ES investicijos

Europos Sąjungos projektai

Informacija apie investicijų projektą „Studijų aplinkos ir infrastruktūros tobulinimas, įgyvendinant regioninės kolegijos modelį“, kuris finansuojamas iš ES struktūrinių fondų lėšų (Europos regioninės plėtros fondo).

 

STEAM atviros prieigos centrai kuriami įgyvendinant ES investicijų projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“. Projekto veiklos yra finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

ES investicijos

Įgyvendinami projektai

Įgyvendinti projektai

Projektas „Mikotoksinų poveikio mažinimo technologijų demonstravimas, siekiant gerinti produkcijos kokybę gyvulininkystės ūkiuose“ (Nr. 14PA-KM-16-1-02468-PR001)
Projektas „Marijampolės regiono mokymosi visą gyvenimą centro, tenkinančio bendruomenės narių ir verslo bei socialinių įmonių įvairius mokymosi poreikius, įgalinančio nesimokančius asmenis / darbuotojus įtraukti į mokymosi visą gyvenimą procesą, kūrimas“

Projektas „Kiaulių auginimo technologijos 80 proc. gydomųjų antibiotikų sumažinimas taikymas Lietuvos ūkiuose“ Projekto Nr. 1PM-PV-13-2-008551

Projektas „Lietuvos – Lenkijos istorinis ir kultūrinis bendradarbiavimas, plėtojant pažintinį turizmą“

Sutarties Nr. SPF/1.3/LT/11

Projektas „Kolegijų dėstytojų bendrųjų ir specialiųjų gebėjimų, grįstų mokymo(si) inovacijomis tobulinimas stažuotėse“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-020

Projektas „Studijų kokybės gerinimas mokymo(si) visą gyvenimą kontekste“
SFMIS VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-027

Projektas „Tyrimas „Minimalių ūkininkavimo kvalifikacinių kompetencijų pokyčių nustatymas, atsižvelgiant į kaimo plėtros pokyčius“
4NT–KM-11–1–0019–PR001 Projektui skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“

Projektas „Marijampolės kolegijos studijų sistemos efektyvumo didinimas“ SFMIS Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-02-017

Projektas „Kaimo plėtros pokyčių tyrimas panaudojant informacines technologijas“
5TP–KM-12–1–010288–PR001 Projektui skirta parama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Nacionalinis kaimo tinklas“

Dalyvauja partnerio teisėmis

Projektas „CREAzone – pirmas žingsnis link verslumo ir kūrybiškumo (CREAzone Fusion)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0019)

Projektas „Septynios jūros – verslumo ir kūrybiškumo startas (Septynių jūrų kapitonai)“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0022)

Projektas „Kūrybinės dirbtuvės: studentų verslumo ir kūrybiškumo ugdymas šiaurės, vidurio ir pietų Lietuvoje (CREATIVE LAB)“  (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0002)

Projektas ,,Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų socialinio verslumo ir kūrybiškumo ugdymas gerinant jų kompetencijų atitiktį darbo rinkos ir visuomenės poreikiams“ (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0029)

Projektas “Studijų praktikų organizavimo tobulinimas ir profesinių praktikų įgyvendinimas” (Nr. 09.3.1-ESFA-K-731-01-0021)

Dalyvavo partnerio teisėmis

Projektas „Aukštos kokybės viešųjų paslaugų teikimas ir verslumo skatinimas“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-020

Projektas „Viešųjų paslaugų ir informacijos teikimas asmenims, ketinantiems pradėti verslą“. Projekto Nr. VP2-2.2-ŪM-02-K-01-031

Projektas „Kompleksiškas ir sisteminis Lietuvos kolegijų dėstytojų kompetencijų tobulinimas, gerinant studijų kokybę ir didinant jų tarptautiškumą“
SFMIS VPI-2.2-ŠMM-07-K-01-004

Projektas „Kolegijų dėstytojų tarpkultūrinės kompetencijos, apimanèios dėstytojų bendruosius ir specialiuosius gebėjimus, ugdymas/is ir jų plėtotė siekiant veiksmingo Lietuvos kolegijų studijų tarptautinimo“
SFMIS VP1-2.2.-ŠMM-07-K-01-058

Projektas „Aukštųjų mokyklų studentų ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos modelių plėtotė ir įdiegimas, su studentais dirbanèių profesinio orientavimo specialistų kvalifikacijos tobulinimas, jiems skirtų priemonių sukūrimas (I etapas)“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-01-V-01-001

Projektas „Valdorfo pedagogikos Lietuvoje koncepcijos diegimas ir plėtra bendrojo lavinimo mokyklose“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-056

Projektas „Žiniomis grįsto verslumo skatinimas „InoStartas“
VP1-2.2-ŠMM-07-K-03-001

Projektas „Studijų prieinamumo užtikrinimas specialiųjų poreikių turintiems studentams“
VP1-2.3-ŠMM-07-V-01-001

Projektas „Ugdymo karjerai ir karjeros stebėsenos infrastruktūros aukštosiose mokyklose plėtotė“
SFMIS Nr. VP3-2.2-ŠMM-07-V-01-002

Projektas „Studentų praktikų organizavimo modelio sukūrimas ir įgyvendinimas šalies pramonės įmonėse“
SFMIS Nr. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-041

INTERREG IVC programos projekto
Nr. BF-3-1-3

Projektas „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo plėtra“
SFMIS Nr. VP1-2.3-ŠMM-03-V-01-002

Projektas „Neformaliu būdu įgytų kompetencijų formalizavimo sistemos sukūrimas aukštojo mokslo įstaigose“
SFMIS Nr. VP1-2.1-ŠMM-04-K-03-003

Projektas „Darbdavių ir darbuotojų socialinės partnerystės  gebėjimų ugdymas ir kolektyvinių darbo santykių tobulinimas Kauno ir Marijampolės apskrityse“ SFMIS Nr. VP1-1.1-SADM-02-K-01-007