KVIETIMAS

MOKSLAS IR PRAKTIKA: AKTUALIJOS IR PERSPEKTYVOS

TARPTAUTINĖ MOKSLINĖ-PRAKTINĖ KONFERENCIJA

2020 m. gegužės 21–22 d.

 

Konferencijos tikslas – skatinti viešąją mokslinę diskusiją apie šalies ir tarptautines turizmo ir sporto verslo, rekreacijos, laisvalaikio, visuomenės sveikatinimo, darnaus verslo vystymo, švietimo vadybos ir studijų kokybės aktualijas ekonomikos, rinkodaros, vadybos, finansų, teisės aspektais.

Konferencijos dalyviai: mokslininkai-tyrėjai, dėstytojai, studentai, verslo atstovai ir socialiniai partneriai.

Konferencijos temos:

 • Turizmo  ir sporto verslas globalizacijos kontekste;
 • Laisvalaikis, rekreacija ir sveikatinimas šiuolaikinėje visuomenėje;
 • Darnus verslo vystymas;
 • Technologijos studijose ir versle;
 • Švietimo vadyba ir studijų kokybė.
 • Sporto technologijų aktualijos.

Konferencijos vieta – Marijampolės kolegija, P. Armino g. 92-4, Marijampolė.

Pranešėjams dalyvavimas konferencijoje nemokamas.

Konferencijos dalyvio-klausytojo mokestis – 5 EUR.

Studento dalyvio-klausytojo mokestis – 1 EUR.

 

Svarbios datos:

Iki  2020 m. balandžio 30 d. – Konferencijos dalyvių registracija Registracijos forma.

Iki  2020 m. balandžio 30 d. – Konferencijos tezių atsiuntimas el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

Iki 2020 m. gegužės 20 d. – straipsnių pateikimas el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

2020 m. gegužės 21–22 d. – konferencija.

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų, rusų.

Konferencijos tezių rinkinys ir mokslinių straipsnių rinkinys, recenzuotas dviejų nepriklausomų recenzentų, bus išleisti pdf formatu ir patalpinti internetinėje svetainėje http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos, https://www.marko.lt/konferencijos/  kaip du atskiri leidiniai, kurie turės ISBN kodus.

Išsamesnė informacija teikiama el. paštu lsu.mk.conference2020@gmail.com

Konferencijos koordinatorė – Regina Andriukaitienė.

Interneto svetainės: http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos; https://www.marko.lt/konferencijos/

SVARBU! Pratęsus karantiną, konferenciją organizuosime virtualiu būdu, naudodami specialias programas (pvz., Zoom, MS Teams). Informacija bus paskelbta vėliau.

KVIETIMAS Word formatu

 

Organizacinis komitetas

 

Reikalavimai tezėms. Tezės pateikiamos lietuvių, anglų arba rusų kalbomis. Jos turi būti parengtos pagal šiuos reikalavimus: Tezių apimtis – 1 A4 formato puslapis. Tekstas turi būti surinktas ,,MS Word“ programa, 1 intervalu, lygiavimas – į abi puses. Paraštės: viršus, apačia, kairė ir dešinė – 2 cm. Tezės, pateiktos nesilaikant reikalavimų nebus publikuojamos.

 

TEZIŲ PAVADINIMAS12Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)10Pusjuodis, kursyvas,

lygiavimas į kairę pusę

Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)10Kursyvas,  lygiavimas į kairę pusę
Tezių tekstas (aiškiai suformuluotas darbo tikslas, pateikti tyrimo metodai ir organizavimas, rezultatų aptarimas ir išvados, iki 350 žodžių)10Normalus
Raktiniai žodžiai (iki 5 esminių žodžių ar frazių)10Normalus
Literatūros sąrašas* (iki 5 svarbiausių literatūros šaltinių)9Normalus, numeruotas, lygiavimas į kairę pusę

*pvz.

 1. Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Simanavičius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.
 2. Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

 

Reikalavimai straipsniams: apimtis nuo 4 iki 8 puslapių lietuvių, anglų arba rusų kalbomis, teksto redaktorius  Microsoft Word 97 (arba 2000), šriftas Times New Roman. Medžiagą sumaketuoti A4 formato lape viena skiltimi, eilutės protarpis – 1,5 intervalo, su paraštėmis: viršuje,  apačioje, kairėje ir dešinėje – 2 cm. Lapai numeruojami dešinėje apačioje.  Pateikiamos medžiagos dalims naudoti nurodyto dydžio ir stiliaus šriftą:

 

STRAIPSNIO PAVADINIMAS14Didžiosiomis raidėmis, pusjuodis, centruota
Autorius  (vardas, pavardė), kiti autoriai (vardas, pavardė)12Pusjuodis, kursyvas, centruota
Organizacija (pavadinimas, miestas, šalis)12Kursyvas,  centruota
Anotacija (tekstas iki 200 žodžių)12Pusjuodis
Anotacijos tekstas (pagrįstas temos aktualumas, tyrimo problema, tikslas, tyrimo metodai, rezultatai ir išvados)12Normalus
Teksto skyrių pavadinimai12Pusjuodis,  centruota
Pagrindinis tekstas12Normalus
Lentelių tekstas10Normalus
Lentelių ir paveikslų  pavadinimai12Normalus,  centruota
Literatūros sąrašas10Normalus, numeruotas

INVITATION

INTERNATIONAL SCIENTIFIC-PRACTICAL CONFERENCE

THEORY AND PRACTICE: PROBLEMS AND PROSPECTS

2020, May 21-22

 

Aim of the conference – to promote public debate on the country’s scientific and international recreation, leisure, health promotion, sustainable business development, tourism and sports business, education management and study quality issues in economics, marketing, management, finance, legal aspects.

Conference participants: scientists – researchers, professors, students, business and social partners.

Conference topics:

 • Tourism and sport business in the context of globalization;
 • Recreation, leisure and health promotion in modern society;
 • Sustainable business development;
 • Technology – innovation, studies, business;
 • Education management and study quality;
 • Topicalities of sports technology.

 

Conference place – Marijampole College, 92-4 P. Armino St, Marijampole, Lithuania.

Participation for the speakers in the conference is free.

A fee for participants without presentation – 5 EUR,  for the students – 1 EUR.

IMPORTANT DATES:

By 2020 April 30 – complete the conference Registration form.

By 2020 April 30 – submit theses by e-mail: lsu.mk.conference2020@gmail.com

By 2020 May 20 – submit articles by e-mail: lsu.mk.conference2020@gmail.com

2020 May 21-22 – conference

 

CONFERENCE LANGUAGES: lithuanian, english, russian.

Conference theses collection and collection of scientific articles, peer-reviewed by two independent reviewers will be released in pdf format and placed on the website: http://www.lsu.lt/mokslas/konferencijos, https://www.marko.lt/konferencijos/ as two separate publications, which will have an ISBN codes.

 

More information: lsu.mk.conference2020@gmail.com

Conference coordinator: Regina Andriukaitienė

Ph. No.  +370 37 302662

INVITATION in Word format

 

Organizational Committee

Requirements for theses. Theses should be in Lithuanian, English or Russian languages. They must be prepared in accordance with the following requirements: Thesis volume – 1 A4 format page. Text should be typed in MS Word, interval 1, alignment in both directions. Margins: top, bottom, left and right – 2 cm. Thesis, submitted in breach of requirements will not be published.

 

NAME OF THE THESIS12In capital letters, bold, centered
Author (name, surname), other authors (name, surname)10Bold, italic, aligned  to the left
Organization (name, city, country)10Italic, aligned to the left
Text of thesis (based on the relevance of the topic, research problem, purpose, methods, results and conclusions, up to 350 words)10Normal
Key words (up to 5 main words or phrases)10Normal
References* (up to 5 main sources)9Normal, numbered, aligned to the  left

*eg.

Jasinskas, E., Štreimikienė, D., Švagždienė, B., Simanavičius, A. (2016). Impact of hotel service quality on the loyalty of customers. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,  29 (1), p. 559-572.

Kotler, P. (2013). The drivers of customer satisfaction and loyalty: cross-industry finding. Total Quality Management, 11(4), p. 27-33.

 

Requirements for articles: volume from 4 to 8 pages in Lithuanian, English or Russian languages, Microsoft Word 97 (or 2000), Times New Roman font. Material A4 layout in one column, line spacing – 1.5 range, with margins: top, bottom, left and right – 2 cm. Pages are numbered on the right bottom. Presented material parts use the size and style of font:

 

NAME OF THE ARTICLE14In capital letters, bold, centered
Author (name, surname), other authors (name, surname)12Bold, italic, centered
Organization (name, city, country)12Kursyvas,  centruota
Annotation (text up to 200 words)12Bold
Anottation text (based on the relevance of the topic, research problem, purpose, methods, results and conclusions)12Normal
Text chapter titles12Bold, centered
Main text12Normal
Text of tables10Normal
The name of tables and figures12Normal,  centered
References10Normal, numbered