Bendradarbiavimo plėtrą vykdo Kolegijos direkcija, fakulteto administracija, katedrų nariai, Studentų atstovybė. Bendradarbiavimas vykdomas seminarų, konferencijų metu, Karjeros dienų metu, įvairių kolegijoje organizuojamų renginių metu bei individualiai bendraujant studentų praktikų metu. Bendradarbiavimo rezultatu galima įvardinti dažną įmonių vadovų kreipimąsi dėl reikalingų darbuotojų bei absolventų įdarbinimą po praktikos.

Bendradarbiavimas su kitomis šalies švietimo bei mokslo institucijomis vyksta šiomis kryptimis:

  • Aukštojo neuniversitetinio mokslo sektoriuje tarp kolegijų, rengiančių panašaus profilio specialistus.
  • Bendradarbiavimas su universitetais dėl tęstinių, magistrantūros studijų, studijų programų tobulinimo ir kt.
  • PMMC, SKVC, ŠMSM teikia metodinę pagalbą, sudaro ekspertų komisijas studijų programų recenzavimui bei tvirtinimui.
  • Bendradarbiavimas su vidurinėmis, pagrindinėmis ir pradinėmis mokyklomis bei ikimokyklinio ugdymo įstaigomis dėl informacijos sklaidos, konsultavimo, metodinės pagalbos bei praktikos atlikimo.

Kolegijoje bendradarbiavimo su darbdaviams atstovaujančiomis ir kitomis organizacijomis formuojamas atsižvelgiant į vykdomas neuniversitetinių studijų programas, tuo tikslu kiekvienai specialybei suformuojamas bazinių įstaigų tinklas įvairių rūšių praktikoms atlikti.

Aktyviai bendradarbiaujama su socialiniais partneriais bei darbdaviams atstovaujančiomis organizacijomis. Tai Kauno pramonės, prekybos ir amatų rūmų Marijampolės filialas, UAB  Mantinga, Žemės ūkio rūmai, Marijampolės savivaldybės ikimokyklinės įstaigos, bendrojo lavinimo vidurinės mokyklos, socialinės pagalbos institucijos, kultūrinės veiklos įstaigos ir kt. Su šiomis įstaigomis bei įmonėmis sudarytos bendradarbiavimo sutartys, inicijuojamas naujų sutarčių pasirašymas. Sutartyse numatytas studentų priėmimas į praktikų vietas arba galimybė atlikti praktinius darbus minėtose socialinių partnerių įmonėse. Praktikų vietos parenkamos pagal neuniversitetinių studijų programoje nurodytas sąlygas, praktikų rūšis, siekiamas įgyti kompetencijas ir pasirinktą specializaciją.