• Galutinio vertinimo žiniaraščiai atspausdinami iš Studijų akademinės bazės katedroje prieš paskelbtą atsiskaitymą, nes studentų sąrašai keičiasi.
• Iki birželio 23 d. studentai gali atsiskaitinėti be skolos lapelių (susitarę su dėstytojais – Studijų reglamento 21.1 punktas).
• Dėstytojai, ne vėliau kaip per penkias dienas po atsiskaitymo (egzaminų tvarkaraštyje ar kitaip skelbto atsiskaitymo), žiniaraščius perduoda katedros sekretorei, kuri teigiamus įvertinimus įveda į Studijų akademinę bazę. Po egzamino perlaikymo ar kito papildomo atsiskaitymo apie pasikeitimus žiniaraščiuose dėstytojas informuoja katedros sekretorę, kuri įrašo papildomus teigiamus įvertinimus į Studijų akademinę bazę (23.3 punktas).
• Iki birželio 28 d. darbo pabaigos dėstytojai katedrų sekretorėms pristato galutinius dalykų vertinimo žiniaraščius (23.4 punktas).
• Studijų ir karjeros skyrius, vadovaudamasis įrašais Studijų akademinėje bazėje, fiksuoja akademines skolas.
• Studentai, turintys 4 ir daugiau akademinių skolų, braukiami iš studentų sąrašų kaip nepažangūs (Studijų reglamento 30.8 punktas). Kiti skolininkai (išskyrus baigiamojo kurso) šio semestro akademines skolas gali likviduoti iki 2020 m. birželio 25 d., susimokėję po 12,00 Eur už vieną kreditą (2019-03-25 direktorės įsakymas Nr. 1V-28) ir pasiėmę akademinių įsiskolinimų lapus Studijų ir karjeros skyriuje.
• Studentai, turintys akademinių skolų už 2017–2018 m. m. pavasario semestrą, jas privalo likviduoti iki 2019-06-23. Po nurodytos datos studentai, turintys akademinių skolų už nurodytą semestrą, bus išbraukti iš studentų sąrašų.
• Studentai stebi savo studijų rezultatus Studijų akademinėje bazėje ir apie netikslumus nedelsiant informuoja katedrų sekretores arba Studijų ir karjeros skyrių.

Sėkmės sesijoje!
Studijų ir karjeros skyrius