Parametrai
Studijų programos pavadinimasSocialinis darbas
Studijų programos valstybinis kodas6531JX014
Studijų programos kodas pagal Tarptautinę standartizuotą švietimo klasifikaciją (ISCED)6550923
Studijų sritisSocialiniai mokslai
Studijų kryptisSocialinis darbas
Studijų krypties šaka
Švietimo sritisSocialinės paslaugos
Švietimo posritisSocialinis darbas ir konsultavimas
Studijų rūšisKoleginės studijos
Studijų programos tipasLaipsnį suteikianti studijų programa
Studijų pakopaPirmoji studijų pakopa (profesinio bakalauro)
Studijų programos vykdymo kalbaLietuvių
Suteikiama kvalifikacijaSocialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis
Kvalifikacinių laipsnių požymiaiPagrindinės studijų krypties kvalifikacinis laipsnis
Diplomo (pažymėjimo) pavadinimas ir kodasProfesinio bakalauro diplomas, kodas 6618
Būtinas minimalus išsilavinimasVidurinis išsilavinimas
Studijų apimtis kreditais ir forma (trukmė metais)180 kreditų, nuolatinės studijos (3 metai),  ištęstinės studijos (4 metai)
Institucija, kodas, interneto svetainės adresasViešoji įstaiga Marijampolės kolegija,

kodas 211967140,  www.marko.lt

Studijų programos vykdymo vietaP. Armino g. 92-4, 68125 Marijampolė
Vertinimą atlikusi institucija, metaiStudijų kokybės vertinimo centras, 2013 m.
Akreditavusi institucija, akreditavimo terminasStudijų kokybės vertinimo centras, 2016-06-17
Akreditavimo įsakymas2013-08-14 Nr. SV6-56
Lietuvos kvalifikacijų sandaros lygisVI
Europos kvalifikacijų sąrangos lygmuo6
Studijų programos finansinės grupės kodas2.1

Bendras aprašymas

Studijų programos tikslas(-ai):

Parengti pilietiškai aktyvius, kūrybingus, kritiškai mąstančius socialinius darbuotojus praktiniam profesiniam darbui, gebančius taikyti naujausias socialinio darbo žinias, metodus ir savarankiškai teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais.

Studijų rezultatai:

Studijų programos aprašo santrauka

Absolventai gebės:

  1. Taikyti teorines žinias, aiškinančias biopsichosocialinę žmogaus sąveiką su aplinka (mikro, mezo, makro lygmenyse) atpažįstant socialinius procesus, jų kaitą ir poveikį žmonių gerovei.
  2. Taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus, grįstus   įgalinimu, žmogaus teisėmis,  profesine etika bei vertybėmis, teikiant socialinę pagalbą.
  3. Atskleisti kliento (asmens, grupės, organizacijos, bendruomenės) poreikius ir stiprybes planuojant, dokumentuojant, vykdant ir kritiškai vertinant socialinės pagalbos procesą ir jo rezultatus.
  4.  Demonstruoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius kuriant pasitikėjimu grįstą ryšį su klientais, kolegomis, kitų profesijų atstovais, kompleksiškai veikiant sudėtingose socialinio darbo srities situacijose.
  5.  Reflektuoti, naudojant įvairias asmeninio pažinimo ir profesinio tobulėjimo formas, vertinant savo praktinę veiklą, laikantis mokymosi visą gyvenimą principų.
  6. Atlikti į praktiką orientuotus empirinius tyrimus, sprendžiant konkrečias socialines problemas, plėtojant profesinę veiklą, diegiant socialinio darbo inovacijas.
  7. Rengti realizuojamus socialinius projektus, padedančius kūrybiškai spręsti socialines problemas ir skatinančius pokyčius visuomenėje.

Mokymo ir mokymosi veiklos:

Įtraukiančios paskaitos, seminarai, diskusijos, darbas grupėse, praktinės užduotys, literatūros analizė, atvejo analizė, projektų rengimas, savarankiškų darbų rengimas ir pristatymas, išvažiuojamosios paskaitos/ seminarai, dalyvavimas konferencijose,  reflektyvus mąstymas.

Taikomi inovatyvūs į studentą orientuoti mokymo ir mokymosi metodai, savarankiški darbai, praktinio darbo veiklos yra pagrįstos užduotimis, grupiniu darbu, kur svarbūs yra probleminis ir kritinis mąstymas ir kūrybiškas problemų sprendimų ieškojimas. Studentams kuriama aplinka, kurioje sudaroma galimybė vykdyti studijų programą, atlikti veiklos refleksiją, skatinti kūrybiškumą ir inovatyvumą.  Praktikos yra palydimos grupės supervizijomis. Dėstytojo santykis su studentais paremtas pasitikėjimu, gebėjimu motyvuoti, skatinti kurti nebijant nesėkmių

Studijų rezultatų vertinimo būdai:

Studijų rezultatų vertinimas yra studijų proceso dalis. Dalyko studijų rezultatų vertinimas nuosekliai atliekamas per visą semestrą ir atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu. Taikomas kaupiamasis vertinimas. Kaupiamojo vertinimo sudedamosiomis dalimis vertinami tam tikri studijų dalykų programoje numatyti studijų rezultatai. Galutinį pažymį sudaro dalyko programoje nustatytos kaupiamojo vertinimo sudedamosios dalys: tarpiniai atsiskaitymai, praktinių užduočių atlikimas, savarankiškų darbų atlikimas, baigiamoji refleksija ir egzaminas. Šių kaupiamojo vertinimo sudedamųjų dalių procentinė išraiška nustatoma studijų dalyko apraše.

Studento žinios ir gebėjimai atsiskaitymų (egzaminų) sesijos metu vertinami tik tada, kai jis per semestrą įvykdo studijų dalyko apraše numatytus vertinimo reikalavimus ir užduotis. Studento žinios ir gebėjimai vertinami pažymiais nuo 1 iki 10.

Studijų programos komiteto pirmininkė dr. Salomėja Karasevičiūtė, tel.8-674-28915, el.p. sal.kara@mkolegija.lt

Programos struktūra

Studijų dalykai (moduliai), praktika:

Socialinio darbo studijų programą sudaro šios dalys:

  1. Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.(informacinės technologijos, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, filosofijos įvadas);
  2. Studijų krypties dalykai –144 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (Socialinio darbo įvadas, socialinio darbo vertybės ir etika, žmogaus teisės, bendroji ir raidos psichologija, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinio darbo teorijos ir metodai, socialinė psichologija, socialinės paslaugos, socialinė politika, socialinė raida, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinių tyrimų metodai, socialinė gerontologija ir paliatyvi slauga, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, krizių intervencijos, bendruomenės sutelktumas ir įgalinimas); profesinės veiklos praktikos – 30 kr.: Pažintinė praktika (3 kr.), Socialinio darbo su atveju praktika (6 kr.), Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika ( 6 kr.); Socialinio darbo bendruomenėje praktika (6 kr.), Baigiamoji praktika (9 kr.) baigiamasis darbas – 9 kr.;

Alternatyviai pasirenkami dalykai pagal pasiūlytus blokus: Vaiko gerovės sistema (3 kr.), Socialinis darbas su jaunimu (6 kr.), Socialinių paslaugų plėtra bendruomenėje (6 kr.), Socialinis verslumas (6 kr.), toje pačioje kryptyje – viso 21 kr. (dalykai pasirenkami pagal pateiktus sąrašus); laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studijų programos skiriamieji bruožai:

Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas nuo planavimo iki įgyvendinimo. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo ir kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą. Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas kitose pasaulio šalyse. Studentai dalyvauja Erasmus + programose.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

Tolimesnės studijų ir karjeros galimybės

Karjeros galimybės:

Studentai praktikas gali atlikti valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose, organizacijose. Marijampolės regione yra platus socialinių paslaugų tinklas, todėl yra tinkamos sąlygos praktinių gebėjimų vystymui. Praktikų metu studentai turi grupės supervizijas. Praktinis mokymas orientuotas į studentų bendrųjų ir profesinių gebėjimų vystymą.

Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

Studijų kokybė

Studijų programos išorinio vertinimo išvados