Kviečiame skirti 1,2 % GMP Marijampolės kolegijai

kovo 31, 2020|

 

Skirti 1,2 % GPM paramą lengviausiai galite elektroniniu būdu per Elektroninę deklaravimo sistemą (EDS).
Žingsniai, kaip užpildyti ir pateikti  FR0512 formą:

 1. Prisijunkite prie EDS Jums patogiu būdu. Prisijungti galima per išorines sistemas (tarkime, e. bankininkystę), su e. parašu ar per VMI (https://deklaravimas.vmi.lt).
 2. Įrankių juostoje viršuje spauskite Deklaravimas: tada kairiajame meniu šone pasirinkite Pildyti formą.
 3. Tarp Dažniausiai pildomų formų pasirinkite Prašymas skirti paramą.
 4. Rinkitės naujausią formą FR0512 ir spauskite mygtuką su gaubliu Pildyti formą tiesiogiai portale.
 5. Atidarytoje formoje didžiosiomis raidėmis užpildykite šiuos laukelius:

1        Asmens kodas

3V     Vardas

3P     Pavardė

5        Mokestinis laikotarpis: 2019 m.

6S     Mokesčio dalį skiriu paramos gavėjams: pažymėkite X

E1     Gavėjo tipas: 2

E2     Gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 211967140

E4     Mokesčio dalies dydis (procentais): įrašykite 1.2 arba Jūsų pasirinktą dydį

E5     Mokesčio dalį skiriu iki mokestinio laikotarpio: pasirinkite iki kurių mokestinių metų norite skirti paramą (ilgiausiai – iki 2023 m.)

 1. Viršutiniame meniu paspauskite Klaidų taisymas ir pasitikrinkite, ar užpildyti visi būtini langeliai.
 2. Ir pabaigai – viršutiniame meniu dešinėje paspauskite Pateikti deklaraciją.

Instrukcija, kaip užpildyti deklaraciją, rasite ir VMI puslapyje.

PRIMENAME, KAD PARAMOS FORMOS TEIKIAMOS ŠIEMET IKI LIEPOS 1 D.

Kilus klausimams, teirautis telefonu 8 655 16007. Užpildyti prašymą Jums mielai padės kolegijos Buhalterinės apskaitos ir finansų skyriaus darbuotojos.

Dėkojame!

Kvietimas į tarptautinę mokslinę-praktinę konferenciją

kovo 27, 2020|

KVIETIMAS

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2020 m. gegužės 21–22 d.

 

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines turizmo ir sporto verslo, rekreacijos, laisvalaikio, visuomenės sveikatinimo, darnaus verslo vystymo, švietimo vadybos ir studijų kokybės aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai-tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

 • Turizmo  ir sporto verslas globalizacijos kontekste;
 • Laisvalaikis, rekreacija ir sveikatinimas šiuolaikinėje visuomenėje;
 • Darnus verslo vystymas;
 • Technologijos studijose ir versle;
 • Švietimo vadyba ir studijų kokybė.
 • Sporto technologijų aktualijos.

Konferencijos vieta – Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė.

Pranešėjams dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Konferencijos dalyvio-klausytojo mokestis – 5 EUR.

Studento dalyvio-klausytojo mokestis – 1 EUR.

 

Svarbios datos:

Iki  2020 m. balandžio 30 d. – Konferencijos dalyvių registracija Registracijos forma.

Iki  2020 m. balandžio 30 d. – Konferencijos tezių atsiuntimas el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

Iki 2020 m. gegužės 20 d. – straipsnių pateikimas el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

2020 m. gegužės 21–22 d. – konferencija.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos, http://www.marko.lt/konferencijos/  kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

Konferencijos koordinatorė – Regina Andriukaitienė.

Interneto svetainės: http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos; http://www.marko.lt/konferencijos/

SVARBU! Pratęsus karantiną, konferenciją organizuosime virtualiu būdu, naudodami specialias programas (pvz., Zoom, MS Teams). Informacija bus paskelbta vėliau.

KVIETIMAS Word formatu

 

Organizacinis komitetas

 

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

 

TEZIŲ PAVADINIMAS12Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)10Pusjuodis, kursyvas,

lygiavimas į kairę pusę

Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)10Kursyvas,  lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių)9Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

 1. Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Simanavičius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.
 2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

 

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS14Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius  (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)12Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)12Kursyvas,  centruota
Anotacija (tekstas iki 200 žodžių)12Pusjuodis
Anotacijos tekstas (pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados)12Normalus
Teksto skyrių pavadinimai12Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas12Normalus
Lentelių tekstas10Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai12Normalus,  centruota
Literatūros sąrašas10Normalus, numeruotas

INVITATION

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS

2020, May 21-22

 

Aim of the conference – to promote public debate on the country’s scientific and international recreation, leisure, health promotion, sustainable business development, tourism and sports business, education management and study quality issues in economics, marketing, management, finance, legal aspects.

Conference participants: scientists – researchers, professors, students, business and social partners.

Conference topics:

 • Tourism and sport business in the context of globalization;
 • Recreation, leisure and health promotion in modern society;
 • Sustainable business development;
 • Technology – innovation, studies, business;
 • Education management and study quality;
 • Topicalities of sports technology.

 

Conference place – Marijampole College, 92-4 P. Armino St, Marijampole, Lithuania.

Participation for the speakers in the conference is free.

A fee for participants without presentation – 5 EUR,  for the students – 1 EUR.

IMPORTANT DATES:

By 2020 April 30 – complete the conference Registration form.

By 2020 April 30 – submit theses by e-mail: lsu.mk.conference2020@gmail.com

By 2020 May 20 – submit articles by e-mail: lsu.mk.conference2020@gmail.com

2020 May 21-22 – conference

 

CONFERENCE LANGUAGES: lithuanian, english, russian.

Conference theses collection and collection of scientific articles, peer-reviewed by two independent reviewers will be released in pdf format and placed on the website: http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos, http://www.marko.lt/konferencijos/ as two separate publications, which will have an ISBN codes.

 

More information: lsu.mk.conference2020@gmail.com

Conference coordinator: Regina Andriukaitienė

Ph. No.  +370 37 302662

INVITATION in Word format

 

Organizational Committee

Requirements for theses. Theses should be in Lithuanian, English or Russian languages. They must be prepared in accordance with the following requirements: Thesis volume – 1 A4 format page. Text should be typed in MS Word, interval 1, alignment in both directions. Margins: top, bottom, left and right – 2 cm. Thesis, submitted in breach of requirements will not be published.

 

NAME OF THE THESIS12In capital letters, bold, centered
Author (name, surname), other authors (name, surname)10Bold, italic, aligned  to the left
Organization (name, city, country)10Italic, aligned to the left
Text of thesis (based on the relevance of the topic, research problem, purpose, methods, results and conclusions, up to 350 words)10Normal
Key words (up to 5 main words or phrases)10Normal
References* (up to 5 main sources)9Normal, numbered, aligned to the  left

*eg.

Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Simanavičius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.

Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

 

Requirements for articles: volume from 4 to 8 pages in Lithuanian, English or Russian languages, Microsoft Word 97 (or 2000), Times New Roman font. Material A4 layout in one column, line spacing – 1.5 range, with margins: top, bottom, left and right – 2 cm. Pages are numbered on the right bottom. Presented material parts use the size and style of font:

 

NAME OF THE ARTICLE14In capital letters, bold, centered
Author (name, surname), other authors (name, surname)12Bold, italic, centered
Organization (name, city, country)12Kursyvas,  centruota
Annotation (text up to 200 words)12Bold
Anottation text (based on the relevance of the topic, research problem, purpose, methods, results and conclusions)12Normal
Text chapter titles12Bold, centered
Main text12Normal
Text of tables10Normal
The name of tables and figures12Normal,  centered
References10Normal, numbered

Kolegijos kapeliono kun. Kęstučio laiškas bendruomenei

kovo 26, 2020|

Paskelbto karantino įtaka darbo organizavimui kolegijoje

kovo 16, 2020|

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, esant ekstremaliai situacijai dėl naujojo koronaviruso (COVID-19), informuojame, kad nuo 2020-03-16 iki 2020-03-30 Marijampolės kolegijoje stabdomos studijos bei keičiama darbo organizavimo tvarka.

 

Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams atšaukiami akademiniai užsiėmimai. Jei karantinas bus pratęstas, studijų procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu. Konsultacijos baigiamųjų darbų rengimui intensyviai vyksta nuotoliniu būdu.

Dėstytojai per šias dvi savaites turi pasirengti studijų proceso vykdymui nuotoliniu būdu.

Kiti kolegijos darbuotojai, atsižvelgiant į darbo organizavimo ypatumus ir darbo pobūdį, dirba nuotoliniu būdu, įprastu savo darbo grafiku arba darbuotojų prašymu, jiems suteikiamos kasmetinės atostogos.

Darbuotojų komandiruotės, tarptautiniai vizitai bei dėstytojų atvykimas į kolegiją iš užsienio šalių atšaukiami, o suplanuotos Erasmus+ išvykos nukeliamos tolimesniam laikui.

Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro organizuojamų renginių, kursų bei seminarų vykdymas nukeliamas vėlesniam laikui.

MarKo moksleivių akademijos užsiėmimų grafikas perkeliamas 2 savaitėms į priekį. Atnaujintą grafiką rasite paspaudę nuorodą.

Tėvams ir globėjams, auginantiems mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo derinti su darbdaviu ir pasirinkti galimus variantus: nuotolinis darbas, nedarbingumo pažymėjimas, atostogos, šeimos narių pagalba.

Maitinimo paslauga karantino laikotarpiu neteikiama.

Į kolegijos bendrabutį karantino laikotarpiu svečiai neįleidžiami, o gyventojų prašome laikytis Vyriausybės ir ŠMSM nurodytų prevencinių priemonių.

 

Saugokime save ir aplinkinius, likime budrūs, kantrūs ir sąmoningi.

 

Marijampolės kolegijos informacija

COVID-19. Informuojame apie kolegijos darbo organizavimą

kovo 13, 2020|

Atsižvelgiant į susidariusią situaciją dėl COVID-19 bei vadovaujantis Vyriausybės ekstremalių situacijų komisijos sprendimu, informuojame, kad dviem savaitėms (nuo 2020-03-16 iki 2020-03-28) Marijampolės kolegijoje stabdomos studijos bei keičiama darbo organizavimo tvarka.

Nuolatinių ir ištęstinių studijų studentams atšaukiami akademiniai užsiėmimai. Jei prevencinių priemonių taikymo laikotarpis bus pratęstas, studijų procesas bus vykdomas nuotoliniu būdu.

Dėstytojai per šias dvi savaites turi pasirengti studijų proceso vykdymui nuotoliniu būdu ir iki kovo 18 d. (trečiadienio) informuoti programų komitetų pirmininkus, kokiu būdu (Moodle, virtualios paskaitos, Skype, konsultacijos elektroniniu paštu ar kt.) organizuos savo dalyko dėstymą.

Programų komitetų pirmininkai iki kovo 19 d. 10 val. turi informuoti dekanus, kokiu būdu vyks nuolatinių ir ištęstinių studijų procesas, jei prevencinių priemonių taikymo laikotarpis bus pratęstas.

Kiti kolegijos darbuotojai dirbs įprastu savo darbo grafiku.

Darbuotojų komandiruotės, tarptautiniai vizitai bei dėstytojų atvykimas į kolegiją iš užsienio šalių atšaukiami, o suplanuotos Erasmus+ išvykos nukeliamos tolimesniam laikui.

Edukacinio aukštojo mokslo studijų centro organizuojamų renginių, kursų bei seminarų vykdymas nukeliamas vėlesniam laikui.

MarKo moksleivių akademijos užsiėmimų grafikas perkeliamas 2 savaitėms į priekį. Atnaujintą grafiką rasite paspaudę nuorodą.

Tėvams ir globėjams, auginantiems mažus vaikus, kuriems reikia priežiūros, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija siūlo derinti su darbdaviu ir pasirinkti galimus variantus: nuotolinis darbas, nedarbingumo pažymėjimas, atostogos, šeimos narių pagalba.

 

Saugokime save ir aplinkinius, likime budrūs ir sąmoningi.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Kolegijoje posėdžiavo Marijampolės regiono plėtros taryba

kovo 12, 2020|

2020-03-12 į devintąjį posėdį, pirmą kartą vykusį kolegijoje, gausiai rinkosi Marijampolės regiono plėtros taryba ir kviestiniai svečiai, skaitę aktualius regionui pranešimus.

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo programą 2020 m. pristatė Jūratė Stankevičienė, Užimtumo tarnybos Veiklos ir priemonių planavimo skyriaus vedėja. Apie specialistų poreikį ir rengimą regionui informavo Aivaras Katinas, VšĮ „Investuok Lietuvoje“ Regionų plėtros projektų vadovas, Gražvydas Juodišius, Marijampolės profesinio rengimo centro direktorius bei Alė Murauskienė, Marijampolės kolegijos direktorė. Andrius Valickas, LR Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos grupės vyresnysis patarėjas, informavo dėl tvarios ir subalansuotos regionų plėtros. Jurgita Mitrulevičienė, Regioninės plėtros departamento prie VRM Marijampolės apskrities skyriaus vedėja, informavo apie 2021–2027 m. plėtros plano rengimą ir darbo grupės sudarymą. Tarybos narys Gintaras Skamaročius pateikė svarstymus dėl Sūduvos krašto antro savivaldos lygmens ir finansavimo didinimo.  Po tarybos pirmininko Edgaro Pilypaičio pranešimo apie tarybos veiklą, apie UAB „Juodeliai“ pakavimo elementų gamyklos statybos projekto įgyvendinimą ir rezultatų įvertinimą pristatė Darius Cinaitis, Marijampolės savivaldybės administracijos Investicijų ir verslo skatinimo skyriaus vedėjas.

Džiaugiamės, kad didelis dėmesys ir plačios diskusijos buvo skirtos švietimo reikalams, specialistų ruošimui ir gyventojų išsaugojimui regione.

 

Marijampolės kolegijos informacija

Informacija studentams apie teisę į socialinę stipendiją

kovo 10, 2020|

Skelbiamas papildomas paraiškų pildymas socialinei stipendijai gauti 2019/2020 m.m. likusiai pavasario semestro daliai.

Studentai, kurie turi teisę gauti socialinę stipendiją ir dar neužpildę paraiškos, gali tai padaryti nuo kovo 7 iki kovo 15 d. (įskaitytinai). Paraiška pildoma Valstybinio studijų fondo tinklalapyje https://vsf.lrv.lt/ (prisijungti prie Stipendijų ir finansinės paramos studentams informacinės sistemos IS „PARAMA“) ir elektroniniu būdu užpildyti nustatytos formos prašymą (Socialinė stipendija SS 2020 m. pavasario semestras_papildomas_kovas). Socialinė stipendija bus mokama už kovo ir kitus pavasario semestro mėnesius.

Primename, kad pretendentai socialinei stipendijai gauti turi atitikti bent vieną iš trijų išvardintų kriterijų:

 1. yra iš nepasiturinčių šeimų, turintys gauti socialinę pašalpą;
 2. yra nustatytas 45% ir mažesnis darbingumo lygis;
 3. yra ne vyresni kaip 25 m. ir jiems iki pilnametystės nustatyta globa.

Papildoma informacija teikiama Studijų ir karjeros skyriuje (205 kab.).

 

Minėjome Kovo 11-ąją. Šventės „Ką pasakyčiau Lietuvai“ akimirkos

kovo 9, 2020|

 

Amžinai liks širdy, atminty
Kovas, laisvėje leidęs gyventi.  (L.Milčius)

Tai pagrindinė mintis, skambėjusi Kovo 11-ajai skirtame renginyje „Ką pasakyčiau Lietuvai?“, vykusiame 2020 m. kovo 9 d. Marijampolės kolegijoje.

Džiaugiamės, kad apie laisvės prasmę ir vertę bei nepamirštamus trijų dešimtmečių senumo įvykius atvyko papasakoti Kovo 11-osios akto signataras, Seimo narys Emanuelis Zingeris. Prisimenant skaudžias kovos už laisvę akimirkas, buvo pagerbtas R. Juknevičius, o studentai renginio metu uždegė atminimo žvakes ant jo kapo. Visą bendruomenę ir susirinkusius svečius sveikino kolegijos direktorė A. Murauskienė, dekanai K. Traškevičius ir V. Beržanskis, linkėję branginti ir puoselėti iškovotą laisvę. Vadovai taip pat Padėkos raštais buvo apdovanojo kiekvienos studijų programos studentus, geriausiai baigusius 2019–2020 m. m. rudens semestrą, bei tuos, kurie aktyviai įsitraukė į visuomeninę ar kolegijos reprezentavimo veiklą. Dar keletas dienų prieš renginį, kolegijos bendruomenė turėjo galimybę pasitikrinti savo istorines, šiai datai skirtas žinias viktorinoje, kurios autorius – lektorius K. Balickas. Apdovanoti teisingiausiai ir greičiausiai atsakę į klausimus 4 studentai ir 2 dėstytojai. Jaukią šventės atmosferą padėjo sukurti lopšelio-darželio „Rasa“ auklėtinių sveikinimas, kuriuos paruošė ir tortą Lietuvai iškepė buvusi kolegijos studentė K. Dembinskienė, Meno mokyklos šokių studijos „Javonėlis“ atliekami šokiai (vadovė K. Brazienė), kolegijos tautinio meno ansamblio „Sūduonėlė“ dainos (vadovė L. Miliuvienė), studentų sukurtos eilės (Š. Sėjūnas ir D. Panitauskas), Lietuvai skirtos nuotraukos ir piešiniai, demonstruoti skambant kanklėms (vadovė R. Slankauskienė),  taip pat Erasmus+ studentų iš Turkijos tautinis sveikinimo šokis. Renginį vedė ir eiles skaitė Raiškiojo žodžio studijos (vadovė V. Mickuvienė) studentai – Vaida Vosyliūtė, Daumantas Panitauskas ir Akvilė Jakimavičienė.

Dėkojame visiems, organizavusiems Kovo 11-osios minėjimo šventę ir padarius ją jaukią bei jautrią, svečiams už įkvėpimo žodžius, ačiū įsitraukusiems į veiklas ir skelbtas akcijas, dovanojusiems kepinius, eiles, dainas, nuotraukas ar tiesiog laiką.

 

 

Šventės nuotraukų albumas

Marijampolės TV Žinių reportažas

 

Marijampolės kolegijos informacija

 

Be Marijampolės kolegijos sutikimo, draudžiama šiame puslapyje paskelbtą informaciją bei nuotraukas ir / arba filmuotą medžiagą naudoti kitose svetainėse arba platinti kuriuo nors kitu pavidalu.

Dalyvaukite akcijoje „Kovas 2020 – socialinio darbo mėnuo“

kovo 9, 2020|

Nepavėluok ir gauk vardinę stipendiją!

kovo 5, 2020|

Iki kovo 10 d. fakultetų dekanatuose priimami prašymai Marijampolės savivaldybės vardinėms stipendijoms gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių studijų studentai;
 2. Studento gyvenamoji vieta deklaruota Marijampolės savivaldybėje;
 3. Studentas per semestrą yra pasiekęs geriausių studijų rezultatų;
 4. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 5. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas dekano vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Pažyma apie studento deklaruojamą gyvenamąją vietą;
 3. Studento asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;
 4. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo charakteristika apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Iki kovo 18 d. kolegijos raštinėje priimami prašymai Marijampolės kolegijos tarybos vardinei stipendijai  gauti.

Konkurse stipendijai gauti gali dalyvauti kolegijos studentai, kurie atitinka šiuos kriterijus:

 1. Yra nuolatinių arba ištęstinių studijų antro, trečio ir ketvirto kurso studentai;
 2. Paskutinio semestro svertinis pažangumo vidurkis 9,0 balų, o dviejų paskutinių semestrų svertinis pažangumo vidurkis ne mažesnis nei 8,5 balo;
 3. Studentas aktyviai pasižymėjo taikomojoje mokslinėje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje;
 4. Nuo studijų pradžios neturi akademijų įsiskolinimų ar drausminių nuobaudų.

Teikiami šie dokumentai:

 1. Motyvuotas prašymas direktorės vardu skirti vardinę stipendiją;
 2. Studijų ir karjeros skyriaus patvirtintą pažymą apie dviejų paskutiniųjų semestrų studijų rezultatus;
 3. Studento studijų programą kuruojančios katedros vedėjo ar kito kolegijos padalinio vadovo atsiliepimas apie jo dalyvavimą mokslo taikomojoje, kultūrinėje, sportinėje ar kitoje visuomeninėje veikloje.

Daugiau informacijos rasite kolegijos tinklapyje http://www.marko.lt/stipendijos/

Studijų ir karjeros skyrius