Personalo mobilumas

Marijampolės kolegija skatina dėstytojus vykti dėstymo ir mokymosi vizitams pagal Erasmus+ programą.

Šių vizitų tikslai:

  • skatinti naujus/modernius dėstymo metodus, dėstymo ir mokymosi būdus, aukštųjų mokyklų ir įmonių bendradarbiavimą;
  • skatinti aukštąsias mokyklas plėsti ir turtinti dėstomų kursų pasirinkimą ir turinį;
  • skatinti studentų ir dėstytojų mobilumą.

Atranka

Dėstytojų ir ne akademinio personalo darbuotojų atranką vykdo siunčianti mokslo ir studijų institucija – Marijampolės kolegija.

Marijampolės kolegija skelbia ir organizuoja viešus konkursus Erasmus+ darbuotojų vizitams užsienyje, pagal patvirtintus atrankos kriterijus ir konkurso vykdymo tvarką.

Pirmenybė gali būti skiriama:

  • jei konkretūs personalo darbuotojai einamaisiais mokslo metais mobilume dalyvauja pirmą kartą;
  • jei parengiama nauja mokomoji medžiaga;
  • jei sustiprinami ir išplečiami katedrų bei fakultetų ryšiai ir parengiami būsimo bendradarbiavimo projektai.

Prieš išvykstant

Prieš išvykimą Marijampolės kolegija ir priimanti mokslo ir studijų institucija arba įmonė turi oficialiai susitarti dėl mobilumo programos:

  • vykstant dėstyti – Marijampolės kolegija ir priimanti institucija patvirtina dėstymo programą, kurioje turi būti nurodyta iš anksto suderinta paskaitų, kurias dėstys dėstytojas, programa, rengiami susitikimai su kitais dėstytojais ir pan.;
  • vykstant į mokymus – Marijampolės kolegija ir priimanti institucija patvirtina mokymų programą, kurioje turi būti nurodyti vizito tikslai ir užduotys, numatomi planuojamos veiklos rezultatai ir mokymosi laikotarpio programa.

Darbuotojas su Marijampolės kolegija pasirašo finansinę sutartį, kurioje numatomas vizito laikotarpis, skiriamos dotacijos dydis ir numatyti atsiskaitymai.

Dotacija darbuotojams

Darbuotojų mobilumo finansavimo taisyklės yra vienodos nepriklausomai nuo vizito pobūdžio. Dotacija padeda padengti kelionės ir pragyvenimo išlaidas dėstymo ar mokymo užsienyje laikotarpiu. Mobilumo veikloje leidžiama dalyvauti ir nulinę dotaciją gaunantiems darbuotojams.

  1. Kelionės išlaidos skaičiuojamos ne daugiau negu 2 dienom, pagal atstumo skaičiuoklę ir nustatytas normas atitinkamam atstumui. Pastaba: „kelionės atstumas“ reiškia atstumą nuo kilmės vietos iki veiklos vykdymo vietos, tuo tarpu „suma“ apima lėšas už kelionę į ir iš veiklos vykdymo vietos.

Darbuotojų kelionei nustatytos normos

Kelionės atstumas
Suma
Nuo 100 iki 499 km:180 EUR vienam dalyviui
Nuo 500 iki 1999 km:275 EUR vienam dalyviui
Nuo 2000 iki 2999 km:360 EUR vienam dalyviui
Nuo 3000 iki 3999 km:530 EUR vienam dalyviui
Nuo 4000 iki 7999 km:820 EUR vienam dalyviui
8000 km arba daugiau:1100 EUR vienam dalyviui
  1. Pragyvenimo išlaidos skaičiuojamos pagal vizito trukmę, pagal nustatytas normas.

Darbuotojų mobilumui nustatytos pragyvenimo išlaidų normos

Priimančioji šalisNuo 1 iki 14 dienų/EUR dienaiNuo 15 iki 60 dienų/EUR dienai
Danija, Airija, Nyderlandai, Švedija, Jungtinė Karalystė13695
 Belgija, Bulgarija, Čekija, Graikija, Prancūzija, Italija, Kipras, Liuksemburgas, Vengrija, Austrija, Lenkija, Rumunija, Suomija, Islandija, Lichtenšteinas, Norvegija,  Turkija11983
Vokietija, Ispanija, Latvija, Malta, Portugalija, Slovakija, Makedonija10271
Estija, Kroatija, Lietuva, Slovėnija8560
Į šalį Partnerę išvykstančiam Lietuvos MSI darbuotojui160112
Darbuotojui, atvykstančiam į Lietuvą iš šalies Partnerės10070

Veiklos trukmė

Darbuotojo vizitas gali trukti nuo 2 dienų iki 2 mėnesių (neįskaitant kelionės dienų).

Dėstymo vizitas negali trukti mažiau nei 8 dėstymo valandas per savaitę.

Po vizito

Vizito laikotarpiui užsienyje pasibaigus, priimanti institucija turi pateikti darbuotojui ir jį siunčiančiai Marijampolės kolegijai pažymą, patvirtinančią vizito laikotarpį (trukmę) bei sutartos programos įvykdymą.

Darbuotojai privalo užpildyti ir pateikti baigiamąją elektroninę ataskaitą. Iš ataskaitos nepateikusių darbuotojų juos siuntusi Marijampolės kolegija gali pareikalauti grąžinti dalį gautos dotacijos arba ją visą. Grąžinti dotacijos nereikalaujama tuo atveju, jeigu darbuotojas planuotos veiklos užsienyje negalėjo užbaigti dėl force majeure aplinkybių. Darbuotojas privalo apie tokius atvejus pranešti siunčiančiai institucijai nedelsiant.