Socialinio darbo studijų programa rengia specialistus, kurie geba atpažinti ir įvertinti klientų poreikius, naujų socialinių paslaugų poreikį bendruomenėse, įsijungia į projektinę veiklą, plėtoja inovatyvias paslaugas. Baigę studijas absolventai gebės kūrybiškai bei kritiškai taikyti socialinio darbo teorijas ir metodus bei naujoves; teikti socialines paslaugas, sudėtingoje, besikeičiančioje, daugiakultūrėje aplinkoje, vadovaujantis socialinio teisingumo, etikos ir žmogaus teisių užtikrinimo principais, siekdami žmonių įgalinimo ir teigiamų pokyčių asmens, grupių, bendruomenės, visuomenės socialiniame gyvenime; suvokti ir tinkamai atstovauti socialinio darbo profesijai, plėtoti socialinę gerovę ir stiprinti darnią žmogaus ir aplinkos raidą.  Studentai dalyvauja Erasmus + programose.  Kiekvienas pageidaujantis socialinio darbo studijų programos studentas gali studijuoti ir praktikas atlikti užsienyje.

Studentams sudaromos sąlygos dalyvauti savanoriškoje veikloje pagal pasirinktą interesų sritį, studentas gali įsitraukti į studentų savivaldos struktūras, kurios organizuoja įvarius renginius ir studentiškas šventes, sprendžia studentams kylančias problemas. Studijų metu yra skatinamas studentų kūrybiškumas, todėl studentai gali atsiskleisti naudodami įvarius kūrybinius metodus. Tai skatina ir gilesnį savęs pažinimą.

 

Studijų programos pavadinimasSocialinis darbas
Studijų programos valstybinis kodas6531JX014
Studijų kryptisSocialinis darbas
Suteikiama kvalifikacijaSocialinių mokslų profesinis bakalauras, socialinis darbuotojas
Studijų forma ir trukmėNuolatinės studijos 3 metai, ištęstinės studijos 4 metai
Studijų kainaNuolatinės studijos – 1505 Eur/m., ištęstinės studijos – 1003 Eur/m.

Bendrieji koleginių studijų dalykai – 15 kr. filosofijos įvadas, užsienio kalba, profesinė kalba ir dokumentų valdymas, informacinės technologijos.
Studijų krypties dalykai – 96 kr. Bendroji ir raidos psichologija, socialinė psichologija, studijų įvadas ir profesinė etika, socialinė gerontologija ir paliatyvi pagalba, socialiniu projektų rengimas ir valdymas, socialinė reabilitacija ir integracija, neįgaliųjų inkliuzija ir lietuvių gestų kalba, socialinio darbo teorijos ir metodai, socioedukacinis darbas su vaikais ir jaunimu, socialinė politika, socialinės paslaugos, žmogaus teisės, sociologija ir kultūrinė antropologija, socialinių tyrimų metodai, krizių intervencija ir bendruomenės sutelktumas, socialinė raida, supervizija. Profesinės veiklos praktikos – 30kr.: Pažintinė praktika; Socialinio darbo su atveju praktika; Socialinio darbo nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose praktika; Studijų programos (šakos) praktika; Baigiamoji praktika. Baigiamasis darbas – 9 kr.

Specializacijos – 21 kr.: Socialinis darbas sveikatos priežiūroje ar Socialinio darbo vadyba.

Studento pasirinkimai:

Studento laisvai pasirenkamiems dalykams skiriama 9 kreditai. Studentai gali laisvai rinktis pasirenkamuosius dalykus  iš Marijampolės kolegijoje pateikto laisvai pasirenkamųjų dalykų sąrašo https://www.marko.lt/wp-content/uploads/2020/04/LPD_2020-2021.pdf

Karjeros galimybės:

Studentai gali dirbti Lietuvos ir užsienio valstybinėse ir nevyriausybinėse socialinės pagalbos įstaigose bei organizacijose, įkurti ir vadovauti nuosavam socialiniam verslui.

Tolesnių studijų galimybės:

Absolventai studijas gali toliau tęsti aukštojo mokslo antroje pakopoje (magistrantūroje) Lietuvoje ir užsienyje.

NORIU STUDIJUOTI