Studijų programos pavadinimasBuhalterinė apskaita
Studijų programos valstybinis kodas653N44002
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550411
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisApskaita
Studijų krypties šaka
Švietimo sritisVerslas ir administravimas
Švietimo posritisBuhalterinė apskaita ir apmokestinimas
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikiančios studijos
Studijų pakopaPirmos pakopos studijos
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaBuhalterinės apskaitos profesinis bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditai. Nuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasMarijampolės kolegija, kodas 2119678140, www.marko.lt
Studijų programos vykdymo vietaMarijampolės kolegija, Verslo ir technologijų fakultetas

P. Armino g. 92, Marijampolė

Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2008
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2016-08-31
Akreditavimo įsakymasAkreditavimo įsakymas SV-6-22, 2008 08 31
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti aukštos kvalifikacijos buhalterius, gebančius organizuoti ir tvarkyti ūkio subjekto buhalterinę apskaitą, analizuoti ūkio subjekto veiklos finansinius rezultatus, rengti biudžetus, kontroliuoti ūkinius procesus, nuolat mokytis ir tobulėti kintančioje aplinkoje.

Studijų rezultatai:

Žinios ir jų taikymas

 • apibūdins verslą kaip sistemą, verslo aplinką, joje vykstančius įvykius ir procesus;
 • gebės paaiškinti valdymo teorijų principus, finansų sistemos struktūrą, finansų ir apskaitos funkcijas, supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje;
 • žinos apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS), civilinės ir darbo saugos teisinius pagrindus bei supras jų taikymo ypatumus praktinėje veikloje.

 Gebėjimai vykdyti tyrimus:

 • gebės rinkti ir analizuoti duomenis, reikalingus apskaitos profesinės veiklos ir naujovių diegimo problemoms spręsti;
 • gebės naudotis šiuolaikinėmis informacinėmis technologijomis, taikys efektyvius tyrimo metodus, kryptingai kaups informaciją apskaitos klausimams nagrinėti.

 Specialieji gebėjimai:

 • gebės tinkamai parinkti apskaitos metodus ir adaptuoti konkrečiai organizacijai tinkamą apskaitos politiką bei ją įgyvendinti;
 • gebės taikyti apskaitą reglamentuojančius teisės aktus bei verslo apskaitos standartus (VAS);
 • gebės taikyti buhalterių profesionalų etikos kodekso nuostatų  principus;
 • gebės naudotis informacinėmis technologijomis, specialiomis kompiuterinėmis apskaitos programomis bei jomis apdoros apskaitos informaciją;
 • gebės tinkamai įforminti ūkines operacijas, remdamasis juridinę galią turinčiais dokumentais bei kontroliuos jų teisėtumą;
 • gebės apskaityti organizacijos ir fizinių asmenų turtą, nuosavą kapitalą, įsipareigojimus, pajamas ir sąnaudas bei vykdys vidaus kontrolę;
 • gebės parengti finansines, mokestines, statistines ir kitas ataskaitas;
 • gebės apibendrinti, analizuoti ir sisteminti organizacijos finansinių ataskaitų duomenis, vertins finansinės būklės ir veiklos rezultatus, teiks siūlymus valdymo, finansavimo, investavimo ir kitais klausimais;
 • gebės pagrįsti išteklių panaudojimo efektyvumą ir įvertins riziką, rengiant organizacijos biudžetą, verslo planą;
 • gebės planuoti, organizuoti ir kontroliuoti apskaitos tarnybos darbą.

 Socialiniai gebėjimai:

 • gebės efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti su savo srities specialistais ir kitais asmenimis, spendžiant profesinės veiklos uždavinius bei konfliktus;
 • gebės atsakingai, kritiškai, nuosekliai reikšti mintis, iškels problemas ir jas spręs, lanksčiai, nestereotipiškai vertins reiškinius.

Asmeniniai gebėjimai:

 • gebės savarankiškai tobulinti ir plėsti profesinę kompetenciją, domėsis naujovėmis, pažangia patirtimi, suvoks moralinę atsakomybę už savo veiklos rezultatų poveikį;
 • gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, inovatyvumu grindžiamą veiklą kintančioje ir tarptautinėje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos: 

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas. Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis, grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese, siekiama sukurti aktyvią edukacinę aplinką, naudojant įvairius metodus: interaktyvias paskaitas, praktinius darbus, diskusijas, probleminių situacijų sprendimą, mokomosios literatūros skaitymą ir analizę, ištisinius praktinius uždavinius, video filmų peržiūrą, viešų darbų pristatymą,  projektinius bei tiriamuosius darbus, atvejų (probleminių situacijų) analizę, straipsnių rengimą, integruotas užduotis.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Dalyko studijų rezultatų vertinimas atliekamas per visą semestrą ir egzaminų sesijos metu. Taikant kaupiamąjį vertinimą dalykų studijų rezultatai vertinami tarpiniais atsiskaitymais. Tarpinis vertinimas atliekamas vertinant studentų atliktas užduotis arba žinias ir gebėjimus, įgytus baigus tam tikros dalyko dalies studijas (testai, praktiniai darbai, kursiniai darbai, seminarai). Egzaminų sesijos metu vertinamos visos studento įgytos žinios ir gebėjimai.

Egzaminų sesijos metu taikoma studijų rezultatų vertinimo forma – egzaminas ar projektinis darbas. Studento žinios ir gebėjimai per egzaminą vertinami pažymiais nuo 1 iki10. Galutinį pažymį sudaro tarpinių atsiskaitymų ir egzamino pažymiai ar projektinio darbo pažymiai. Jo sudėtis apskaičiuojama pagal proporcijas, numatytas dalyko apraše.

Lektorė Birutė Petrošienė, birute.petrosiene@mkolegija.lt,  tel. 8 618 21241

Programos struktūra

Bendrieji kolegijiniai  dalykai: Psichologija, Užsienio kalba, Sociologijos pagrindai, Dokumentų valdymas.

Studijų krypties dalykai: Taikomoji matematika, Informacinės technologijos, Bendroji ir įmonių statistika, Vadyba, Taikomoji ekonomika, Apskaitos pagrindai, Įmonių finansai, Finansinė analizė, Finansų rinkos ir institucijos, Finansinė apskaita, Verslo teisė, Individualių įmonių apskaita, Mokesčiai, Valdymo apskaita, Vidaus auditas ir kontrolė, Pelno nesiekiančių ūkio subjektų apskaita, Verslo etika,  Kompiuterizuota apskaita, Žmonių sauga.

Profesinės veiklos praktikos: Praktika verslo mokymo firmoje „Marko Mantingėlė“, Specialybės įgūdžių praktika 1, Buhalterinės apskaitos praktika, Specialybės įgūdžių praktika 2, Baigiamoji praktika.

Alternatyviai pasirenkami dalykai:

 • Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Prekybos įmonių apskaitos politika, Prekybos įmonių apskaita.
 • Prekybos įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Prekybos įmonių apskaitos politika, Kompiuterizuota prekybos įmonių apskaita.
 • Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 1: Žemės ūkio pagrindai, Ūkininko ūkio veiklos apskaita, Žemės ūkio įmonių apskaita.
 • Žemės ūkio įmonių apskaitos dalyko modulis 2: Žemės ūkio pagrindai, Žemės ūkio subjektų apskaita.

Laisvai pasirenkamuosius dalykus studentai gali rinktis iš kolegijos siūlomo pasirenkamų dalykų sąrašo: http://www.marko.lt/pasirenkami-dalykai/

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Pripažįstami gebėjimai įgyti neformaliuoju ir savaiminiu būdu.

Profesinių žinių gilinimui studentai gali rinktis po vieną alternatyviai pasirenkamą dalykų modulį iš Prekybos įmonių apskaitos ir Žemės ūkio įmonių apskaitos  alternatyviai pasirenkamų dalykų modulių.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį,  įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, organizuoti įvairius renginius ir spręsti studentams kylančias problemas.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Asmenys, įgiję verslo vadybos profesinio bakalauro laipsnį, galės dirbti įmonėse, įstaigose ir organizacijose savarankiškai arba kolektyviai, kur vykdoma ūkinė, finansinė veikla, tvarkyti įmonės turto, nuosavybės, įsipareigojimų, ūkinių ir finansinių procesų bei jų rezultatų apskaitą, kontroliuoti šių procesų eigą ir padėti vadovams priimti sprendimus.

Absolventai galės steigti buhalterinių paslaugų įmonę ir teikti buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas kitose srityse.

Tolesnių studijų galimybės:
Absolventas, siekdamas įgyti magistro kvalifikacinį laipsnį, studijas gali tęsti universitetuose pagal aukštojo mokslo Socialinių mokslų studijų srities Apskaitos studijų krypties studijų programas.

Studijų kokybė

Studijų programos išorinio vertinimo išvados

Buhalterinės apskaitos studijų programos tobulinimo planas 2018-2021 m. m.