Marijampolės kolegijos mokslo publikacijų registravimo tvarka

Marijampolės kolegijos dėstytojai, mokslo darbuotojai savo spausdintas arba elektronines/skenuotas publikacijas privalo registruoti MK darbuotojų mokslo publikacijų duomenų bazėje.

Registracijos darbus vykdo VTF bibliotekos bibliotekininkė Janina Alenskienė el.p.  janina.alenskiene@mkolegija.lt, tel. 8-343-56827, VTF vidaus – 113).

Autoriai, registruojantys savo publikacijas, turi pateikti bibliotekininkei:

 1. Leidinio, kuriame išspausdinta publikacija, antraštinio lapo abiejų pusių (su leidybiniais duomenimis) bei straipsnio pirmo ir paskutinio(ių) puslapių (kuriuose yra nurodyta santrauka) kopijas (spausdintas arba elektronines/skenuotas).
 2. Užpildytą publikacijos registravimo lapelį (spausdintą arba elektroninį/skenuotą).

Publikacijų rūšis bei mokslo kryptis prašome žymėti pagal pateiktus klasifikatorius:
Mokslo krypčių klasifikatorius

Publikacijų rūšių klasifikatorius

Publikacijų įregistruotų nacionalinėje duomenų bazėje sąrašas

Straipsniai leidiniuose

 1. Gudaitytė, Dalija; Vilkienė, Vida. Europinių mobilumo projektų sąlygojamo kooperatyvaus mokymosi raiška mokytojus rengiančioje neuniversitetinėje aukštojoje mokykloje = Manifestation of cooperative learning through European mobility projects at teacher training college // Social sciences = Socialiniai mokslai. ISSN 1392-0758. 2003, Nr. 2(39), p. 18-29.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Rutkauskienė, Danguolė; Matulaitienė, Irena; Bulotaitė, Simona. Informacinių technologijų naudojimas kuriant profesinio rengimo sistemas // Advanced learning technologies and applications = Elektroninio mokymo tinklai ir technologijos : ALTA’03, proceedings of the international conference, September 11-12, 2003, Kaunas, Lithuania. Kaunas : Technologija, 2003. ISBN 9955094850. p. 77-83.

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Kiseliova, Danutė; Kiseliovas, Arkadijus; Zajankauskienė, Violeta. Marijampolės savivaldybės ketvirtų klasių moksleivių matematinių gebėjimų diagnostika // Aukštojo mokslo ir bendrojo ugdymo kaita ir perspektyvos ( fizika, matematika ir informatika) : tarptautinės mokslinės konferencijos programa ir pranešimų tezės, 2003m. lapkričio 28-29 d., Šiauliai. Šiauliai : Šiaulių universitetas, 2003. ISBN 9986384583. p. 66-67.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Rutkauskienė, Marija. Žvilgsnis į Kazio Akelio straipsnius apie gimtosios kalbos būklę laikraštyje „Naujasis kelias“ // Lietuvių kalbos ugdymo patirtis ir problemos: nuo pradinuko iki studento : Marijampolės kolegija, 2003. ISBN 9955950579. p. 29-31.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Gailienė, Irena; Galinienė, Lionė. Autonomijos ir mokymosi stilių sąsajos aukštesniųjų klasių mokinių mokymosi veikloje = Relation of Autonomy and Learning Style in the Learning Process of Senior Pupils // Ugdymo psichologija : mokslo darbai. Vilnius : Vilniaus pedagoginis universitetas. ISSN 1392-639X. 2004, nr.11-12, p. 140-147.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Kiseliova, Danutė; Kiseliovas, Arkadijus; Zajankauskienė, Violeta. Marijampolės savivaldybės ketvirtų klasių moksleivių matematinių gebėjimų diagnostika // The Development and Perspectives of General and Higher Education ( Physics, Mathematics, Computer Sciences) : Tarptautinės mokslinės konferencijos rinktiniai straipsniai. Šiauliai : VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004. ISBN 9986384915. p. 122-126.

Straipsniai recenzuojamuose leidiniuose

 1. Gudaitytė, Dalija; Vilkienė, Vida. Towards the knowledge society: co-operative learning encouraged by European mobility projects in teacher training higher non-university educational institution // Baltische Studien zur Erziehungs- und Sozialwissenschaft. Bd. 12, Learning and development for innovation, networking and cohesion. Frankfurt am Main : Peter Lang, 2005. ISBN 3631534264. p. 373-390.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė; Murauskienė, Alė. Pedagoginių specialybių tęstinės studijos: binarinės aukštojo mokslo sistemos dermės galimybės = Continuous studies of education specialities: the possibilities of concord of binary higher school system // Šiuolaikinių europinių aukštojo mokslo plėtros tendencijų iššūkiai Lietuvos aukštojo mokslo sistemai : tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga, 2005 m. vasario 25 d. Klaipėda : Klaipėdos socialinių mokslų kolegija, 2005. ISBN 9955585994. p. 15-21.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Rutkauskienė, Marija. Vaikų dainų modifikacijos moderniojoje lietuvių vaikų poezijoje // Meno pedagogika ir jos dalykų dėstymas ugdymo įstaigose. Tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2006 m. gruodžio 6 d. : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2006. ISBN 9955645202. p. 78-84.

MONOGRAFIJOS

 1. Žydžiūnaitė, Vilma; Stepanavičienė, Rima; Bubnys, Remigijus. Artimųjų išgyvenimai prižiūrint Alzheimerio liga sergantį asmenį: socialinio darbo kontekstas : mokslo studija / Šiaulių kolegija. Šiauliai : Šiaulių kolegijos leidybos centras, 2008. 126 p. ISBN 9789955643784.

STRAIPSNIAI

 1. Advilonienė, Živilė. Religinės patirties ir praktikos raiška Lietuvoje XX-XXI a. sandūroje : katalikybės atvejis = Expression of religious experience and practice in Lithuania at the juncture of the 20th-21st centuries: the case of catholicism // Tiltai. Priedas: mokslo darbai. Krikščionybė, kultūra, visuomenė. Klaipėda : Klaipėdos universiteto leidykla. ISSN 1648-3979. 2008, nr. 38, p. 131-146.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Advilonienė, Živilė. Проблематика и возможности понятия „пограничье“ // Перекрестки : журнал исследований восточноевропейского пограничья. Вильнюс : Европейский гуманитарный университет. ISSN 1822-5136. 2008, Но. 2-4, p. 57-89.

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijų medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė. СМИ как фактор религиозной идентичности : религия в прессе // Религия и гражданское общество: кризис идентичности и новые вызовы постсекулярного общества : материалы 7-ого международного семинара, 8-10 ноября 2007 г., г. Ялта. Севастополь : НВЦ ЭКОСИ – гидрофизика, 2008. ISBN 9789664420266. p. 4-6.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė. Pagarba žmogaus gyvybei krikščioniškų vertybių kontekste : požiūrio į abortą sociologinė analizė = Respect to human life in the context of the Christian values: a sociological analysis of standpoint to abortion // Krikščioniškosios vertybės postmodernioje visuomenėje: tarptautinė mokslinė-praktinė konferencija, spalio 24, 2008, Kaunas: konferencijos medžiaga = Christian values in postmodern society: international scientific-practical conference proceedings. Kaunas : Technologija, 2008. ISBN 9789955255789. p. 110-116.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Rutkauskienė, Marija. Kaip poetai moko kalbos. // Lietuvių kalbos įgūdžių tobulinimas. Metodinė priemonė. Совершенствование навыков литовского языка. Методическое пособие. : Marijampolės kolegija, 2008. ISBN 9789955755715. p. 167-182.
 2. Sorakaitė, Valė; Rutkauskienė, Marija. Kalbos ir literatūros keliu. Nadruva. Sūduva. Dzūkija. Дорогой языка и литературы. Надрува. Судува. Дзукия. Droga jezyka i literatury. The historical road of language and literature // Kalbos ir literatūros keliu. Nadruva. Sūduva. Dzūkija. Дорогой языка и литературы. Надрува. Судува. Дзукия. Droga jezyka i literatury. The historical road of language and literature : Vilnius : Vyzdys, 2008. ISBN 9789955810018. p. 1-96.

MOKOMOSIOS KNYGOS

 1. Vosylienė, Edita. Socioedukacinis darbas su vaiku : mokomoji knyga // Socioedukacinis darbas su vaiku: mokomoji knyga. Vilnius : Baltos lankos, 2009. ISBN 9789955233077.

STRAIPSNIAI

 1. Advilonienė, Živilė. Religinė socializacija šeimoje kaip religinio tapatumo formavimosi veiksnys = Religious socialization in a family as a factor of formation of religious identity // Soter : religijos mokslo žurnalas. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla. ISSN 1392-7450. 2009, 30, p. 80-95. Prieiga per internetą: <http://www.vdu.lt/Leidiniai/SOTER/soter_30.pdf>.

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė. Šeima kaip religinės socializacijos veiksnys // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 8-19.
 2. Balickas, Kazys. Tarpukario Lietuvos istorinės patirties aktualijos socialinės apsaugos srityje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 49-57.
 3. Balickienė, Vida. Užnemunės mokytojų krikščioniškosios savimonės ugdymo tęstinumas Marijampolės kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 58-67.
 4. Difartienė, Banguolė. Kultūrinės tradicijos ir studentų meninė raiška // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 100-105.
 5. Dulinskienė, Kristina; Makauskienė, Jūratė. Studentų profesinių kompetencijų raiška pirmojoje socialinio darbo praktikoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 180-189.
 6. Grušelionienė, Odeta. Anglų kalba šiuolaikinėje jaunimo kultūroje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 127-133.
 7. Jaruševičienė, Lina. Moksleivių vertybinių orientacijų įtaka jų elgsenai // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 314-140.
 8. Kasiliauskienė, Romalda. Tolerancijos ugdymo svarba Marijampolės kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 141-150.
 9. Kulbokas, Romas. Marijampolės kolegijos ESDF pirmų ir antrų kursų studenčių kūno masės indekso kitimas // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 168-170.
 10. Mickevičienė, Danutė. Studentų tradicijų kaita Marijampolės pedagoginėje mokykloje/edukologijos ir socialinio darbo fakultete // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 202-207.
 11. Mickuvienė, Vida. Marijos Pečkauskaitės – Šatrijos Raganos sklaida Marijampolėje: „Žiburio“ mergaičių progimnazija ir Marijampolės kolegijos ESD fakultetas // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 208-213.
 12. Morkūnienė, Aušra. Muzikos mokytojo rengimo aktualijos // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 234-242.
 13. Murauskienė, Alė. Praktikos modelio kaita pedagogų rengimo pertvarkos kontekste // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 243-248.
 14. Pūstelninkas, Rimtautas. Nuotolinės studijos Marijampolės kolegijoje // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 249-255.
 15. Traškevičius, Kęstutis. Kai kurie akademinio bendradarbiavimo galimybių pasienio regione aspektai // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 294-298.
 16. Valaitienė, Dalija. Naujausių informavimo priemonių naudojimas, efektyviai mokant vokiečių kalbos // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 303-307.
 17. Vasylienė, Nijolė. Meno pedagogika – profesinės raiškos ir gyvenimo pašaukimo dalis // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 308-320.
 18. Vilkienė, Vida. Mokytojų rengimo tarptautiškumas ir tarptautinimas edukologijos ir socialinio darbo fakultete, priimant dabarties iššūkius ir atsiliepiant į globalizaciją // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 338-342.
 19. Vosylienė, Edita. Globotinių paruošimo savarankiškam gyvenimui aktualijos // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys, 2009. ISBN 9789955645344. p. 352-358.
 20. Žemaitis, Kęstutis. Tikybos pamokų efektyvumo problematika Lietuvos bendrojo lavinimo vidurinėse mokyklose // Švietimo ir kultūros sklaida: dešimtmečių patirtis ir dabarties iššūkiai: respublikinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta mokytojų rengimo Marijampolėje 90-mečiui, 2009 04 23, Marijampolė: straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2009. ISBN 9789955645344. p. 361-367.

MONOGRAFIJOS

 1. Advilonienė, Živilė; Budriūnaitė, Agnė; Daugirdienė, Vida. Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje : mokslinių tyrimų projektas : mokslo studija / Živilė Advilonienė, Agnė Budriūnaitė, Vida Daugirdienė ; Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslo taryba., 2010.
 2. Advilonienė, Živilė; Budriūnaitė, Agnė; Daugirdienė, Vida. Neordinarinės religinės patirties samprata ir raiška Lietuvoje : mokslo studija : mokslinių tyrimų projektas / Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvos mokslo taryba. Kaunas : Vytauto Didžiojo universiteto leidykla, 2010. 160 p. ISBN 9789955126317. Prieiga per internetą: <http://vddb.laba.lt/obj/LT-eLABa-0001:B.03~2010~ISBN_978-9955-12-637-9>.

STRAIPSNIAI

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė; Beržanskienė, Marija; Eklerienė, Zina. Marijampolės kolegijos įvaizdis Marijampolės apskrities abiturientų, jų tėvų ir pedagogų požiūriu // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p.: 14-22.
 2. Andriukaitienė, Regina; Eidukaitienė, Violeta; Pabedinskienė, Algimanta. Verslumo ugdymo ypatumai mokslo ir verslo partnerystės kontekste Marijampolės regione // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p. 23-52.
 3. Balickienė, Vida; Kalvaitienė, Daiva; Šnipaitienė, Ginta. Studijų pasirinkimo Marijampolės kolegijoje veiksnių bei motyvų ypatumai = Factors and motives of study choice at Marijampole College // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p. 53-61.
 4. Baronienė, Ona; Koncevičienė, Nijolė; Miškinienė, Kristina. Studentų verslumo ugdymas Marijampolės kolegijoje // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p. 62-76.
 5. Gabrevičienė, Aušra; Petrošienė, Birutė; Šidlauskienė, Danguolė. Apskaitos dėstytojo dalykinio gebėjimo problema ekonominių procesų kontekste // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p. 93-98.
 6. Jakštienė, Vida; Myru, Živilė. Studentų praktinio mokymo įtaka verslumo ugdymui // Vadybos ir verslo administravimo krypties absolventų konkurencingumas, rengimo tendencijos. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos pranešimų medžiaga 2010 m. kovo 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2010. ISBN 9789955645405. p. 112-118.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Rutkauskienė, Marija. Kristijono Donelaičio literatūros mokyklos. // Donelaičio žemė. : : Kristijono Donelaičio draugija. 2010, 5-6, p. 6.

STRAIPSNIAI

 1. Advilonienė, Živilė. Биоэтека как отрасль социальной этики: понятие, проблематика и отражение в мировозренческих ориентациях жителей Центральной и Восточной Европы // Перекрёстки : журнал исследованний Восточноевропейского пограничья. ISSN 1822-5136. 2011, но. 1-2, p. 189-199.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė; Kavaliauskienė, Reda. Socialinių nuostatų dėl fizinę negalią turinčių asmenų raiška // Studentų profesinių kompetencijų ugdymas/is ir praktinio rengimo patirtis. Respublikinės studentų, praktikų mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys 2011 m. gegužės 5 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2011. ISBN 9789955645467. p. 30-37.

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Vosylienė, Edita; Komkaitė, Ingrida. Socialinio darbuotojo pagalba mokyklos nelankantiems globotiniams // Studentų profesinių kompetencijų ugdymas/is ir praktinio rengimo patirtis : respublikinės studentų, praktikų mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys 2011 m. gegužės 05 d. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2011. ISBN 9789955645467. p. 38 – 42.
 2. Vosylienė, Edita. Praktinio mokymo svarba rengiantis taikyti dailės terapiją socialinėje veikloje = The importance of practical teaching in art therapy // Aukštosios mokyklos vaidmuo regione: konferencijos straipsnių rinkinys 2011 m. balandžio 19 d. / Marijampolės kolegija. Verslo ir technologijų fakultetas. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2011. ISBN 9789955645450. p. 71 – 77.

KITOS KNYGOS

 1. Бреский, О.; Advilonienė, Živilė. Локальность : к нормативным основаниям социального места и порядка. Вильнюс : ЕГУ, 2011. 336 p. ISBN 9789955773498.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Gabrevičienė, Aušra; Gedvilienė, Nijolė; Giliuvienė, Virginija. Buhalterinės apskaitos specialybių rengimas šiandieninei rinkai Marijampolės kolegijoje // Aukštosios mokyklos vaidmuo regione. Respublikinė mokslinė konferencija, skirta specialistų rengimo 85-mečiui Marijampolės kolegijos Verslo technologijų fakultete. Konferencijos straipsnių rinkinys 2011 m. balandžio 19 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2011. ISBN 9789955645450. p. 8-16.

KITOS METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Vosylienė, Edita. Prevencinio projekto rengimo metodinės rekomendacijos : metodinis leidinys / Edita Vosylienė ; Marijampolės kolegija., 2012. 58 p.

 Straipsniai 

 1. Vaznonienė, Marija; Bendaravičienė, Rita. Atvejo tyrimas: kompleksinio įmonės biudžeto modelio sudarymas = Case study: integrated budgeting model of enterprises // Apskaitos ir finansų mokslas ir studijos: problemos ir perspektyvos = Science and studies of accounting and finances: problems and perspectives : mokslo žurnalas. Akademija (Kauno r.) : Aleksandro Stulginskio universitetas. ISSN 2029-1175. 2012, Nr. 1 (8), p. 263-274.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Advilonienė, Živilė. Katalikų dvasisninkų ir vienuolių Dievo samprata : sociologinis žvilgsnis = Concept of God by Catholic priests and monks: sociological approach // Educatio, cultura, societas, Ecclesia [elektroninis išteklius] : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 6-16.
 2. Žemaitis, Kęstutis. Kai kurie mariologiniai aspektai bizantiškoje tradicijoje = Some Mariological aspects of byzantine tradition // Educatio, cultura, societas, Ecclesia [elektroninis išteklius] : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 108-111.
 3. Žemaitis, Kęstutis; Šidlauskas, Andrius. Liturginės pamaldos ir jų atlikimo tvarka Marijampolės Šv. Arkangelo Mykolo bažnyčioje kunigo Vincento Senkaus klebonavimo metais = Liturgical worship and procedures in Marijampole St. Archangel Michael Church during priest Vincent Senkus pastoring years // Educatio, cultura, societas, Ecclesia [elektroninis išteklius] : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 103-107.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos tarptautinės konferencijos medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė. Die Rolle der Traditionen in der Familie bei der Gestaltung persönlicher Glaubenserfahrung-und Praxis = The role of family tradition in formation of personal faith experience and practice // Religious experience and tradition : international interdisciplinary scientific conference, May 11-12, 2012, Lithuania / sudaryt. A. Budriūnaitė. Kaunas : Vytauto Didžiojo universitetas, 2012. ISBN 9789955127758. p. 65-70.

Straipsniai recenzuojamoje Lietuvos ir užsienio konferencijų medžiagoje

 1. Gedeikaitė, Agnė; Švagždienė, Biruta. Turizmo informacijos centro veiklos organizavimas stiprinant kaimo turizmo verslą Vilkaviškio rajone // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 34-43.
 2. Jakubauskaitė, Simona; Bradauskienė, Kristina. Meno kūrinių ekspozicijos organizavimas Būdviečiuose (Vilkaviškio raj.) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 44-50.
 3. Kastanavičiūtė, Odeta; Švagždienė, Biruta. Azartinių žaidimų, kaip papildomos paslaugos, steigimas pramogų centre ,,Lūna“ // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 51-59.
 4. Marcinkevičiūtė, Karolina; Rakaitytė-Pauliukaitienė, Jurgita. Renginio „Broliai“ analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 77-83.
 5. Pieterytė, Simona; Rakaitytė-Pauliukaitienė, Jurgita. Apgyvendinimo sektoriaus nebuvimo turizmo srautų judėjimui Prienuose analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: mokslinės-praktinės konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2012 m. gegužės 18 d. / Lietuvos kūno kultūros akademija, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645535. p. 133-139.

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Advilonienė, Živilė. Reflektyvus patirtinis mokymas(is) socialiniame darbe: eksperimentinio dalykinio žaidimo patirties analizė = Reflecitive experiential learning and teachnig in social work: analysis of the experience of experimental objective play // Socialinio darbuotojo identitetas profesijoje ir visuomenėje. Respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos socialinių darbuotojų rengimo Marijampolės kolegijoje 10-mečiui, pranešimų medžiaga 2012 m. balandžio 26 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645504. p. 6-13.
 2. Vosylienė, Edita. Dailės terapijos metodo poveikis globotinių elgesiui ir emocijoms socialinių darbuotojų požiūriu = Influence of art therapy method on parentless behavio and emotions according to the point of view of social workers // Socialinio darbuotojo identitetas profesijoje ir visuomenėje : respublikinės mokslinės-praktinės konferencijos, skirtos socialinių darbuotojų rengimo Marijampolės 10-mečiui, pranešimų medžiaga. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645504. p. 74 -79.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Balickienė, Vida. Krikščioniškojo paveldo teksto panaudojimas ikimokyklinio ugdymo pedagogų ugdymo turinio modeliavimo kompetencijų plėtotei = Use of Christian heritage texts of pre-school education teachers for curriculum model competence development // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 17-24.
 2. Dulinskienė, Kristina; Makauskienė, Jūratė. Socialinio darbo studentų asmeninių vertybių raiška santykyje su klientu // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 25-29.
 3. Grušelionienė, Odeta. Citizenship in education: do our students have a spirit of citizenship? // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 30-35.
 4. Kasiliauskienė, Romalda. Mokymo metodų naudojimo svarba ugdant vertybines nuostatas = The importance of teaching methods use developing attitudes towors values // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 36-43.
 5. Mickevičienė, Danutė. Dr. Marijos Krasauskaitės požiūris į istorijos mokymo problemas tarpukario Lietuvoje = Dr. Marija Krasauskaite’s approach to problems in history teaching in the interwar Lithuania // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 44-47.
 6. Rutkauskienė, Marytė. Maironio meditatyvinė lyrika: paskui sielos upę Jordanę // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 54-61.
 7. Sorakaitė, Valė. Skaitome Donelaičio „Metus“ = Reading Donelaitis „The Seasons“ // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 62-72.
 8. Valaitienė, Dalija. Entwicklung von werten und werteorientierter unterricht = Vertybių formavimas ir jų poreikiais grindžiamas mokymas // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2012. ISBN 9789955645511. p. 84-89.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Advilonienė, Živilė. Atsivertimas kaip esminis gyvenimo pokytis: katalikų konvertitų religinių patirčių raiška ir veiksniai = Conversion as essential life change expression and factors of religious experience of catholic converts // Homo – societas – technologiae : Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9737. 2013, Nr. 1(1), p. 6-16.
 2. Aleškevičiūtė, A.; Švagždienė, Biruta. Darbuotojų profesinių vertybių analizė (Kelionių agentūrų atvejis) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 7-14. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/moksliniu_straipsniu_rinkinys_2.pdf>.
 3. Barkauskaitė, S.; Bradauskienė, Kristina. Vilkaviškio miesto parko infrastruktūros analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 14-25. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/moksliniu_straipsniu_rinkinys_2.pdf>.
 4. Kunaitė, G.; Krikštaponytė, Ingrida. Ekologinio kaimo turizmo verslo analizė Marijampolės regione // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 207-217. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/moksliniu_straipsniu_rinkinys_2.pdf>.
 5. 5.Marcinkevičiūtė, Karolina; Krikštaponytė, Ingrida. Renginių organizavimo kaip paslaugos suvokimas (teorinis aspektas) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 240-249. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/moksliniu_straipsniu_rinkinys_2.pdf>.
 6. Žėkaitė, D.; Bradauskienė, Kristina. Marijampolės aeroklubo kaip laisvalaikio paslaugos teikėjo analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2013, p. 369-383. Prieiga per internetą: <http://www.lsu.lt/sites/default/files/dokuumentai/moksliniu_straipsniu_rinkinys_2.pdf>.
 7. Žemaitis, Kęstutis. Nacių okupacija ir Katalikų Bažnyčia Lietuvos Užnemunėje = Nazi occupation and the Catholic Church in Uznemune of Lithuania // Educatio, cultura, societas, Ecclesia [elektroninis išteklius] : mokslo straipsnių rinkinys, (II). Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 67-71.

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijų medžiagoje

 1. Jerešiūnas, Andrejus; Tamašauskienė, Dileta; Jerešiūnienė, O. The impact of medium chain fatty acids on the on the zootechinacl parametres of suckling and weaned piglets // 12. Boku – Symposium Tierernährung. Tagungsband. Auf der Suche nach Techologien Futtermitteln und Technologien in der Tierernährung 11 April 2013 / Wien, 2013. ISBN 9783900932138. p. 237-242.
 2. Aleškevičiūtė, A.; Švagždienė, Biruta. Darbuotojų profesinių vertybių analizė (Kelionių agentūrų atvejis) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 22-23.
 3. Barkauskaitė, S.; Bradauskienė, Kristina. Vilkaviškio miesto parko infrastruktūros analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 49-50.
 4. Kunaitė, G.; Krikštaponytė, Ingrida. Ekologinio kaimo turizmo verslo analizė Marijampolės regione // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 47-48.
 5. Marcinkevičiūtė, Karolina; Krikštaponytė, Ingrida. Renginių organizavimo kaip paslaugos suvokimas (teorinis aspektas) // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 42-43.
 6. Žėkaitė, D.; Bradauskienė, Kristina; Grants, Juris. Marijampolės aeroklubo kaip laisvalaikio paslaugos teikėjo analizė // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Kaunas, 2013 m. gegužės 9-10 d. / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas, 2013. ISBN 9786098040814. p. 12.

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Andriukaitienė, Regina; Palaitytė, Sandra. Administratoriaus funkcijos paslaugų įmonės vadybos sistemoje // Administratorius šiandien: iššūkiai ir perspektyvos. Respublikinės mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys 2013 m. balandžio 25 d. Marijampolė : Marijampolės leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645566. p. 46-52.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Černeckienė, Janutė. S. Šalkauskis apie socialinį auklėjimą visuomeninio auklėjimo kontekste = S. Salkauskis on Social Education in the Context of Publich Education // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 6-11.
 2. Gabrevičienė, Aušra; Petrošienė, Birutė; Šidlauskienė, Danguolė. Ūkio subjektų vidaus audito aplinka ir ją lemiantys veiksniai = Environment of internal audit and detreminants of economy entities // Homo-societas-technologiae: Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. 2013, Nr 2(2), p. 16-26.
 3. Gedvilienė, Nijolė; Giliuvienė, Virginija. Buhalterinės apskaitos specialistų rengimas šiandieninei rinkai studijų proceso tobulinimo kontekste = Training of accountancy specialists for today’s market in the context of study improvement process // Homo-societas-technologiae: Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras. ISSN 2029-9737. 2013, Nr 2(2), p. 27-34.
 4. Jerešiūnas, Andrejus; Sviliuvienė, Irena. Racionų laktuojančioms karvėms sureguliavimas ruminalinio azoto balanso atžvigliu = The regulation of rations for lactating cows in regard to the balance of ruminant nitrogen // Homo – societas -technologiae : Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9738. 2013, Nr. 1(1), p. 30-36.
 5. Jerešiūnas, Andrejus; Tamašauskienė, Dileta. Rūgštiklių panaudojimo efektyvumas nujunkytų paršelių šėrime = The efficiency of the use of the acidifier in weaning pigs feeding // Homo -societas – technologiae : Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9737. 2013, Nr. 1(1), p. 37-43.
 6. Kasiliauskienė, Romalda. Approaches in foreign language teaching/learning promoting plurilingualism // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 12-18.
 7. Laukaitienė, Antanina. Fermentinių preparatų naudojimas plikinio apcukrinimui aukštesnės mitybinės vertės pusrugės duonos gamyboje = Applying enzymes to sweeten scalding in producing rye bread of a higher nutritional value // Homo -societas – technologiae : Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9737. 2013, Nr. 1(1), p. 44 – 53.
 8. Mickuvienė, Vida. Palaimintojo Jurgio Matulaičio draugija: dvasinio augimo keliu su Palaimintuoju = Bliessed Jurgis Matulaitis’ Society: on the Way of Spiritual Development with the Blessed // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 19-28.
 9. Rutkauskienė, Marija. Motiejus Kazimieras Sarbievijus kultūrinės regionalistikos kontekste: religinės piligrimystės aspektas = Motiejus Kazimieras Sarbievijus in the context of cultural regional studies: religious aspect of pilgrimage // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 29-36.
 10. Valaitienė, Dalija. Herkunft, bedeutung und vergleich der deutschen und litauischen ortsnamen und personnamen = Vokiškų ir lietuviškų vietovardžių ir asmenvardžių kilmė, reikšmė bei palyginimas // Educatio, cultura, societas, Ecclesia : Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 53-61.
 11. Zaveckienė, Birutė. Kosmogoniniai elementai Kazio Borutos romane „Baltaragio malūnas“ = Cosmogonic elements in the noved by Kazys Boruta „The grinding-mill of Baltaragis“ // Educatio, cultura, societas, Ecclesia: Marijampolės kolegijos mokslo straipsnių rinkinys. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 62-66.
 12. Žemaitis, Kęstutis. Vilkaviškio vyskupo Antano Karoso 1936 metų kovo mėnesio 19 dienos ganytojinis laiškas : mokslo šaltinio publikacija = Vilkaviskis bishop Antanas Karosas pastoral letter dated 1936, March 19th // Educatio, cultura, societas, Ecclesia [elektroninis išteklius] : mokslo straipsnių rinkinys, (II). Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2013. ISBN 9789955645580. p. 72-75.

KITOS METODINĖS PRIEMONĖS

 1. Bendaravičienė, Rita (sudaryt.); Gabrevičienė, Aušra (sudaryt.); Gedvilienė, Nijolė (sudaryt.); Giliuvienė, Virginija (sudaryt.); Petrošienė, Birutė (sudaryt.). Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodika pagal buhalterinės apskaitos (apskaitos studijų krypties studijų šaką) // Neformaliojo suaugusiųjų švietimo sistemoje įgytų kompetencijų vertinimo metodika. Marijampolė : Piko valanda, 2014. ISBN 9786094220951.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Rupeikaitė, D.; Murauskaitė, D.; Navickienė, Regina. Laisvalaikio praleidimo tendencijos jaunimo tarpe // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius] : mokslinių straipsnių rinkinys / Lietuvos sporto universitetas, Marijampolės kolegija. Kaunas : Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2345-007X. 2014, p. 210-216.
 2. Traškevičius, Kęstutis. Marijampolės kolegijos edukologijos ir socialinio darbo fakulteto kaitos aspektai 95 metų veiklos istorijos kontekste = The aspects of Change in the Faculty of Education Studies and Social Work of Marijampole College in the Context of a 95-year-long Period of the School’s Existence // Educatio, cultura, societas, Ecclesia. Respublikinė mokslinė-praktinė konferencija „Švietimo ir kultūros sąveika aukštojo mokslo kaitos kontekste“ skirta Edukologijos ir socialinio darbo fakulteto veiklos 95-mečiui. Mokslo straipsnių rinkinys. 2014, 2014/III, p. 108-121.

Straipsniai recenzuojamoje užsienio tarptautinės konferencijų medžiagoje

 1. Jerešiūnas, Andrejus; Jerešiūnienė, O.; Sviliuvienė, Irena; Tamašauskienė, Dileta. The effect of natural feed additive containing an essential oil on growth, mortality and gut flora of piglets // 13. Boku – Symposium Tierernährung. Tagungsband. Wertvolle Pflanzenstoff für die tierernährung: Perspektiven und Entwicklungen 29 April 2014/ Wien, 2014. ISBN 9783900932169. p. 48-53.
 2. Jerešiūnas, Andrejus; Tamašauskienė, Dileta. Bacillus licheniformis DSM5749-1,6X109 KSV/g, bacillus subtilis DSM5750-1,6X109 KSV/g priedų įtaka nujunkytų paršelių zootehniniams rodikliams = The influence of additives Bacillus licheniformis DSM5749-1,6X109 CFU/g, Bacillus subtilis DSM5750-1,6X109 CFU/g on zootechnical indexes of weaned piglets // Homo – societas -technologiae : Marijampolės kolegijos periodinis mokslinių straipsnių leidinys. Marijampolė : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9738. 2014, Nr. 1(3), p. 45-51.

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Koncevičienė, Nijolė; Beržanskienė, Marija; Eidukaitienė, Violeta. Vyresnių kaip 60 metų amžiaus žmonių laisvalaikio praleidimo galimybės Marijampolės savivaldybėje // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2014 m. balandžio 24-25 d./ Lietuvos sporto universitetas, Všį Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegijos leidybos centras, 2014. ISBN 9789955645610. p. 20-21.
 2. Koncevičienė, Nijolė; Beržanskienė, Marija. Rekreacija miškuose ir studentų įtraukimas į miškų patrauklumo rekreacijai ir turizmui skatinimą // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2014 m. balandžio 24-25 d./ Lietuvos sporto universitetas, Všį Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, Marijampolės kolegija, 2014. ISBN 9789955645610. p. 21-22.
 3. Rupeikaitė, D.; Murauskaitė, D.; Navickienė, Regina. Laisvalaikio, kaip rekreacinės veiklos esamos tendencijos jaunimo tarpe Marijampolėje // Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos [Elektroninis išteklius]: tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos tezių rinkinys, Marijampolė, 2014 m. balandžio 24-25 d. / Lietuvos sporto universitetas, VšĮ Nemuno euroregiono Marijampolės biuras, Marijampolės kolegija. Marijampolė : Marijampolės kolegija, 2014. ISBN 9789955645610. p. 39.

Straipsniai leidiniuose, įtrauktuose į tarptautines duomenų bazes

 1. Kardišauskas, Arvydas; Kregždytė, Rima. Pašarinio papildo kaolino E 559 poveikis telyčių augimui, vystymuisi ir reprodukcijai = Investigation of impact of kaolin E 559 on calf growth, development and reproduction // Žemės ūkio mokslai = Agricultural sciences. Vilnius : Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 1392-0200. 2015, t. 22, Nr. 2, p. 93-98. Prieiga per internetą: <http://www.lmaleidykla.lt/ojs/index.php/zemesukiomokslai/article/view/3114/1941>.
 2. Macijauskienė, Valė; Jerešiūnas, Andrejus; Ribikauskas, Vytautas; Stuogė, Ina. Comparative evaluation of two different ration types for growing rabbits // Bulgarian Journal of Agricultural Science. Sofia : Agricultural Academy. ISSN 1310-0351. 2015, vol. 21, no. 1, p. 193-198. Prieiga per internetą: <http://www.agrojournal.org/21/01-25.pdf>.

Straipsniai kituose recenzuojamuose leidiniuose

 1. Viliūnas, Vaidotas. The discipline of project management // Управління проектами:вітчизняний і зарубiжний досвід : Виндавництво: Запорiжжя, ЗДІА, 2015. ISBN 9786176850175. p. 271-329.
 2. Straipsniai ir tezės konferencijos medžiagoje Web of Science
 3. Vveinhardt, Jolita; Zygmantaitė, Rasa. Impact of social context on strategic philanthropy : theoretical insight // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 214, p. 1165-1173. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.11.737.
 4. Vveinhardt, Jolita; Zygmantaitė, Rasa. Influence of CSR policies in preventing dysfunctional behaviour in organizations // Procedia : social and behavioral sciences. Oxford : Elsevier Ltd. ISSN 1877-0428. 2015, vol. 205, p. 340-348. DOI: 10.1016/j.sbspro.2015.09.095.

KITOS PUBLIKACIJOS

 1. Balickas, Kazys. Darbo apsaugos formavimasis socialinės apsaugos sistemoje nepriklausomoje Lietuvoje (1918-1940 m.) // Homo – societas -technologiae : Marijampolės kolegija. ISSN 2029-9737. 2015, 1(14), p. 6-12.

Straipsniai

 1. Jerešiūnas, Andrejus. The effect of yeast culture and niacin suplpement on production and rumen fermentation in dairy cows. // 16. Boku – Symposium Tierernährung. Wien : Eigenverlag, 2017. ISBN 9783900932473. p. 78-82.

Tezės recenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Vveinhardt, Jolita; Andriukaitienė, Regina. Employees psychosocial wellbeing: how declarative are corporate social responsibility activities? // Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. Київ : ККІБП, 2017. ISBN 9786110108744. p. 12-14. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/317166236>.
 2. Vveinhardt, Jolita; Andriukaitienė, Regina. Organization’s spirituality: simulation or organizational-cultural identity? // Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: Матеріали ІІ Всеукраїнської наукової конференції, 26-27 травня 2017 р., м. Дніпро. Ч. 2 / Наук. ред. О.Ю.Висоцький. Дніпро : СПД Охотнік. 2017, p. 14-16. Prieiga per internetą: <https://www.researchgate.net/publication/317090049>.

Straipsniai ir tezės nerecenzuojamoje konferencijų medžiagoje

 1. Kalvaitienė, Daiva; Misevičienė, Regina; Ambrazienė, Danutė; Riškevičienė, Vilma; Makackas, Dalius. Virtualus darbalaukis mokymui: diegimo sąnaudos // Kompiuterininkų dienos – 2017. Vilnius : Lietuvos kompiuterininkų sąjunga, 2017. ISBN 9789986343264. p. 29-30. Prieiga per internetą: <https://www.liks.lt/kodi2017/KoDi2017-leidinys(el-versija).pdf> [žiūrėta 2017-11-09].

 Publikacijų sąrašas recenzuojamuose mokslo žurnaluose

 1. Regina Andriukaitienė, Valentyna Voronkova, Olga Kyvliuk, Marina Maksimenyuk and Aita Sakun (2017). Theoretical insights into expression of leadership competencies in the process of management. Problems and Perspectives in Management , 15(1-1), 220-226. doi:10.21511/ppm.15(1- 1).2017.09 (straipsnis  ISI Web of Science bazėje bendradarbiaujant su Zaporožės valstybinės inžinerinės akademijos (Ukraina) dėstytojais:
 2. Jerešiūnas, A.; Jerešiūnienė, O. The effect of  yeast culture and niacin suplement on production and rumen fermentation in dairy cows / Andrejus Jerešiūnas, O. Jerešiūnienė // 16. Boku – Symposium Tierernährung. Tagungsband.  Der gesunde Verdauungstrakt 27 April 2017/ in Wien ISBN 9783900932473. 2017,  p. 78-82.
 3. Воронкова В. Г., Андрюкайтене Р., Максименюк М.Ю. Формування концепції ноосферно-інформаційно-інноваційного розвитку адміністративного менеджмету у сучасну епоху.  Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017 No.69, p. 44-50 .
 4. Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitienė. Саморозгортання глобалізованого світу як сукупності складних соціальних систем в умовах нестабільності.  Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.70, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.
 5. Aušra Gabrevičienė & Birute Petrošienė & Danguole Šidlauskienė. INTERNAL  AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND PROBLEMS. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.
 6. Gedviliene Nijole & Giliuviene Virginija. INFLUENCE OF PROFESSIONAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDIES QUALITY. Гуманітарний вісник Запорізької державноїі нженерної академії, 2017, No.71, p 20-28. ISSN 2072-7941 (Online), ISSN 2072-1692 (Print). Гуманітарний вісник ЗДІА.
 7. Milita Vienažindienė. VIEŠOJO SEKTORIAUS INSTITUCIJŲ VEIKLOS TOBULINIMAS TAIKANT SUBALANSUOTŲ RODIKLIŲ SISTEMĄ:  KOMISARIATO ATVEJIS. Visuomenės saugumas ir Viešoji tvarka (16), 2017. Žurnalas referuojamas EBSCO Publishing, Index Copernicus tarptautinėse duomenų bazėse.
 8. Воронкова В., Кивлюк О., Романенко T., Рижова И., Андрюкайтене Р. KОНЦЕП­ТУАЛИЗАЦИЯ SMART-ОБЩЕСТВА И SMART-ТЕХНОЛОГИЙ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos. Mokslinių straipsnių rinkinys Elektroninis leidinys 2017-06-30. Lietuvos sporto universitetas. Kaunas: LSU, 2017. 279 p. ISSN 2345-007X.
 9. Nijole Gedviliene, Virginija Giliuviene. Significance of Practices  on Quality of Studies fnd Specialists‘ Training.  VERSUS,1(9)’ 2017, 85-94. Melitopol Bohdan Khmelnytsky, State Pedagogical University, ISSN2310-4562, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index
 10. Danguole Šidlauskiene, Živile Myru. European Identity in the context of national Identity, VERSUS,1(9)’ 2017, 32-35. Melitopol Bohdan Khmelnytsky, State Pedagogical University, ISSN2310-4562, http://ojs.mdpu.org.ua/index.php/versus/index

Dėstytojų pranešimų konferencijose su recenzuojamu leidiniu sąrašas

 1. Milita Vienažindiene, Regina Andriukaitiene. „Corporate social responsibility in human resource management“. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24
 2. Valentyna Voronkova, Regina Andriukaitiene. „Sustainable development of organizations – innovative approach and social responsibility”. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24
 3. Регіна Андрюкайтене & Марина Ажажа & Валентина Воронкова. СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК  ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА В  УКРАЇНІ ТА ЛИТВІ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.
 4. Vveinhardt, J., Andriukaitienė, R.„Old truths about a new management culture: between spirituality and pragmatics“ Pranešimas tarptautiniame praktiniame seminare „Людина в умовах мінливості соціокультурного простору: духовно-практичний вимір», 2017 -06-09, Melitopol, Ukraine.
 5. Regina Andriukaitiene. Socially Responsible Interinstitutional Cooperation In The Application Of Cultural Heritage For Tourism. Всеукраїнській науково-практичній конференції «Pоль освіти у формуванні життєвих цінностей молоді», 8  грудня  2017 рокy, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького, Навчально-науковий інститут соціально-педагогічної та мистецької освіти,  м. Мелітополі, Ukraine.
 6. Milita Vienazindiene  & Regina Andriukaitiene. THE CHALLENGES TO HUMAN RESOURCE MANAGEMENT IN THE CONTEXT OF PUBLIC MANAGEMENT REFORMS. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.
 7. Aušra Gabrevičienė & Birute Petrošienė & Danguole Šidlauskienė. INTERNAL  AUDIT: CONCEPT, ACTIVITIES AND PROBLEMS.Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.
 8. Nijole Gedviliene & Virginija Giliuviene. INFLUENCE OF PROFESSIONAL PRACTICES IN THE CONTEXT OF COLLEGE STUDIES QUALITY. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.
 9. Валентина Воронкова & Регіна Андрюкайтене & Ольга Кивлюк. ФОРМУВАННЯ СМАРТ-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА У ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРІ ТА НОВОЇ ТЕХНОЛОГІЇ СМАРТ-СТАФФІНГУ. Pranešimas Tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje «Становлення і розвиток інформаційного суспільства як основи забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави», Запорізькa державнa нженернa академїa, 2017-11-23,24.
 10. Jolita Greblikaitė, Neringa Gerulaitienė, Wlodimierz Sroka, Regina Andriukaitienė. From traditional business to social one: new possibilitics for entrepreneurs in rural areas. 8 international scientific conference“ Rural development 2017: Bioeconomy challenges“, 24 November, 2017, Aleksandras Stulginskis university,  Kaunas, Lithuania.
 11. Laukaitiene A. REGIONAL ACTION PLAN FOR SOCIALLY RESPONSIBLE CULINARY BUSINESS: LITHUANIA. Conference «Trends in the development of national economies, economic and legal measurement/  Тенденції розвитку національних економік: економічний та правовий виміри: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 18-19 травня 2017 р. – Київ : ККІБП, 2017, 3 т. — 84 с.
 12. Virginija Giliuvienė, Nijolė Gedvilienė. RIZIKA. JOS VALDYMAS LIETUVOS ĮMONĖSE. Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2, 79 p.
 13. L.Jaruševičienė, A.Zajankauskaitė. SPORTO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO YPA­TU­MAI “X” BENDRUOMENĖJE.  Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2, 35-36 p.
 14. A.Adomaitytė, L.Jaruševičienė. KULTŪRINIŲ IR SPORTINIŲ RENGINIŲ POREIKIS X RAJONE Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
 15. K.Dzingaitė, L Jaruševičienė. SPORTO KLUBO „X“ VADYBOS ANALIZĖ Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
 16. L.Jaruševičienė, S.Buragaitė. KULTŪROS IR SPORTO CENTRŲ ADMINIS­TRA­VIMAS Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
 17. L.Urbanavičiūtė, L.Jaruševičienė. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO STRUKTŪROS PALYGINIMAS SU VOKIETIJOS OLIMPINE SPORTO KONFEDERACIJA Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
 18. L.Jaruševičienė, E.Šmulkštytė. KONFLIKTŲ SPRENDIMO BŪDAI X SPORTO ORGANIZACIJOSE Mokslas ir praktika: aktualijos ir perspektyvos Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija 2017 m. gegužės 11-12 d., Kaunas. Tezių rinkinys (internete) ISBN 978-609-8200-07-2,
 19. Vaidotas Viliūnas. Geopolitinė situacija Europoje ir aplink ją. Tarptautinė konferencija 2017-04-05, Ciechanovo valstybinė kolegija.
 20. D. Kalvaitienė, R. Misevičienė,  V. Riškevičienė, D. Makackas.  Virtualus darbalaukis mokymui: diegimo sąnaudos. Pranešimas konferencijoje „Kompiuterininkų dienos 2017.“ 2017 rugsėjo 21-22 d.
 21. D.Kalvaitienė, R.Misevičienė,  V.Riškevičienė, D.Makackas. VIRTUAL DESKTOP INFRA­STRUCTURE IN EDUCATION: DEPLOYMENT EXPENDITURE.  Pranešimas tarptautinėje konferencijoje „ALTA‘17 – Pažangios mokymosi technologijos. Išmanus mokymasis“, 2017 lapkričio 16 d.