikti valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose, organizacijose. Marijampolės regione yra platus socialinių paslaugų tinklas, todėl yra tinkamos sąlygos praktinių gebėjimų vystymui. Praktikų metu studentai turi grupės supervizijas. Praktinis mokymas orientuotas į studentų bendrųjų ir profesinių gebėjimų vystymą.

Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

Studijų kokybė

Studijų programos išorinio vertinimo išvados

Tarptautinio verslo vadyba ir anglų kalba

kovo 10, 2020|

Studijų forma, trukmėNuolatinė – 3 m., ištęstinė – 4 m.
Karjeros galimybės

 

 • Darbas Lietuvos ir užsienio tarptautinėse verslo įmonėse, jų rinkodaros ir pardavimo skyriuose, galimybė užimti padalinio vadovo pareigas ar kurti savo verslą.
 • Galimybė šios studijų programos absolventams studijas tęsti pagal universitetinių studijų programas užsienio aukštosiose mokyklose.
Pagrindiniai studijų dalykaiTarptautinio verslo tinklai ir rinkos, tarptautinė rinkodara ir rinkotyra, tarpkultūrinė komunikacija, darnioji plėtra, verslo anglų kalba, dalykinė anglų kalba, dalykinis tekstų rašymas.

Transporto logistikos technologijos

kovo 10, 2020|

Parametrai

 
Studijų programos pavadinimasTransporto logistikos technologijos

(Gretutinė kryptis – vadyba)

Studijų programos valstybinis kodas653E210**
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)52122
Studijų sritisTechnologijos mokslai
Studijų kryptisE200 Sausumos transporto inžinerija
Studijų krypties šaka
Švietimo sritis84 Transporto paslaugos
Švietimo posritis840 Transporto paslaugos
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti
Studijų pakopaPirmoji
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių k.
Suteikiama kvalifikacijaSausumos transporto inžinerijos profesinis bakalauras

arba

Sausumos transporto inžinerijos ir vadybos profesinis bakalauras

Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis ir gretutinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos -3 metai, ištęstinės studijos – 4 metai

arba

210 kreditų su Vadybos gretutine kryptimi, nuolatinės studijos -3,5 metai, ištęstinės studijos – 4,5 metai

Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija,

kodas 211967140,  www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP.Armino g. 92-4,

LT-68125 Marijampolė

Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2019-06-17
Akreditavimo įsakymasSV6-26
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6**
Studijų programos finansinės grupės kodas2.3.

Bendras aprašymas

Studijų programos aprašo santrauka

Bendras apibūdinimas:

 1. Studijų programos tikslas(-ai): Rengti sausumos transporto inžinerijos profesinius bakalaurus, gebančius planuoti, organizuoti, valdyti bei kontroliuoti sausumos transporto ir logistikos technologinius procesus, suvokiančius inžinerinių sprendimų įtaką ir svarbą visuomenės raidai, esančius plačios erudicijos, kūrybiškus ir kritiškai mąstančius.
 2. Gretutinių studijų tikslas(-ai): rengti vadybos profesinius bakalaurus, gebančius įkurti įmonę, atlikti rinkos tyrimą, planuoti įmonės (padalinio) veiklą, organizuoti įmonės (padalinio) veiklą, vadovauti darbuotojams, vykdyti verslo būklės kontrolę, vykdyti verslo plėtrą.
  Studijų rezultatai:

Žinios 
1. Žinos bendruosius krovinių gabenimo reikalavimus

 1. Žinos bendruosius gamtos mokslų fizikinius bei cheminius procesus ir reiškinius
 2. Žinos transporto priemonių konstrukcijas, jų veikimo ir eksploatavimo principus
 3. Charakterizuos konstrukcines bei eksploatacines medžiagas

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 1. Analizuos ir vertins verslo aplinką.
 2. Analizuos ir vertins krovinių savybes, krovinių srautus
 3. Analizuos transporto priemonių eksploatacines charakteristikas

Specialieji gebėjimai

 1. Valdys krovinių vežimo technologinį procesą
 2. Pagrįs technologinius procesus ir planus ekonominiais skaičiavimais
 3. Integruos vežimo procesus į logistikos sistemą
 4. Organizuos krovos darbus ir sandėliavimo veiklą.
 5. Vertins vežimo technologinio proceso rezultatus (ekonominis ir saugos požiūris)

Socialiniai gebėjimai

 1. Bendraus, pateiks darbo rezultatus taisyklinga rašytine ir žodine valstybine bei bent viena užsienio kalba įvairioms klausytojų auditorijoms
 2. Gebės sistemingai ir logiškai mąstyti, analizuoti ir vertinti informaciją.

Asmeniniai gebėjimai

 1. Supras inžinerinių sprendimų poveikį visuomenei ir aplinkai.
 2. Suvoks atsakomybę už inžinerinės veiklos rezultatus

Gretutinės krypties vadybos studijų rezultatai:

Žinios
1. Žinos tarptautinės rinkos ypatumus

 1. Žinos darbuotojų vaidmenį įmonėje
 2. Žinos verslą kaip sistemą

Gebėjimai vykdyti tyrimus

 1. Atliks rinkos tyrimus
 2. Analizuos ir vertins verslo aplinką
 3. Pateiks informaciją vartotojams

Specialieji gebėjimai

 1. Naudosis teisės aktais, reglamentuojančiais pasirinktą verslo sritį
 2. Sudarys įmonės planus
 3. Organizuos nenutrūkstamą darbo procesą įmonėje ir jos padaliniuose
 4. Užtikrins veiklos kokybę
 5. Valdys pokyčius
 6. Valdys žmogiškuosius, finansinius ir materialiuosius išteklius

Socialiniai gebėjimai

 1. Gebės bendrauti ir bendradarbiauti su suinteresuotomis šalimis
 2. Kūrybiškai ir logiškai mąstys ir gebės priimti sprendimus

Asmeniniai gebėjimai

 1. Bus socialiai atsakingas
 2. Gebės savarankiškai ugdyti profesinę kompetenciją
 3. Suvoks atsakomybę už veiklos rezultatus

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Orientuotos į studentą paskaitos, darbas su moksline literatūra ir šaltiniais, tiriamieji darbai, uždavinių sprendimas, iliustraciniai ir eksperimentiniai laboratoriniai darbai (fizika, elektrotechnika, chemija); techninis konstravimas ir modeliavimas, probleminis mokymas, atvejo analizė, projektai, darbas mažose ir didelėse grupėse, diskusijos ir refleksija, kūrybinis rašymas, aktyvi informacijos paieška, mokymas taikant kompiuterines programas; mokymasis profesinės veiklos vietoje, stebėjimas, konsultavimas, savarankiškas darbas

Studijų rezultatų vertinimo būdai: taikomi formuojamieji, integruoti ir galutiniai vertinimo būdai.- tai apklausa žodžiu ir raštu, koliokviumas, testavimas, egzaminas raštu ir žodžiu, sąvokų ir koncepcijų žemėlapis, praktinių įgūdžių demonstravimas, literatūros ir informacijos šaltinių apžvalga, referatas, struktūrinių schemų sudarymas ir analizė, atvejo analizė, aplanko metodas, probleminės situacijos analizė, projektas, tiriamasis darbas, kursinis darbas, praktikos dienoraščio ir ataskaitos rengimas, viešas praktinių, savarankiškų darbų demonstravimas ir pristatymas, bakalauro darbas ir viešas bakalauro darbo pristatymas.

Lektorė Daiva Kalvaitienė, tel. +370-682-50547, el. paštas daiva.kalvaitiene@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

 1. Bendrieji koleginiai dalykai: Ekonomikos pagrindai, Užsienio kalba (anglų,/vokiečių), Užsienio kalba (rusų)
 2. Studijų krypties dalykai: Vadybos pagrindai, Matematika, Informacinės technologijos, Fizika, Chemija, Elektrotechnika ir elektronika, Logistika, Inžinerinė grafika, Krovininiai automobiliai ir anstatai, Transporto teisė, Techninė mechanika, Medžiagų mokslas, Krovinių Vežimo technologijos, Techninio eksploatavimo pagrindai, Aplinkos ir žmonių sauga, Transporto sistemos ir infrastruktūra, Krovimo darbų technologijos, Transporto įmonės veiklos organizavimas, Pavojingi kroviniai
 3. Praktikos: Transporto priemonių praktika, Logistikos praktika, Krovinių vežimo praktika, Baigiamoji praktika

Gretutinės vadybos studijos dalykai

Finansai ir mokesčiai, Vadyba, Rinkodara ir rinkotyra, Verslo ekonomika, Apskaitos pagrindai, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Kokybės vadyba, Verslo teisė, Tarptautinė prekyba, Vadovavimo psichologija, Baigiamoji praktika

Specializacijos: Nėra

Studento pasirinkimai –

Alternatyviai pasirenkami dalykai:

1) Vadybos krypties: Finansai ir mokesčiai, Rinkodara ir rinkotyra, Žmogiškųjų išteklių vadyba
2) Informacinių technologijų: .Geografinių informacinių sistemų pagrindai, Projektų vadybos informacinės technologijos

3) Transporto krypties: Muitinės procedūros, Intelektualios transporto sistemos

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Suteikiama galimybė rinktis gretutinę studijų kryptį ir įgyti dvigubą kvalifikacinį laipsnį.
Išplėstos studentų e-mokymosi galimybės; kompiuterinių programų taikymas studijose.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Absolventai galės dirbti transporto įmonėse krovinių vežimo organizavimo technologais, ekspeditoriais arba vadovais (pavaduotojais) įvairiose privačiose arba valstybinėse įmonėse, vykdančiose krovinių vežimą automobilių ar geležinkelių transportu Galės įkurti vežimo paslaugų įmonę ir organizuoti jos veiklą.

Tolesnių studijų galimybės:

Baigus sausumos transporto logistikos technologijų studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities sausumos transporto inžinerijos krypties programas.

Teisė ir viešieji pirkimai

kovo 10, 2020|

Parametrai
Studijų programos pavadinimasTeisė ir viešieji pirkimai
Studijų programos valstybinis kodas6531KX006
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550421
Studijų sritis
Studijų kryptisTeisė
Studijų krypties šaka
Švietimo sritisTeisė
Švietimo posritisTeisė
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaTeisės profesinio bakalauro laipsnis
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai),  ištęstinės studijos (4 metai)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija,

kodas 211967140,  www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2014 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2017-06-17
Akreditavimo įsakymas2014-11-11 Nr. SV6-59
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.1

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti teisės specialistus praktiniam darbui viešajame, nevyriausybiniame ir privačiajame sektoriuje, turinčius platų spektrą teorinių ir praktinių žinių apie teisės esmę ir paskirtį, viešųjų pirkimų, atskirų teisės šakų principus ir jų normų turinį, šių normų kūrimą, aiškinimą ir taikymą, pakankamus savarankiško darbo įgūdžius, gebančius analizuoti, tobulėti, planuoti savo karjerą ir mokytis visą gyvenimą.

Studijų rezultatai:

 1. Žinios ir jų taikymas:

1.1. Žino teisės teorijos ir teisės istorijos pagrindus;

1.2. Žino tarptautinės viešosios ir privatinės teisės, Europos Sąjungos teisės pagrindus;

1.3. Žino nacionalinės konstitucinės ir ordinarinės teisės principus ir svarbiausių institutų turinį;

1.4. Žino teisininko profesinės etikos pagrindus;

1.5. Geba įgytas teisės krypties žinias taikyti profesinėje veikloje ir spręsdamas konkrečias teisines problemas;

1.6. Turi bazines antrosios kalbos žinias;

1.7. Turi bazines kai kurių socialinių ir humanitarinių mokslų studijų sričių žinias ir gebėjimus jas taikyti.

 1. Gebėjimai atlikti tyrimus:

2.1. Geba atlikti problemų analizę;

2.2. Geba atlikti mokslinius-empirinius tyrimus formuluodamas tyrimo tikslus ir uždavinius, keldamas hipotezes ir jas tikrindamas, rinkdamas ir analizuodamas duomenis bei darydamas išvadas;

2.3. Geba rinkti informaciją iš įvairių šaltinių ir ją analizuoti, naudodamasis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis bei duomenų bazėmis.

 1. Specialieji gebėjimai:

3.1. Geba analizuoti įvairius teisinius dokumentus ir įvertinti jų galiojimo laiką, teritoriją ir galiojimą asmenims, taip pat identifikuoti konkrečias teisines taisykles, reguliuojančias asmenų veiklą;

3.2. Geba atstovauti asmenims, vadovaudamasis profesinės etikos reikalavimais bei tinkamai elgdamasis su konfidencialia informacija, pasitelkdamas vidinius bei aplinkos išteklius.

 1. Socialiniai gebėjimai:

4.1. Geba kritiškai vertinti kitų ir savo veiklą, žinias ir vertybes;

4.2. Moka taisyklingai žodžiu ir raštu vartoti kalbą, kuria vykdomos studijos, sklandžiai ja reikšti savo mintis;

4.3. Geba veiksmingai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities ir kitais specialistais;

4.4. Geba nešališkai spręsti praktinėje veikloje kylančius uždavinius;

4.5. Pasirengę prisiimti bendruosius etinius įsipareigojimus, siejamus su sąžiningumu ir pareigingumu.

 1. Asmeniniai gebėjimai:

5.1. Geba savarankiškai mokytis savo veiklos srityje, pasirinkdamas tobulinimosi kryptį;

5.2. Geba kurti naujas idėjas praktinėje veikloje, prisitaikyti joje prie naujovių ir besikeičiančių sąlygų;

5.3. Geba planuoti savo laiką ir organizuoti savo veiklą.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Realizuojant studijų programą taikomi aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai. Jie padeda teoriją derinti su praktinėmis užduotimis, integruoti žinias problemoms spręsti, skatina studentų savarankiškumą, tobulėjimą, motyvaciją, ugdo gebėjimą kritiškai mąstyti, analizuoti problemas. Naudodami euristinius studijų metodus, dėstytojai įgalina studentus aktyviai dalyvauti diskusijose, patirties išsakyme, svarstymuose, kuo anksčiau pamatyti sąsajas tarp mokslo ir būsimos profesinės veiklos. Dalykų tikslai realizuojami pasitelkiant probleminį mokymąsi, praktinių situacijų ir atvejų analizę, projektinį darbą, dokumentų analizę, praktiką darbo vietoje, praktinių pavyzdžių analizę, realių problemų sprendimą projektinėje veikloje. Aktyvinantys ir euristiniai studijų metodai proporcingai derinami su tradiciniais žinių gebėjimų ugdymo metodais: paskaitomis, seminarais, diskusijomis ir konsultavimu.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Vertinimo metodų įvairovė sudaro sąlygas atlikti visapusišką vertinimą ir suteikia jam objektyvumo. Programoje taikomi įvairūs vertinimo metodai (testai, referatų, projektų pristatymas, žodinių pranešimų stebėjimas ir kt.) bei su jais susijusios vertinimo priemonės.
Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Galutinį vertinimą sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai (testai, seminarai, studentų individualūs bei grupiniai savarankiški darbai) ir egzaminas arba projektinis darbas. Egzaminas (projektinis darbas) sudaro 60 proc. galutinio vertinimo. Tarpinių atsiskaitymų ir egzamino užduotys apima ne mažiau kaip du trečdalius visų dalyko programoje numatytų studijų rezultatų.
Studento žinios ir gebėjimai vertinami balais nuo 1 iki 10.

Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos koordinatorius Kęstutis Traškevičius, tel. 8-611-10043, el.p. kestutis.traskevicius@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programą sudaro šios dalys:

 1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (lietuvių kalbos kultūra, informacinės technologijos, logika, užsienio kalba);
 2. Studijų krypties dalykai –138 kr., kuriuos sudaro:

2.1. krypties dalykai – 96 kr.  (profesinė etika ir studijų įvadas, bendroji ir teisės psichologija, teisės teorija, LR teisėsaugos institucijos, valstybės ir teisės istorija, civilinė teisė, konstitucinė teisė, civilinio proceso teisė, administracinė teisė, administracinis procesas, baudžiamoji teisė (bendroji dalis), baudžiamoji teisė (specialioji  dalis), baudžiamojo proceso teisė, darbo teisė, finansų teisė, kriminalistika, sociologija ir socialinių tyrimų metodologija, kriminologija, intelektinės nuosavybės teisė, ES teisė, tarptautinė teisė);

2.2. profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (pažintinė praktika (3 kr.), teisėsaugos institucijų veikla (9 kr.), studijų programos šakos praktika (6 kr.), baigiamoji praktika (12 kr.));

2.3. baigiamasis darbas – 12 kr.;

 1. Viešųjų pirkimų srities dalykai – 18 kr. (viešųjų pirkimų teisė, viešųjų pirkimų teismų praktika, centrinė viešųjų pirkimų informacinė sistema, įmonių teisė;
 2. Laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Teisės ir viešųjų pirkimų studijų programoje yra pateikti šie laisvai pasirenkami dalykai: lyginamoji konstitucinė teisė, Lietuvos teisės istorija, lotynų kalbos pagrindai. Be to, studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa yra orientuota ne tik į profesinių kompetencijų plėtojimą, įvairių teisės šakų pažinimą, bet ir į bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, paremtą į studentą orientuotu mokymu. Studentai įgyja gebėjimus analizuoti, kritiškai mąstyti, rasti problemų sprendimus.
Kiekvienas pageidaujantis teisės ir viešųjų pirkimų studijų programos studentas gali studijuoti užsienio aukštosiose mokyklose, su kuriomis yra sudarytos bendradarbiavimo sutartys. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienyje. Studentams sudaromos sąlygos įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Profesinės veiklos galimybės:

Profesinės veiklos praktikas studentai gali atlikti įvairiose įstaigose: apylinkių teismuose, policijos komisariatuose, apylinkių prokuratūrose, pataisos namuose, probacijos tarnyboje, antstolių kontorose, notarų biuruose, advokatų kontorose, savivaldybių administracijose, įvairiose įmonėse, įstaigose ir kt.

Praktikos metu studentai. įgyja praktinių įgūdžių, išmoksta dirbti konkrečioje darbo vietoje ir pritaikyti teorines žinias savarankiškoje praktinėje veikloje

Norintys turi galimybę atlikti praktikas užsienyje.

Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventai studijas gali toliau tęsti pagal aukštojo mokslo socialinių mokslų studijų srities teisės studijų krypties programas.
Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

Studijų kokybė

Studijų programos išorinio vertinimo išvados

Vaikystės pedagogika

kovo 10, 2020|

Parametrai

Studijų programos pavadinimasVaikystės pedagogika
Studijų programos valstybinis kodas 653X11001
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED) 6550112
Studijų sritisSocialinių mokslų sritis
Studijų kryptisPedagogika
Studijų krypties šakaIkimokyklinio ugdymo pedagogika
Švietimo sritisMokytojų rengimas ir pedagogika
Švietimo posritisMokytojų rengimas ikimokyklinėms įstaigoms
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaIkimokyklinio ugdymo pedagogikos profesinio bakalauro laipsnis, pedagogo kvalifikacija
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų,  ištęstinės studijos (4 metai), nuolatinės studijos (3 metai)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasVŠĮ, Marijampolės kolegija, kodas: 211 967140.

www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras,  2013 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras,  2017-06-17

 

Akreditavimo įsakymas2014-04-14 Nr. SV6-1
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.1

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Vaikystės pedagogikos studijų programos tikslas rengti vaikų pedagogą,  gebantį atsižvelgti į vaiko prigimtines galias, individualią patirtį, padedantį vaikams, modeliuojant ugdymo turinį, išsiugdyti  savarankiškumą, kūrybiškumą, aplinkos ir savo šalies pažinimą,  sukuriant mokėjimo mokytis pradmenis ir  projektuojant savo profesinę veiklą.

 

Studijų rezultatai:
Absolventai gebės:
Profesionaliai atpažinti bendruosius ir individualiuosius ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaiko raidos ypatumus, individualizuos ugdymą pagal vaikų atitinkančius poreikius, planuos veiklą atsižvelgiant į ugdymo tikslus, šeimos kultūrą, švietimo politiką, nacionalinį savitumą, pritaikys savo žinias praktikoje, įgyvendins ir kurs ugdymo programas, parinks inovatyvias strategijas, dalyvaus projektinėje veikloje, reflektuos ir vertins ugdymo(si) kokybę lemiančius veiksnius, taikys patirtinio mokymo, duomenų rinkimo metodus, sieks išspręsti iškilusias pedagogines problemas, konsultuos tėvus, siekdamas įtraukti juos į ugdymo procesą, vertins vaikų pažangą, kurs dialogu ir partneryste grįstą ugdymosi aplinką, dirbs komandoje, bendradarbiaudamas su kitais ugdymo dalyviais, reflektuos savo veiklą, vadovausis profesine etika, sieks savo profesinių kompetencijų švietimo ir visuomenės kaitos procese.

Mokymo ir mokymosi veiklos:
Paskaitos, pristatymai, diskusijos, seminarai, demonstravimas, praktinės užduotys, vaidmenų žaidimai, darbas grupėse, veiklos atvejų analizė ,dokumentų, literatūros analizė, praktinės patirties aptarimas, projektų rengimas ir kt.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:
Mokymo ir mokymosi rezultatai išryškinami naudojant kaupiamojo (komuliatyvinio) vertinimo sistemą (IKI). Žinių ir gebėjimų įvertinimui taikoma dešimtbalė kriterinė skalė. Galutinis balas gali susidėti iš keleto dedamųjų, surenkamų studijų procese (tarpiniai atsiskaitymai, savarankiški darbai, egzaminas arba projektas). Priklausomai nuo dalyko sudėtingumo, jo įtakos studijų rezultatams pasiekti, dalyko kaupiamojo vertinimo sudėtines dalis ir j koeficientų reikšmes nustato dalyko dėstytojas. Kiekvieno studijų dalyko dėstytojas nustato ir semestro pradžioje informuoja studentus apie kiekvienos dedamosios (užduoties, darbo) įtaką (procentais) galutiniam įvertinimui ir formuluoja kiekvienos tarpinės užduoties vertinimo kriterijus.

Studijų programos komiteto pirmininkė Rima Klasavičienė, tel. 8-682-15796, el.p. rima.klasaviciene@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Pedagogines studijas sudaro 66  ECTS kreditai: 36 kreditai skirti teorinei  studijų d.  (vaiko  psichologija, bendroji ir inovatyvioji pedagogika, alternatyvioji vaikystės pedagogika, profesinė komunikacija ir medijos, tiriamojo darbo ir akademinio rašymo pagrindai, socioedukacinių veiklų modeliavimas, įtraukusis ugdymas, pedagoginių studijų baigiamasis darbas) ir 30 kreditų profesinės veiklos praktikai (pedagoginė pažintinė praktika, pedagogo asistento praktika, ugdomoji praktika globojant mentoriui, priešmokyklinio ugdymo praktika, savarankiška pedagoginė praktika).

90 ECTS kreditų skirta ikimokyklinio ugdymo specializacijos moduliui (vaiko sveikata ir saugumas,  vaiko žaidimo pedagogika ir psichologija,  IT panaudojimas ikimokykliniame ugdyme, švietimo vadyba, vaiko ugdymas daugiakultūrinėje aplinkoje,   kūdikystės ir ankstyvojo amžiaus  vaikų ugdymas, ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, socialinių įgūdžių ugdymas ikimokyklinėje įstaigoje).

Pasirenkamiesiems  dalykams skirta 9 ECTS kreditai ( Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo.

Studijų pabaigoje rašomas profesinio bakalauro baigiamasis darbas – 9 ECTS kreditai.

Specializacijos: nėra

Studento pasirinkimai: –

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijų esmė – užtikrinti teorijos ir praktikos dermę, stiprinant kompetencijas darbui daugiakultūrinėje aplinkoje. Studijų programos sandara modulinė, orientuota į Europos ir nacionalinius reikalavimus, siekiant laiduoti kokybišką ikimokyklinį vaiko ugdymą. Įvedus visuotinį priešmokyklinį ugdymą, atsivėrė plačios įsidarbinimo galimybės. Ikimokyklinio ugdymo pedagogai gebės vaikams sukurti sąlygas atsiskleisti, tikėti, svajoti, atrasti,  gebės suprasti vaikystės fenomeno globalioje visuomenėje kaitą.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Programa skirta tiems, kam svarbi  Lietuvos ateitis – vaikai! Vaikystės pedagogikos studijų programos absolventai galės dirbti  auklėtojais ar priešmokyklinės grupės pedagogais visų tipų valstybinėse ir /ar privačiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo institucijose bei šeimose  su vaikais nuo gimimo iki 6-7 metų amžiaus, steigti ikimokyklines įstaigas ir kurti darbo vietas. Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

Studijų kokybė

MK_Ikimokyklinisugdymas.pdf

Verslo anglų kalba ir komunikacija

kovo 10, 2020|

Parametrai

 
Studijų programos pavadinimasVerslo anglų kalba ir komunikacija
Studijų programos valstybinis kodas6531NX004
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550231
Studijų sritisHumanitariniai mokslai
Studijų kryptisKalbos studijos
Studijų krypties šakaDalykinė kalba
Švietimo sritisKalbos
Švietimo posritisKalbų studijos
Studijų rūšisKoleginės
Studijų programos tipasPakopinės studijos
Studijų pakopaPirmoji pakopa
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių, anglų kalba
Suteikiama kvalifikacijaHumanitarinių mokslų profesinis bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 ECTS, nuolatinės studijos – 3 metai, ištęstinės studijos – 4 m.
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasMarijampolės kolegija, 211967140, www.marko.lt
Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2014 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2018-06-17
Akreditavimo įsakymas2014-09-09 Nr.SV6-53
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.3

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):
Studijų programos tikslasparengti specialistą, gebantį laisvai komunikuoti anglų kalba įvairiose verslo situacijose,  parengti dalykinius dokumentus anglų bei lietuvių kalbomis, juos referuoti ir tarpininkauti tarp verslo įmonių bei užsienio klientų, rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus profesinės veiklos problemoms spręsti, bendrauti ir bendradarbiauti su verslo partneriais bei kolegomis Lietuvoje bei užsienyje, išsiugdyti poreikį nuolatiniam mokymuisi ir tobulėjimui.

Studijų rezultatai:

 • Laisvai komunikuos verslo anglų kalba žodžiu ir raštu.
 • Disponuos rašytinės komunikacijos žiniomis anglų ir lietuvių kalbomis verslo tikslais.
 • Išmanys dokumentų rengimo metodiką ir mokės glaustai perteikti informaciją.
 • Taikys bendruosius vertimo dėsningumus, disponuos žiniomis apie leksinių ir gramatinių transformacijų reikšmes.
 • Turės žinių bei gebėjimų tinkamai atstovauti verslo įmonę vietos ir tarptautinėje erdvėje bei veiksmingai prisidėti organizuojant ir koordinuojant įmonės veiklą.
 • Bendraus antrąja užsienio kalba žodžiu ir raštu.
 • Gebės pritaikyti pažangiausių mokslinių vadybos, verslo ir filologijos mokslų šakų sintezę praktinėje veikloje.
 • Bendraus  ir bendradarbiaus su kitomis verslo įstaigomis, kolegomis, klientais.
 • Rengs, įformins ir organizuos dokumentų tvarkybą pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos standartus.
 • Išmanys pagrindines koncepcijas apie verslo organizavimo formas bei pagrindinius ekonomikos reiškinius.
 • Integruos verslo ir anglų kalbos žinias organizacijoje.
 • Tarpininkaus anglų kalba verslo srityje.
 • Supras darbo etikos principus, juos taikydamas profesinėje veikloje.
 • Organizuos savo veiklą, jausdamas atsakomybę už profesinį tobulėjimą.
 • Rinks ir analizuos rezultatus, reikalingus profesinės veiklos inovacijų diegimui ir tobulinimui.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, pratybos, savarankiškas darbas, mokslinė literatūra ir analizė, seminarai, kolokviumai, egzaminai, baigiamojo darbo gynimas.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Dešimties balų kriterijais pagrįsta kaupiamojo vertinimo sistema taikoma vertinant žinias ir įgūdžius (kaupiamasis vertinimas). Studijų programų ir modulių rezultatai semestro metu vertinami naudojant tarpinius testus (rašto darbai, kontroliniai darbai, projektai, atsiskaitymai žodžiu ir apginti žodiniai pranešimai, rašinys, testai, praktinės užduotys, pateikiami aplankai ir kt.). Galutinį įvertinimą (pažymį) sudaro tarpiniai testai ir egzaminų pažymiai.

Studijų programos komiteto pirmininkė Odeta Grušelionienė lektorė, tel. 8-688-288-40, el. paštas odeta.gruselioniene@mkolegija.lt

Sandara

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Analitinės informacinės sistemos, Žmonių sauga, Kalbos kultūra ir specialybės kalba, Lietuvos kultūros istorija, Diskurso pagrindai, Verslo teisė, Vadyba ir verslumas, Lotynų kalba, Organizacijos psichologija, Tyrimų metodologija, Dalykinis rašymas ir stilistinė teksto analizė, Anglų kalbos gramatika, Šiuolaikinė anglų kalba, Anglų kalbos leksikologija, Dalykinė anglų kalba, Tarpkultūrinė komunikacija, Inovacijos ir strateginiai sprendimai, Vertimas raštu ir žodžiu, Lyderystė ir komandinis darbas, Derybos versle ir verslo etika, Pažintinė praktika, Komunikacijos ir informacijos valdymo praktika, Dalykinės kalbos praktika, Vertimo praktika, Visuminė praktika, Antroji dalykinė užsienio kalba, Projektų valdymas, Socialinės medijos, Marketingas, Viešieji ryšiai, Komunikacijos teorijos,

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:
Studijų programa orientuota į profesinių kompetencijų, platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, paremtą į studentą orientuotu mokymu ir inovatyvių bei kūrybingų žinių pateikimu ir gebėjimų ugdymu.

Kiekvienas pageidaujantis programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas užsienyje.

Studentai aktyviai dalyvauja Erasmus plius programose. Studentai gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, gali spręsti studentams kylančias problemas.

Profesinės veiklos ir tolesnių studijų galimybės

Profesinės veiklos galimybės:

Baigus šias studijas galima dirbti kalbos specialistu verslo ir kitose įmonėse, tęsti studijas įvairiose dalykinės kalbos ar kitų filologijos mokslų studijose.

Tolesnių studijų galimybės:

Asmenys, įgiję dalykinės kalbos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, gali tęsti studijas  Lietuvos  aukštosiose mokyklose pagal tos pačios studijų  krypties universitetines  pirmosios ir antrosios pakopos studijų programas. Kolegijos absolventams, ketinantiems studijuoti magistrantūroje, yra numatytos  papildomosios  studijos.

 

Informacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga

kovo 8, 2020|

Parametrai
Studijų programos pavadinimasInformacinių sistemų technologijos ir kibernetinė sauga
Studijų programos valstybinis kodas653E15008
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)52152
Studijų sritisTechnologijos mokslų studijų sritis
Studijų kryptisInformatikos inžinerija
Studijų krypties šakaInformacinių sistemų inžinerija
Švietimo sritisInžinerija ir inžinerinės profesijos
Švietimo posritisElektronika ir automatika
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaInformacinių sistemų inžinerijos profesinis bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos 3 (metai),  ištęstinės studijos 4 ( metai)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija, kodas 211967140, www.marko.lt
Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4,

LT-68125 Marijampolė

Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras,  2012
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras,  2016-08-31
Akreditavimo įsakymasStudijų kokybės vertinimo centro direktoriaus įsakymas 2012 balandžio 4 d. Nr. SV6-16
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygis6
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.3

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Rengti kompetentingus informatikos mokslų profesinį bakalaurą įgijusius specialistus, gebančius kurti ir palaikyti aukštą organizacijų informacinių sistemų lygį, eksploatuoti ir prižiūrėti kompiuterių ir jų sistemų techninę bei programinę įrangą, kurti, aptarnauti  ir administruoti kompiuterių tinklus, kurti ir prižiūrėti kompiuterizuotas verslo informacijos bei elektroninės prekybos sistemas privačioje arba valstybinėje organizacijoje; išugdyti kūrybiškai mąstantį specialistą, mokantį bendrauti, dirbti komandoje, atsakyti už savo veiklos rezultatus.

Studijų rezultatai:

Absolventai gebės:

 1. Eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę įrangą.
 2. Eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų periferinę įrangą.
 3. Eksploatuoti ir administruoti kompiuterių tinklus.
 4. Analizuoti informacinių technologijų poreikį bei panaudojimo organizacijoje galimybes.
 5. Diegti ir eksploatuoti informacines sistemas įmonės veikloje.
 6. Kurti vartotojo poreikius atitinkančius programinius sprendimus.
 7. Kurti ir administruoti tinklapius.
 8. Žinoti teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos kryptį, informacijos apsaugos įstatymus, autorių ir gretutinių teisių įstatymus.
 9. Atsakingai ir savarankiškai organizuoti savo darbą, bei dirbti komandoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Paskaitos, praktiniai užsisėmimai, laboratoriniai darbai, seminarai, grupinis darbas, savarankiški darbai, pristatymai, diskusijos, kursiniai darbai, baigiamasis darbas. Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Pagrindinis dalyko studijų vertinimo būdas yra kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

Studijų programos komiteto pirmininkė Vilma Riškevičienė, tel. 8-686-11264, el. paštas vilma.riskeviciene@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai, praktika:

Informacinių sistemų technologijų studijų programą sudaro šios dalys:

Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. (Profesinė  užsienio kalba, kalbos kultūra ir profesinė etika, teisė, informacinės technologijos).

Studijų krypties dalykai –96 kr. (programavimas, matematika, interneto technologijos, fizika, inžinerinė ir kompiuterinė grafika, diskrečioji  matematika, kompiuterių architektūra ir operacinės sistemos, elektrotechnika, programavimas PHP, kompiuterių tinklai, multimedija technologijos, objektinis programavimas, informacinės sistemos ir duomenų bazės, programų sistemų inžinerija, komponentinės technologijos informacinėse sistemose, projektų valdymo sistemos, verslo ir vadybos pagrindai, skaitmeninis saugumas, žmonių sauga)

Profesinės veiklos praktikos – 30 kr. (kompiuterinės grafikos ir programavimo praktika, kompiuterių tinklų ir operacinių sistemų praktika, specialybės įgūdžių ir baigiamoji praktikos)

Laisvai pasirenkami dalykai – 9 kr. 

Alternatyviai pasirenkami dalykai-21 kr. (Alternatyvus pasirinkimas I (interneto sistemų programavimas, Įterptinės sistemos),   Alternatyvus pasirinkimas II (IT paslaugų valdymas pagal ITIL standartą, verslo projektų informacinės technologijos, Geografinės IS), Alternatyvus pasirinkimas III (Aplikacijų kūrimas mobiliesiems įrenginiams, Interaktyvūs  multimedijų komponentai)).

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Įgiję informacinių sistemų inžinerijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį, asmenys gali dirbti informacinių sistemų inžinieriais įvairiose verslo, privačiose arba valstybinėse organizacijose, taip pat  projektų vadovais, padalinio vadovais, informacinių sistemų kūrėjais,  duomenų bazių administratoriais, kompiuterinių tinklų administratoriais.

Tolesnių studijų galimybės:

Baigus informacinių sistemų technologijų studijų programą kolegijoje, studijas galima tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo technologijos mokslų srities informatikos inžinerijos studijų krypties programas.

Studijų kokybė

Išorinio vertinimo išvados

Išsamus planas Informacinių sistemų technologijų studijų programos ir jos įgyvendinimo tobulinimui, siekiant maksimalaus akreditavimo termino

Nepavėluok ir gauk vardinę stipendiją!

kovo 5, 2020|

Iki kovo 10 d. fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių studijų studentai;
 2. Studento gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;
 3. Studentas per semestrą yra pasiekęs geriausių studijų rezultatų;
 4. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 5. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Iki kovo 18 d. kolegijos raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai  gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
 2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo;
 3. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 4. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas direktorės vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Studijų ir karjeros skyriaus patvirtintą pažymą apie dviejų paskutiniųjų semestrų studijų rezultatus;
 3. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo ar kito kolegijos padalinio vadovo atsiliepimas apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje http://www.marko.lt/stipendijos/

Studijų ir karjeros skyrius