Parametrai
Studijų programos pavadinimasDarnaus verslo vadyba
Studijų programos valstybinis kodas6531LX072
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550410
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisVadyba
Studijų krypčių grupėVerslas ir viešoji vadyba
Švietimo sritisVerslas ir administravimas
Švietimo posritisVerslas ir administravimas
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaVerslo vadybos profesinis bakalauras
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai),  ištęstinės studijos (4 metai)
Programos specializacijų pavadinimaiKultūros ir sporto industrijos

Sveikatingumo ir grožio verslas

Transporto logistika

Agroverslas

Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija,

kodas 211967140,  www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2015 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2020-08-31
Akreditavimo įsakymasSV6-15
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti verslo vadybos specialistą, gebantį realizuoti verslo idėjas bei savarankiškai ir kūrybiškai veikti kintančiomis rinkos sąlygomis, tirti ir analizuoti verslo aplinką, planuoti, organizuoti, skatinti bei kontroliuoti verslo įmonės darnų vystymąsi, panaudojant šiuolaikinius mokslo pasiekimus ir technologijas

Studijų programos aprašo santrauka

Studijų rezultatai:

 1. Žinios, jų taikymas:
 • taikys teisės aktus, reglamentuojančius pasirinktą veiklos sritį;
 • taikys ekonomikos, rinkodaros ir vadybos teorijas bei šiuolaikines/informacines technologijas/metodus, priimant efektyvius ir inovatyvius darnaus verslo vadybos sprendimus;
 • supras ir taikys socialinės atsakomybės ir etikos principus.
 1. Gebėjimai vykdyti tyrimus:
 • vertins verslo aplinką ir verslo įmonės galimybes;
 • atliks taikomuosius empirinius tyrimus vadybos srityje: rinks, sistemins ir analizuos duomenis bei taikys gautus rezultatus darnaus verslo plėtrai.
 1. Specialieji gebėjimai:
 • rengs įmonės veiklos vystymo strategiją, planuos, organizuos ir kontroliuos įmonės veiklą bei užtikrins jos kokybę;
 • priims socialiai atsakingus verslo įmonės vadybos sprendimus, laikantis profesinės etikos principų;
 • efektyviai valdys žmogiškuosius, materialiuosius, finansinius išteklius, taikant informacines sistemas ir šiuolaikinius vadovavimo metodus bei socialinės vadybos koncepcijos principus.
 1. Socialiniai gebėjimai:
 • gebės bendrauti ir bendradarbiauti su šalies ir užsienio partneriais, taikys verslo etikos, tarpkultūrinio bendravimo, darbo komandoje principus;
 • gebės sklandžiai ir įtaigiai reikšti savo mintis žodžiu ir raštu, efektyviai komunikuoti profesinėje aplinkoje.
 1. Asmeniniai gebėjimai:
 • gebės savarankiškai mokytis bei prisiimti atsakomybę už nuolatinį savo profesinių kompetencijų tobulinimą, kritinio, kūrybinio mąstymo lavinimą, verslumo, socialinio atsakingumo, pilietiškumo ugdymą;
 • gebės vykdyti įvairią projektinę, kūrybingumu, saviraiška, novatoriškumu grindžiamą veiklą greitai kintančioje aplinkoje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Taikomi inovatyvūs mokymo ir mokymosi metodai, studijų proceso virtualizavimas.

Į studentus orientuotas studento savarankiškas darbas, pagrįstas užduotimis grupiniu darbu, kuriame labai svarbu probleminis ir kritinis mąstymas. Studentui kuriama edukacinė aplinka, kurioje sudaroma galimybė kontroliuoti savo studijų procesą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą.

Programoje siekiama aktyvaus studentų dalyvavimo studijų procese: paskaitoje siekiama sukurti diskusinę aplinką, skatinamas dėstytojo ir studento dialogas vengiant vien monologinio dėstymo pobūdžio.

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų programos turinio formavimo politika orientuota į profesinių specialiųjų kompetencijų ugdymą, bet ir į platų bendrųjų gebėjimų, vertybinių nuostatų ugdymą, dabarties vadybininkui būtinų kompetencijų suteikimą, paremtą žinių perteikimu ir priėmimu, jų analize, kritišku vertinimu, problemų sprendimų paieška.  Todėl dalykų tikslai, turinys, studijų metodai sudaro sąlygas studentams patiems ieškoti, tyrinėti, analizuoti, vertinti, apibendrinti teisinę realybę. Studentams suteikta galimybė tobulinti analitinio mąstymo gebėjimus, susipažinti su laipsniškai didėjančiais reikalavimais savęs vertinimui, formuoti mokymosi visą gyvenimą idėją.

Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

 

Studijų programos komiteto pirmininkė Ilona Mulerenkienė, tel.8-685-75712,  el. p. ilo.mule@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Socialinio darbo studijų programą sudaro šios dalys:

 1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.( Įvadas į studijas ir profesinė etika, Verslo kalba ir dokumentų valdymas, Specialybės užsienio kalba, Darnioji plėtra).
 2. Studijų krypties dalykai –123 kr., kuriuos sudaro:

2.1. Krypties dalykai – 93 kr. (Taikomoji matematika, Informacinės technologijos versle, Vadyba ir verslumas, Taikomoji ekonomika, Verslo apskaita ir finansai, Verslo teisė, Darnioji lyderystė, Tarpkultūrinė komunikacija, Socialinių tyrimų metodologija, Socialinės medijos ir reklama, Vadovavimo psichologija, Rinkodara ir rinkotyra, Aplinkosauga ir žmonių sauga, Strateginis valdymas, Žmogiškųjų išteklių vadyba, Inovacijos ir projektų valdymas, Komandinis darbas. Baigiamasis darbas)

2.2. Profesinės veiklos praktikos pagal pasirinktą specializaciją (30 kr.):

Pažintinė praktika.

Kultūros ir sporto industrijos: Vadybos praktika įstaigoje, Profesinė praktika kultūros/sporto organizacijoje, Baigiamoji praktika.

Sveikatingumo ir grožio verslas: Sveikatingumo praktika, Grožio paslaugų praktika; Sveikatingumo ir grožio verslo organizavimo praktika, Baigiamoji praktika.

Transporto logistika:  Transporto priemonių praktika, Logistikos praktika, Krovinių vežimo praktika, Baigiamoji praktika.

Agroverslas: Gyvulininkytės gamybinių procesų valdymas, Augalininkytės gamybinių procesų valdymas, Agroserviso praktika, Baigiamoji praktika.

 

 1. Specializacijų dalykai:

3.1. Kultūros ir sporto industrijos: kultūros istorija ir politika, kultūros vadyba ir kūrybinės industrijos, laisvalaikio ir renginių vadyba, sporto vadyba ir industrijos, sveika gyvensena ir fizinis aktyvumas.

3.2. Sveikatingumo ir grožio verslas: Visuomenės sveikata, sveikatingumo ir grožio verslo organizavimas, SPA paslaugos ir veikla, veido priežiūros paslaugos, kosmetinė chemija ir medžiagotyra, spalvotyra ir makiažas, kūno priežiūra ir puoselėjimas.

3.3. Transporto logistika:  Transporto priemonės ir techninis jų eksploatavimas, transporto sistemos ir infrastruktūra, logistika, transporto įmonės veiklos organizavimas, kroviniai ir jų vežimo organizavimas, transporto teisė.

3.4. Agroverslas: gyvulininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas; augalininkystės produkcijos gamyba ir realizavimas, agrotechnologinių procesų mechanizavimas, precizinė (tikslioji) žemdirbystė, aternatyvieji agroverslai, agropolitika  ir agrorinkos.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Studijuojant programą sudaryta galimybė rinktis specializaciją. Programa yra integrali, derinanti verslininkystės ir vadybos gebėjimų, inovatyvumo ir kūrybiškumo ugdymą. Didelis dėmesys skiriamas atsakingo verslo kūrimui, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius. Akcentuojamas praktinių įgūdžių ugdymas kviečiant dėstyti verslo patirtį turinčius specialistus ir atliekant profesines praktikas verslo įmonėse. Kiekvienas pageidaujantis studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas kitose pasaulio šalyse. Studentai dalyvauja Erasmus + programose.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Baigęs studijų programą galės dirbti privataus verslo  sektoriuje vadybininkais ir vadovais pasirinktos specializacijos srityje arba kitų sričių įmonėse, įstaigose, organizacijose; kurti ir vystyti nuosavą verslą, derinant ekonominius, aplinkosauginius ir socialinius verslo veiksnius.

Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje.

Tolesnių studijų galimybės:

Programos absolventai gali siekti studijų rezultatų įskaitymo pageidaujant studijuoti universitetines pirmosios pakopos studijų programas. Baigę papildomąsias universitetines studijas arba įvykdę kitus aukštosios mokyklos reikalavimus, turi teisę stoti į antrosios pakopos vadybos ir verslo krypčių magistrantūros studijas.