Dažniausiai užduodami klausimai

Kur ir kada galima pateikti prašymą dalyvauti priėmimo konkurse?

– Nuo birželio 1 d. elektroniniu būdu tinklalapyje www.lamabpo.lt

Kokio dydžio yra stojamoji studijų įmoka 2018 metų priėmime?

– 24 Eur.

Ar reikia atvykti į bendrojo priėmimo duomenų tvarkymo punktą užpildžius prašymą internetu?

– Niekur vykti nereikia. Į kolegiją reikės atvykti tik pasirašyti sutarties. Jei vidurinį išsilavinimą įgijote 2009 m. ir ankščiau, kartu su užpildytu prašymu, turite elektroniniu būdu nusiųsti asmens ir išsilavinimą patvirtinančius dokumentus (žr. www.lamabpo.lt).

Ar galima, vykstant dokumentų registravimui, dokumentus atsiųsti paštu? 

– Visi dokumentai elektroniniu būdu siunčiami www.lamabpo.lt

Kur galima rasti bendrojo priėmimo punktų sąrašą?

– Niekur rasti negalima, nes tokių punktų  nėra. Marijampolės kolegijoje nuo birželio 1 d. veiks Konsultavimo tarnyba, kuri konsultuos visais priėmimo klausimais, padės parengti ir išsiųsti dokumentus elektroniniu būdu. Tarnybos adresas P. Armino g. 92-4, 114 kab. tel. 8-612-88087. Tokios tarnybos, manau, dirbs ir kitose aukštosiose mokyklose.

Ar priėmimui į aukštąją mokyklą turi įtakos prašymo dalyvauti priėmimo konkurse pildymo data?

– Tikrai jokios įtakos neturi.

Ar norint studijuoti savo lėšomis reikia dalyvauti bendrajame priėmime? Ar į valstybės nefinansuojamas vietas yra priimama be konkurso?

–  Pageidaujantys ar negalintys studijuoti valstybės finansuojamose studijų vietose, gali dalyvauti instituciniame priėmime į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Marijampolės kolegijoje. Institiucinis priėmimas vyksta nuo 2018 m. kovo 1d. iki 2018m. rugsėjo 20d. Prašymą šioms studijoms reikia užpildyti Marijampolės kolegijoje, P. Armino g. 92-4, 112 kab.).

Jei stojimo prašyme į valstybės finansuojamas vietas bus užpildyti 9 pageidavimai ir nei vienas jų nebus patenkintas, ar aukštoji mokykla pasiūlys mokamas studijas?

– Aukštoji mokykla nesiūlys, o pakvies studijuoti į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas. Per bendrąjį priėmimą nepakviesti ir norintys studijuoti Marijampolės kolegijoje valstybės nefinansuojamose studijų vietose, prašymą šioms studijoms užpildo Marijampolės kolegijoje, P. Armino g. 92-4, 112 kab.

Ar tai, kad brandos atestatas yra su pagyrimu, turi įtakos stojant?

– Pats pavadinimas jokios įtakos neturi. Įtakoja tik labai aukšti tokiame atestate įrašyti vertinimai.

Kiek reikia būti išlaikius valstybinių brandos egzaminų, kad galėčiau pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą MK?

– Visi stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję iki 2014 m. imtinai, nepriklausomai nuo laikytų ar nelaikytų valstybinių egzaminų, gali pretenduoti į valstybės finansuojamas studijų vietas tiek MK, tiek bet kurioje kitoje Lietuvos aukštojoje mokykloje. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą įgiję 2015 m. turi būti išlaikytę valstybinį arba mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei ne žemesniu kaip B1 lygiu užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą  įgiję 2016 m.ir 2017 m. privalo būti išlaikę valstybinį matematikos egzaminą, valstybinį arba mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei ne žemesniu kaip B1 lygiu užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą. Stojantieji, vidurinį išsilavinimą  įgiję 2018 m. privalo būti išlaikę valstybinį matematikos egzaminą (ne žemesniu nei patenkinamu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja studijuoti Verslo anglų kalbos studijų programoje; ir ne žemesniu nei pagrindiniu pasiekimų lygiu, jeigu pretenduoja studijuoti kitose MK studijų programose);  valstybinį arba mokyklinį lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą bei ne žemesniu kaip B1 lygiu užsienio kalbos (anglų, vokiečių, prancūzų) egzaminą.

Kaip yra skaičiuojamas konkursinis/stojamasis balas?

– Priklausomai nuo pasirinktos studijų programos, atitinkamų keturių dalykų pažymiai dauginami iš svertinių koeficientų ir sandaugos sudedamos. Kokių dalykų vertinimai įtraukiami į konkursinio balo skaičiavimą rasite www.marko.lt  arba www.lamabpo.lt

Jei nelaikiau egzamino, ar skaičiuojant konkursinį balą vietoj egzamino bus rašomas 0 įvertinimas?

– Jei tai yra pirmo dalyko egzaminas tai taip, bus rašomas 0. Jei egzamino nelaikėte antro ir kitų dalykų, bus imamas metinis to dalyko vertinimas.

Jei laikiau brandos egzaminą, tačiau jo įvertinimas konkursinio balo formulėje yra žemesnis už  metinį to dalyko įvertinimą, perskaičiuotą į dešimtbalę priėmimo skalę, kuris balas bus  skaičiuojamas priėmimo metu?

– Jei tai yra pirmo dalyko egzaminas (žr. www.marko.lt -Stojantiesiems- priėmimo taisyklės 2018 m.- arba www.lamabpo.lt.) tai bus imamas brandos egzamino pažymys, jei antro ir kitų – tai metinis.

Ar galiu įstoti į dvi studijų programas bendrojo priėmimo metu?

– Bendrojo priėmimo metu Jūs gausite pakvietimą tik į vieną studijų programą. Jei norėsite studijuoti ir kitoje studijų programoje, turėsite dalyvauti papildomame priėmime į likusias laisvas valstybės nefinansuojamas studijų vietas.

Kada vyksta stojamieji egzaminai?

– Stojamųjų egzaminų datos ir registracijos laikas jiems pateikti www.marko.lt -Stojantiesiems- priėmimo taisyklės  arba www.lamabpo.lt.)

Ar apskaičiuojant konkursinį balą atsižvelgiama į metinių pažymių vidurkį?

– Į bendrą metinių pažymių vidurkį skaičiuojant konkursinį balą neatsižvelgiama.

Kas bus tuo atveju, jei neatvyksiu laikyti stojamojo egzamino arba motyvacijos testo?

– Negalėsite pretenduoti į valstybės finansuojamą vietą.

Ar dalyvaujant stojimo konkurse į aukštąją mokyklą stojantiesiems taikomas amžiaus cenzas?

– Ne.

Esu lietuvių kilmės Lenkijos Respublikos pilietis. Ar galiu pretenduoti į Lietuvos valstybės finansuojamą vietą?

– Asmenys, įgiję išsilavinimą užsienio šalių institucijose, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti priimami konkurso būdu į valstybės finansuojamas studijų vietas Lietuvos aukštosiose mokyklose arba pretenduoti į studijų stipendijas, jeigu jie yra:

  • Lietuvos Respublikos, kitų Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos ekonominės erdvės valstybių piliečiai;
  • turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje užsienio valstybių, nesančių Europos Sąjungos ir kitų Europos ekonominės erdvės narėmis, piliečiai ir asmenys be pilietybės;
  • išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikai, vaikaičiai ir provaikaičiai (toliau – išeivija ir lietuvių kilmės užsieniečiai).

Užsienio valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, neatitinkantys nurodytų kriterijų, priimami į aukštąsias mokyklas konkurso būdu studijuoti savo lėšomis.

 

Vidurinę mokyklą baigiau užsienyje. Kur turėčiau kreiptis dėl įgytos kvalifikacijos įvertinimo? Ar yra papildomų egzaminų?

– Išsilavinimą įgijusiems užsienio institucijose ir norintiems stoti į Lietuvos aukštąsias mokyklas, reikia:

  1. kreiptis į Studijų kokybės vertinimo centrą (toliau – SKVC) dėl užsienio institucijose įgyto išsilavinimo pripažinimo (SKVC kontaktai: A. Goštauto g. 12, Vilniuje, tel. (+370 5)  210 4772, el. p. skvc@skvc.lt);
  2. išlaikyti lietuvių kalbos įskaitą (jei pasirinktos studijos vyks lietuvių kalba ir jei stojantysis jos mokėjimo negali įrodyti dokumentais, išduotais kompetentingos institucijos);
  3. pateikti stojimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymą internetu;
  4. išlaikyti stojamuosius egzaminus (jei jie yra numatyti, stojant į pasirinktas studijų programas);
  5. iki numatyto termino prie savo prašymo prisegti dokumentų kopijas.

Detali informacija šiuo klausimu pateikta www.lamabpo.lt-Įgijusiems išsilavinimą užsienyje.