2019–2020 m. m. rudens semestro pabaiga – vasario 2 d.

gruodžio 6, 2019|

 • Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš pat skelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
 • Iki vasario 2 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
 • Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
 • Iki vasario 5 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
 • Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais, Studijų akademinėje bazėje fiksuoja akademines skolas.
 • Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2021 m. vasario 1 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
 • Studentai, turintys akademinių skolų už 2018/2019 m.m. rudens semestrą, jas privalo likviduoti iki 2020-02-02. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
 • Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Studentai, nesumokėję už 2019–2020 m. m. rudens semestro studijas iki 2019-12-30, bus išbraukti iš studentų sąrašų.

Gražių Šv. Kalėdų ir laimingų Naujųjų Metų!

Studijų ir karjeros skyrius

Informacija studentams apie teisę į socialinę stipendiją

lapkričio 29, 2019|

Skelbiama papildomų paraiškų pildymo socialinei stipendijai gauti 2019/2020 m.m. rudens semestre nuo gruodžio mėnesio.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir rugsėjo mėnesį dar nepateikė paraiškos, nuo gruodžio 2 iki gruodžio 10 d. (imtinai) turi užpildyti elektroninę paraišką.  Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje [http://vsf.lrv.lt/lt/] (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2019 m. rudens semestras papildomas _gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į socialinę stipendiją.

Pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis nedarbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (P. Armino g. 92-4, centriniai rūmai, 205 kab.).

Studijų ir karjeros skyrius

Finansinė parama neįgaliesiems

lapkričio 29, 2019|

Nuo 2019 m. gruodžio 1 d. iki gruodžio 16 d. prasideda prašymų teikimas per Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinę sistemą (toliau – IS „PARAMA „)  tikslinei išmokai 2019 m. rudens semestrui papildomo priėmimo metu gruodžio mėn. gauti.

Studentai, norėdami gauti tikslinę išmoką papildomo priėmimo metu, privalo per Fondo interneto tinklalapį http://vsf.lrv.lt/lt/  prisijungti prie IS „PARAMA“ ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Tiksline išmoka 2019 m. rudens semestras gruodis). Tik šiuo būdu užpildęs prašymą studentas gali pretenduoti į tikslinę išmoką priėmimo metu.

Primename, kad tikslinė išmoka studentams yra skiriama vienam studijų semestrui ir mokama kiekviena mėnesį iki to semestro pabaigos, įskaitant to semestro sesiją ir atostogų laikotarpį, bet ne ilgiau kaip iki studijų pabaigos.

Dėl papildomos informacijos taip pat galite kreiptis į Studijų ir karjeros skyrių (205 kab., tel. 8 343 54413, +370 612 88087).

 

Minėjome pedagogų rengimo Marijampolėje pirmąjį 100-metį

lapkričio 22, 2019|

2019 m. lapkričio 20 ir 21 d. Marijampolėje vyko pedagogų rengimo 100-mečio renginiai. 20-ąją dieną buvo lankomi A. † A. Mokytojų seminarijos, pedagoginės mokyklos, kolegijos mirusių dėstytojų, darbuotojų kapai, uždegtos atminimo žvakelės ir pasidalinta prisiminimais.

 

 

21-ąją dieną šv. Vincento Pauliečio bažnyčioje buvo laikomos šv. Mišios už mokytojus, dėstytojus, absolventus ir dabartinę kolegijos bendruomenę. Po šv. Mišių Meno mokyklos parke kolegijos direktorė Alė Murauskienė ir Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas Kęstutis Traškevičius pasodino 100-mečio atminimo ąžuoliuką ir pakvietė visus apžiūrėti nuotraukų parodos „Ir jos istorija gyva, / ir jos prasmė, ir jos didybė“ bei į iškilmingą minėjimą „Ir jos nesenstanti dvasia visais dešimtmečiais prabyla…“, įvykusį Meno mokyklos Iškilmių salėje.

Susirinkusiems šventės svečiams pedagogų rengimo, mokyklų kaitos iki dabartinių kolegijos dienų istoriją pasakojo Baltasis ir Juodasis metraštininkai (renginio vedėjai Karolis ir Dovydas). Muzikinius kūrinius dovanojo kamerinis ansamblis „Cantare“, vyrų vokalinis ansamblis „Sūduvietis“, Balbieriškio kultūros ir laisvalaikio centro kapela „Temela“,  papūtė „Baltų vėjų“ muzikinis gūsis. Ant scenos, kurioje prasidėjo muzikinis kelias, sugrįžo operos solistai Mindaugas Jankauskas ir Egidijus Bavikinas, atlikę ne ik solinius kūrinius, bet duetams pakvietę savo dėstytoją-įkvėpėją Birutę Pavalkienę. Sveikinimo kalbas tarė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos kancleris Tomas Daukantas, Marijampolės savivaldybės meras Povilas Isoda, buvęs ilgametis direktorius Algirdas Černeckis, mokyklai vadovavęs 1973–1998 m., ir dabartinė kolegijos direktorė Alė Murauskienė. Šventėje taip pat buvo įteiktos Savivaldybės bei kolegijos direktorės padėkos žmonėms už neįkainojamą indėlį ir paskirtą darbą rengiant pedagogus ne tik regionui, bet ir visai Lietuvai.

Didžiausia padėka visiems, kurie sveikino ir šventė kartu su mumis, organizavo ir kūrė, kurie buvo ir yra pirmojo 100-mečio sudedamąja dalimi. Verčiame svarbų mokyklos istorijos metraščio puslapį ir žengiame į antrą šimtmetį.

Šventės akimirkų albumas.

 

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja Ina Miniotienė

Vizitas į Ukrainą: dalyvauti konferencijoje ir palaikyti bendrystę

lapkričio 14, 2019|

Marijampolės kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Vadybos ir ekonomikos katedros dėstytojos doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė  lapkričio  7–8 d.  dalyvavo Zaporožės nacionalinio universiteto (Ukraina) Ekonomikos fakulteto organizuotoje tarptautinėje mokslinėje-praktinėje konferencijoje „Modernios  ekonomikos vystymo iššūkiai ir perspektyvos valstybiniame bei regioniniame lygmenyse“. Partnerystė su Zaporožės apskrities valstybinė administracija, Ukrainos aukštojo mokslo  nacionalinė akademija, Ukrainos  ekonominių mokslų akademija, Ukrainos ekonomistų mokslininkų sąjunga, verslo bendruomenės atstovais, Lenkijos, Kazachstano, Lietuvos ir Prancūzijos švietimo institucijomis sudarė galimybę suburti gausų būrį mokslinės bendruomenės narių – konferencijoje pristatyti 207 pranešimai. Marijampolės kolegijos dėstytojos pranešimus pristatė plenariniame posėdyje, vėliau dalyvavo teminės sekcijose ir diskusijose.

Mokslinė  ir kultūrinė programa buvo intensyvi ir įdomi. Vizito į Zaporožės nacionalinį universitetą tikslai neapsiribojo dalyvavimu konferencijoje. Dalykinėse diskusijose su ZNU Ekonomikos fakulteto  ir Inžinerinio instituto dėstytojais buvo  aptarti tolimesnio bendradarbiavimo planai dėl studentų ir dėstytojų mainų pagal Erasmus programą, aptarti bendrų studijų organizavimo projektai ir mokslinių tyrimų plėtojimo galimybės.

Kartu su konferencijos dalyviais dėstytojos aplankė įžymiąją Dniepro užtvanką, kitus Zaporožės miesto kultūrinius paminklus, technikos muziejų. Neišblėstantis įspūdis liko aplankius Chorticos salą, kurioje XVI–XVIII a. buvo Zaporožės kazokų autonomijos (Zaporožės Sečė) centras. Muziejuje eksponuojami architektūriniai statiniai, buities reikmenys, meno dirbiniai  ir kiti kazokų gyvenimą tvirtovėje apibūdinantys elementai.

Bendradarbiavimo su Zaporožės nacionaliniu universitetu ištakos – ilgalaikiai  dalykiniai ryšiai su Zaporožės valstybine inžinerine akademija mokslo srityje. Nuo 2015 m. bendraujama publikuojant  mokslinius straipsnius, rengiant bendras monografijas bei  dalyvaujant  abiejų institucijų organizuojamose konferencijose. Aktyvinant tarptautinę ir mokslinę veiklą bendradarbiavimas ateityje abipusiškai bus stiprinamas ir plėtojamas.

 

Doc. dr. Regina Andriukaitienė ir  lektorė Danguolė Šidlauskienė

Seminaras kolegijos dėstytojams lapkričio 22 d.

lapkričio 13, 2019|

KVIEČIAME VISŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ DĖSTYTOJUS 2019 M. LAPKRIČIO 22 DIENĄ Į SEMINARĄ „MOKSLINIO DARBO PRADMENYS“. Seminarą ves doc. dr. ROMAS PRAKAPAS. Tai puiki galimybė sužinoti, praplėsti, pagilinti savo žinias apie mokslinių tyrimų ir straipsnių rengimą. Visa tai galėsite pritaikyti  rašant pranešimus, straipsnius ir kt.

Seminaro pradžia 9. 00 val.

Seminaro trukmė 4 akad. val.

Seminaras vyks konferencijų salėje (111 aud.)

Pageidaujantiems išduosime  profesinės kompetencijos tobulinimo pažymėjimus (pažymėjimo kaina 2 Eur)

Kviečiame registruotis iš anksto, nurodant vardą pavardę: tel. 8-652-90459 arba el. paštu tsc@mkolegija.lt

MALONIAI KVIEČIAME IR LAUKIAME

Vyresnioji metodininkė tobulinimosi studijoms Vaida Vitkauskienė

Tarptautinio festivalio kolegijoje akimirkos ir įspūdžiai

lapkričio 12, 2019|

 

Šeštadienį (lapkričio 9 d.) kolegijoje šurmuliavo būrys svečių: šokėjai ir dainininkai atsiliepė į tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ kvietimą susiburti Sūduvoje.  Marijampolės kolegija ir miesto Kristijono Donelaičio draugija aktyviai bendrauja su Karaliaučiaus krašto lietuviška bendruomene, dalyvauja įvairiuose renginiuose anapus sienos. Taip palaikydami ten gyvenančius ir dirbančius lietuviškumo saugotojus. Ne vieną kartą Kaliningrado srities entuziastai lankėsi Marijampolėje ir kolegijoje. Šį kartą į festivalį atvyko 2 nemaži kolektyvai. Tai  Tilžės (Sovietsko) licėjaus šokių grupė „Raduga“ („Vaivorykštė“) ir Pilkalnio (Dobrovolsko) folkloro ansamblis „Malūnėlis“.

Mūsų festivalis, skirtas Pasaulio lietuvių metams turėjo tikslą – palaikyti lietuvaičių anapus sienos pastangas plėtoti lietuviškas tradicijas, papročius ir meną. Kadangi jis buvo tarptautinis, tai matėme ne tik  lietuviškus, bet ir  įvairių tautų (lenkų, suomių, rusų) šokius, kuriuos atliko mažieji tilžiečiai.  Nuotaikingais ir smagiais lietuviškais šokiais festivalį praturtino MKC Želsvos skyriaus „Žaltyčio“ šokėjai, vadovaujami Astos Volungevičienės. Visas šventės audinys buvo perpintas „Sūduonėlės“ dainomis (vadovė Lina Miliuvienė, koncertmeisteris Tomas Makluševičius), suvalkietiškų kanklių muzikos vingrybėmis (vadovė Rasa Slankauskienė) ir baigėsi tautiniais rateliais, kuriems vadovavo ilgametė šokių mokytoja Ermana Grincienė (smagu pasidžiaugti, kad aktyviai mokosi lietuviškų šokių mūsų studentai iš Turkijos, kurie, beje, visus pamokė  ir turkiškų ratelių).

Festivalį sveikino ir pasidžiaugė renginiu Karaliaučiaus krašto bendruomenės pirmininkas Sigitas Šamborskis, savivaldybės Tarybos vardu (ne tik pasveikino, bet ir kiekvieną vadovą apdovanojo geltonomis rožėmis) kalbėjo Kostas Jankauskas (Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija), Nemuno euroregiono Marijampolės biuro vadovas Gintaras Skamaročius bei kolegijos direktorės pavaduotoja Irena Sviliuvienė. Renginys buvo atviras visiems, panorėjusiems šeštadienio popietę pabūti, pabendrauti, smagiai praleisti laiką. Todėl džiaugėmės  miestiečiais, atvykusiais į šventę.

 

Vida Mickuvienė, kultūros klubo „Aistuva“

ir ansamblio „Sūduonėlė“ vadovė

Susibūrėme švęsti Pyragų dienos ir aukoti svajonių pildymui

lapkričio 6, 2019|

 

Šiandien (lapkričio 6 d.) Marijampolės kolegijos bendruomenė, nešina savo keptais pyragais, keksiukais, sausainiais, mėgstamais puodeliais kavai / arbatai, susirinko švęsti Pyragų dienos.

Nuo 9.30 pirmojo aukšto fojė šurmuliavo visa kolegijos bendruomenė, susibūrusi dar vienai prasmingai akcijai – aukoti kalėdinei vaiko svajonei, o gal net ne vienai. Tinklalapyje www.vaikusvajones.lt iki šv. Kalėdų atsiras ne viena dešimtis didesnių ar mažesnių Lietuvos vaikų troškimų. Kiek svajonių mūsų kolegijos bendruomenė išpildys, priklausys nuo to, kokio dydžio auka kiekvienas prisidėsime. Kokios mūsų Marijampolės regiono vaikų svajonės? Striukė, žieminiai batai, sportiniai šviečiantys bateliai, sportinis kostiumas ir pan. Verčia susimąstyti, ar tai svajonės, ar būtinybė mūsų šalies mažiesiems.

Dėkojame visiems, kurie kepė pyragus, paliko piniginę auką ar tiesiog atėjo susišilti prie puodelio kavos / arbatos ar pasivaišinti saldėsiais. Gera dovanoti ir žinoti, kad mes prisidedame prie svajonių išpildymo.

 

Viešosios komunikacijos ir marketingo skyriaus vedėja

Ina Miniotienė

Respublikinė konferencija, skirta pedagogų rengimo 100-mečiui

lapkričio 5, 2019|

Spalio 29 d. Marijampolės kolegija organizavo respublikinę konferenciją „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirtą Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Konferencija vyko buvusioje Marijampolės mokytojų seminarijoje (dabartinėje meno mokykloje), kur iki 2014 m. buvo vykdomas pedagogų rengimas.

Konferencijos pradžioje buvo priminta 1919 m. įkurtos Marijampolės mokytojų seminarijos veiklos pradžia, trumpai apžvelgti kiti šios pedagogų rengimo institucijos vystymosi ir kaitos etapai, o įžanginį muzikinį akcentą jos dalyviams padovanojo Marijampolės meno mokyklos mokiniai.

Konferencijos dalyvius sveikino Marijampolės kolegijos direktorė Alė Murauskienė bei Marijampolės savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja Asta Vaznienė. Sveikinimus pedagogų rengimo 100-mečio proga išsakė Lenkijos Cechanovo valstybinės aukštosios profesinės mokyklos Techninių ir socialinių mokslų fakulteto dekanas Andžej Korneta, Vilniaus kolegijos Pedagogikos fakulteto ir Lenkijos Suvalkų valstybinės aukštosios profesinės mokyklos atstovai.

Plenariniame posėdyje buvo skaityti įvairūs pranešimai: apie pedagogų rengimo modelio paieškas, bažnyčią ir mokyklą Lietuvoje 1918–1940 m., Turkijos nacionalinę švietimo reformą nuo 1920 m., Marijampolės mokytojų seminariją ir pedagoginę mokyklą kaip kultūros reiškinį Lietuvos 100-mečio pedagogų rengimo istorijoje. Plenariniame posėdyje ir šešiose diskusijų  grupėse iš viso buvo perskaityti 44 pranešimai, kuriuos parengė Vytauto Didžiojo ir Turkijos Sakarijos universitetų, Marijampolės ir Kauno kolegijų, Marijampolės savivaldybės administracijos, įvairių ugdymo įstaigų ir kitų organizacijų atstovai. Konferencijoje diskutuota pedagogų rengimo istorijos, edukacinės patirties, bendrųjų kompetencijų ugdymo, socialinės pedagogikos ir socialinio darbo, kultūros tradicijų raiškos bei teisės ir teisingumo tradicijų plėtros temomis.

Konferencijoje dalyvavo nemažai buvusių pedagoginės mokyklos dėstytojų, kurių dešimtmečiais vykdytą pedagogų rengimo misiją jau 18 m. tęsia Marijampolės kolegijos Edukologijos ir socialinio darbo fakultetas užtikrindamas, kad ši, jau šimtametė tradicija, Sūduvos krašte nenutrūktų.

 

Daugiau konferencijos akimirkų.

Kęstutis Traškevičius

Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto dekanas

 

 

Konferencijos „Švietimas ir kultūra Sūduvoje“ akimirkos

spalio 29, 2019|

Šiandien, spalio 29-ąją, Marijampolės meno mokykloje vyko kolegijos organizuojama konferencija „Švietimas ir kultūra Sūduvoje: istorija, kaita, perspektyvos“, skirta Marijampolės kolegijos ištakų ir pedagogų rengimo Marijampolėje 100-mečiui. Tai diena, kai pedagoginės mokyklos ir kolegijos absolventai, studentai, buvę ir esami dėstytojai, švietimo bendruomenės nariai susirinko pasimatyti, pasidalinti ir toliau kurti mūsų bendrą istoriją.

Dėkojame Meno mokyklos mokiniams už padovanotus muzikinius kūrinius, kolegijos skaitovams – už šildančias eiles ir mintis, garbingiems svečiams – už norą bendradarbiauti, pasitikėjimą ir dovanas, konferencijos pranešėjams – už dalijimąsi savo tyrimais ir įžvalgomis, o visiems sugrįžusiems – už padovanotą galimybę dar kartą susitikti, prisiminti ir bent šiek tiek pabūti ten, iš kur išėjome.

Konferencijos nuotraukų albumas

 

Marijampolės kolegijos informacija