Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas nuo planavimo iki įgyvendinimo. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo ir kitų socialinių mokslų teorijas, socialinio darbo metodus ir naujoves, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą. Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti užsienyje: Danijoje, Ispanijoje, Turkijoje ir kitose šalyse. Visi pageidaujantys studentai turi galimybę atlikti praktikas kitose pasaulio šalyse. Studentai dalyvauja Erasmus + programose.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

Studijų programos pavadinimasSocialinis darbas
Studijų programos valstybinis kodas6531JX014
Studijų kryptisSocialinis darbas
Suteikiama kvalifikacijaSocialinio darbo profesinio bakalauro laipsnis
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr.(informacinės technologijos, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, filosofijos įvadas).
Studijų krypties dalykai –144 kr., kuriuos sudaro: studijų dalykai – 96 kr. (Socialinio darbo įvadas, socialinio darbo vertybės ir etika, žmogaus teisės, bendroji ir raidos psichologija, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinio darbo teorijos ir metodai, socialinė psichologija, socialinės paslaugos, socialinė politika, socialinė raida, socialinė reabilitacija ir integracija, socialinių tyrimų metodai, socialinė gerontologija ir paliatyvi slauga, socialinis darbas sveikatos priežiūros sistemoje, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, krizių intervencijos, bendruomenės sutelktumas ir įgalinimas); profesinės veiklos praktikos – 30 kr.: Pažintinė praktika (3 kr.), Socialinio darbo su atveju praktika (6 kr.), Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika ( 6 kr.); Socialinio darbo bendruomenėje praktika (6 kr.), Baigiamoji praktika (9 kr.) baigiamasis darbas – 9 kr.;

Alternatyviai pasirenkami dalykai pagal pasiūlytus blokus: Vaiko gerovės sistema (3 kr.), Socialinis darbas su jaunimu (6 kr.), Socialinių paslaugų plėtra bendruomenėje (6 kr.), Socialinis verslumas (6 kr.), toje pačioje kryptyje – viso 21 kr. (dalykai pasirenkami pagal pateiktus sąrašus); laisvai pasirenkamieji dalykai – 9 kr.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo arba rinktis tam tikrus dalykus kitose aukštosiose mokyklose.

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Studentai praktikas gali atlikti valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose, organizacijose. Marijampolės regione yra platus socialinių paslaugų tinklas, todėl yra tinkamos sąlygos praktinių gebėjimų vystymui. Praktikų metu studentai turi grupės supervizijas. Praktinis mokymas orientuotas į studentų bendrųjų ir profesinių gebėjimų vystymą.

Sudaromos galimybės praktikas atlikti užsienyje

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje. Absolventai gali kelti kvalifikaciją, atnaujinti žinias konferencijose, seminaruose, įvairios trukmės kvalifikacijos kėlimo kursuose ir pan.

NORIU STUDIJUOTI